Opatření ze dne 22.4.2016 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

22.4.2016 | Sbírka:  21/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
21/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č. j.: 1429/DC/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 21/2016
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1429/DC/16 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu instalace norné stěny v úseku od ř. km 729,30 po ř. km 729,60 v rámci cvičení integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě krátkodobě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě LABE,
v úseku ř. km 729,16 až ř. km 738,00,
dne 28. 4. 2016
v době od 13:00 do 17:00 hodin.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Úsek zastavené plavby bude v ř. km 729,16 a v ř. km 738,00 označen břehovými signálními znaky „Zákaz proplutí“ (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu). V místě uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s vysílačkou, aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.
Zastavení plavby ve výše uvedeném úseku se nevztahuje na provoz přívozu Dolní Žleb a provoz plavidel použitých v rámci cvičení IZS.
Článek 3
Odůvodnění
Správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, IČ 70890005, požádal, z důvodu instalace norné stěny na vodní cestě Labe v úseku od ř. km 729,30 po ř. km 729,60 dne 28. dubna 2016 v době od 13:00 do 17:00 hodin v rámci cvičení IZS, o umožnění zastavení plavebního provozu.
Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa krátkodobě zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 22. 4. 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Hana Urbanová
ředitel pobočky