Opatření ze dne 5.5.2016 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

5.5.2016 | Sbírka:  26/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 9/2016 (PL)
26/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č. j.: 1674/DC/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 26/2016
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1674/DC/16 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu modernizace v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě LABE,
v úseku ř. km 787,38 (malá plavební komora Lovosice),
ve dnech od 3. 10. 2016 do 31. 10. 2016.
Tímto opatřením se ruší opatření obecné povahy 9/2016.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Plavební provoz přes zdymadlo Lovosice bude v uvedeném období probíhat pouze velkou plavební komorou.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, ze dne 4. 5. 2016, o termínu modernizace stavby na vodní cestě spočívající v rekonstrukci odpružení pohonů dolních vrat malé plavební komory vodního díla Lovosice, bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes velkou plavební komoru bez provedení nutné opravy by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení. Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 5. května 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Martin Klein
ředitel pobočky