Opatření ze dne 10.12.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

10.12.2015 | Sbírka:  78/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
78/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Státní plavební správa
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 78/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 10187/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz
           na vodní cestě Vltavě
 v ř. km 54,15 (plavební komora Praha-Mánes),
od 14.12.2015 7:00 hod. do 16.12.2015 22:00 hod.
Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu
Plavební komora Praha-Mánes je mimo provoz.
Článek 3
Odůvodnění
Správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, požádal o odstávku plavebního provozu přes plavební komoru Praha-Mánes z důvodu havárie čerpacího agregátu pohonu horního stavítka.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 10. prosince 2015
Čj.: 10187/PH/15
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky