Opatření ze dne 26.4.2016 obecné povahy, kterým se omezuje plavební provoz

26.4.2016 | Sbírka:  22/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
22/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 3918/PH/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 22/2016
kterým se omezuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3918/PH/16 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události (závada na hydroagregátu), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava,
v ř. km 43,25 (velká plavební komora Praha-Podbaba),
v termínu od 27.04.2016 do 28.04.2016.
Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu
Proplavování plavidel bude zajištěno malou plavební komorou.
Článek 3
Odůvodnění
Plavba přes velkou plavební komoru Praha-Podbaba je zastavena z důvodu zjištění závady na hydroagregátu. V zájmu zajištění plavební bezpečnosti Státní plavební správa přistoupila k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 26. dubna 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky