Opatření ze dne 12.4.2016 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

12.4.2016 | Sbírka:  18/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
18/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 2939/PH/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 18/2016
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2939/PH/16 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Labe,
přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53, ve dnech od 1. 5. 2016 do 30. 6. 2016.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Po dobu zastavení provozu malé plavební komory Dolní Beřkovice bude proplouvání zajišťováno velkou plavební komorou Dolní Beřkovice.
Článek 3
Odůvodnění
Plavba přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice je zastavena z důvodu opravy napojení dolních svodidel a betonů montáže nových středních vrat malé plavební komory Dolní Beřkovice za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes malou plavební komoru bez provedení nutné opravy by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 12. dubna 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky