Opatření ze dne 28.4.2016 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

28.4.2016 | Sbírka:  23/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
23/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č. j.: 1536/DC/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 23/2016
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1536/DC/16 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu pořádání vojenského cvičení v úseku od ř. km 793,07 po ř. km 794,38 v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě krátkodobě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě LABE,
v úseku ř. km. 793,07 až 794,38,
dne 4. 5. 2016 v době od 14:00 do 16:00 hodin
dne 5. 5. 2016 v době od 09:00 do 11:00 hodin
a dne 12. 5. 2016 v době od 09:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Úsek zastavené plavby bude v ř. km 793,07 a v ř. km 794,38 označen signálními znaky „Zákaz proplutí“ (znak A.1 v příloze č. 7 k vyhlášce č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu).
2. V místě uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s vysílačkou, aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.
Článek 3
Odůvodnění
Z důvodu pořádání vojenského cvičení požádal Vojenský útvar 6624 Bechyně o umožnění krátkodobého zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe ve dnech 4. 5. 2016, 5. 5. 2016 a dne 12. 5. 2016 v úseku od ř. km 793,07 po ř. km 794,38.
Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa krátkodobě zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 28. dubna 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Martin Klein
ředitel pobočky