Opatření ze dne 29.2.2016 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

29.2.2016 | Sbírka:  4/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 1/2015 (PL)
4/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č. j.: 804/DC/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy č. 4/2016
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 804/DC/16 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Labe,
v ř. km 767,48 (velká plavební komora Ústí nad Labem-Střekov),
ve dnech od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016.
Zároveň se ruší Opatření obecné povahy 1/2015 ze dne 5. ledna 2015.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Plavební provoz přes zdymadlo Ústí nad Labem-Střekov bude v uvedeném období probíhat malou plavební komorou o rozměrech 170 m x 13 m.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, ze dne 26. 2. 2016, o nutné opravě dělící zdi mezi velkou plavební komorou a podjezím vodního díla Ústí nad Labem-Střekov, bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes velkou plavební komoru bez provedení nutné opravy by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 29. února 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Martin Klein
ředitel pobočky