Opatření ze dne 21.4.2016 obecné povahy, kterým se vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) na VD Slapy

21.4.2016 | Sbírka:  20/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
20/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 2576/PH/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 173 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 20/2016
kterým se vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) na VD Slapy
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2576/PH/16 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Slapy vodní plochu, která je umístěna při pravém břehu nádrže mezi ř. km 95,00 a ř. km 95,40 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 50 m až 100 m od břehu, k provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem.
Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu
1. Vodní lyžování a obdobné činnosti 1. provozované ve vleku za plavidlem je možné provozovat každý den v době od 08:00 hod do 19:00 hod mimo nedělí a státních svátků.
2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 80 m souběžně s pravým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude 50 m až 100 m. Bóje vymezující hranice lyžařské dráhy budou umístěny v ř. km 95,00, v ř. km 95,08, v ř. km 95,16, v ř. km 95,24, v ř. km 95,32 a v ř. km 95,40. Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, a s dodatkovou tabulkou s textem „Max. 2 plavidla, 8-19 hod mimo Ne a státní svátky, 1. 5.-30. 9.“ v černé barvě. Výška písmen bude minimálně 10 cm. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou, upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na břehu v ř. km 95,20. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla.
6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
8. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 2 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
Článek 3
Odůvodnění
Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.
Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše umístěné na vodní nádrži Slapy dne 24.06.2015 v zasedací místnosti úřadu obce Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice, za účasti zástupce Odboru životního prostředí Městského úřadu Benešov jako příslušného vodoprávního úřadu se sídlem Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, a správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
Další jednání proběhlo dne 16.02.2016 v sídle Obecního úřadu Rabyně za účasti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy. Souhlasné stanovisko k návrhu opatření obecné povahy předložil dne 10.02.2016 i Odbor životního prostředí Městského úřadu Benešov jako příslušný vodoprávní úřad. Veškeré požadavky a závěry vzešlé z těchto projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování na vodní nádrži Slapy a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.
Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní nádrži Slapy část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 09.03.2016 a na úřední desce OÚ Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice, dne 16.03.2016 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 06.05.2016.
Článek 5
Platnost
Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 06.05.2018.
Článek 6
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 21. dubna 2016
Sejmuto dne 21.4.2016
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky