Opatření ze dne 11.12.2015 obecné povahy, kterým se upravuje plavební provoz

11.12.2015 | Sbírka:  80/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 55/2015 (PL)
Pasivní derogace: 82/2015 (PL)
80/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Státní plavební správa
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 80/2015
kterým se upravuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4066/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu odstranění překážky v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ruší Opatření obecné povahy 55/2015
            na vodní cestě Labe,
         v úseku ř. km 767,48 až 726,60
(Masarykovo zdymadlo Ústí nad Labem-Střekov až státní hranice ČR/SRN),
           ode dne 11.12.2015 a
     zároveň vydává upozornění platné do 18.12.2015.
Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu
1. Plavba bez omezení je obnovena 1. v celém úseku od Masarykova zdymadla Ústí nad Labem-Střekov až státní hranice ČR/SRN, tj. uvedeném úseku Labe, ř. km 767,48 až 726,60.
2. V úseku mezi ř. km 746,85 až ř. km 747,06 (HOCO Boletice) je z důvodu zjištěného nánosu při pravém okraji plavební dráhy osazena provizorní pravostranná dřevěná plovatka. Tímto úsekem je nutno proplouvat se zvýšenou opatrností.
Článek 3
Odůvodnění
Správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, požádal dne 09.12.2015 o obnovení plavebního provozu bez omezení ve výše uvedeném úseku Labe, z důvodu dokončení řádného vyznačení okrajů plavební dráhy bójemi s radarovými odražeči. Dále správce vodní cesty oznámil provizorní vyznačení zjištěného nánosu u pravého okraje plavební dráhy mezi ř. km 746,85 až ř. km 747,06 (HOCO Boletice). Tento nános správce vodní cesty odstraní do dne 18.12.2015
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 11. prosince 2015
Č.j.: 4066/DC/15
Ing. Martin Klein
ředitel pobočky