Informace ze dne 22.1.2015 daňové zvýhodnění u zaměstnavatele

22.1.2015 | Sbírka:  GF02/2015 | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
Aktivní derogace: GF01/2015
GF02/2015
Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele
Smyslem úpravy od zdaňovacího období 2015 je zajištění nároku podle § 35c zákona o daních z příjmů na daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných poplatníkem v rámci jedné společně hospodařící domácnosti v nové diferencované výši „podle počtu vyživovaných dětí“.
Pro správnou aplikaci a posouzení nároku u poplatníka, který daňové zvýhodnění uplatňuje, je nutné nejdříve stanovit, které děti jsou pro poplatníka vyživované podle § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů:
Jedná se o:
- dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů,
- nově dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,
- dítě druhého z manželů (resp. dítě partnera dle zákona o registrovaném partnerství)
- vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.
Přičemž za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů se považuje:
dítě osvojené, dítě, které bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel a dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu (příslušného orgánu).
Daňové zvýhodnění
  +-----------------------------------------------------------------------+
  |          |  Roční  | Měsíční  |  ZTP/P  |  ZTP/P  |
  |          |  částka  |      |  roční  | měsíční  |
  | Ve výši      |      |  částka  |      |      |
  |          |  (Kč)  |  (Kč)  |  částka  |  částka  |
  |          |      |      |  (Kč)  |  (Kč)  |
  |-------------------+------------+------------+------------+------------|
  | na jedno dítě   |  13 404  |  1 117  |  26 808  |  2 234  |
  |-------------------+------------+------------+------------+------------|
  | na druhé dítě   |  15 804  |  1 317  |  31 608  |  2 634  |
  |-------------------+------------+------------+------------+------------|
  | na třetí a každé |  17 004  |  1 417  |  34 008  |  2 834  |
  | další dítě    |      |      |      |      |
  +-----------------------------------------------------------------------+
- výše ročního daňového bonusu pro rok 2015 zůstává nezměněna - 60 300 Kč,
- v souvislosti se zvýšením minimální mzdy pro rok 2015 - dochází ke zvýšení hranice příjmů pro výplatu měsíčního daňového bonusu tj. na částku 4 600 Kč (1/2 minimální mzdy) a měsíčně je možné vyplatit daňový bonus maximálně do výše 5 025 Kč,
- je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely ustanovení § 35c a § 35d zákona o daních z příjmů dohromady,
- výše požadovaného daňového zvýhodnění není závislá na pořadí narozených dětí, ale jedná se o dohodu poplatníků,
- u druha (družky) nelze v rámci jedné společně hospodařící domácnosti posuzovat dohromady děti, které má společně s družkou (které jsou u něj vyživované jako děti vlastní) s dětmi, které má družka z dřívějšího vztahu, na které může podle § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů uplatnit daňové zvýhodnění pouze ona sama. U druha se ale dohromady posuzují nejen děti, které má společně s družkou, ale i děti, které má z dřívějšího vztahu, pokud s poplatníkem nadále žijí ve společně hospodařící domácnosti (neboť na tyto děti mu rovněž podle citovaného ustanovení daňové zvýhodnění náleží),
- v případě, že dítě bylo svěřeno soudem do střídavé péče obou rodičů (u nichž neexistuje jedna společně hospodařící domácnost), kdy toto vyživované dítě bude po část roku žít s jedním z rodičů a po druhou část roku s druhým z rodičů, a takto bude uplatňováno i daňové zvýhodnění - může se stát, že výše uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná.
Jak správně vyplnit Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 24
- pokud poplatník uplatňuje ve zdaňovacím období 2015 daňové zvýhodnění u plátce daně - vyplní vzor tiskopisu „Prohlášení k dani“ vzor č. 24
- u poplatníka, který uplatňuje daňové zvýhodnění je v Prohlášení k dani vždy uveden celkový počet vyživovaných dětí poplatníkem podle § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů, žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti, bez ohledu na skutečnost, které děti poplatník uplatňuje,
- plátce daně přihlédne při výpočtu zálohy na daň k měsíčnímu daňovému zvýhodnění, jen podepíše-li poplatník do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období „Prohlášení k dani“ a doloží nárokované daňové zvýhodnění v souladu se zákonem o daních z příjmů.
Příklad 1. Ve společně hospodařící domácnosti daňové zvýhodnění na všechny vyživované děti uplatňuje pouze jeden z poplatníků (tzn. neuplatňuje druhý z poplatníků) - uplatňující poplatník nevyplňuje Prohlášení k dani v části II. bod c); je-li však druhý z poplatníků žijící ve společně hospodařící domácnosti zaměstnán, pak je nutno doložit potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků, že daňové zvýhodnění na tyto vyživované děti druhý z poplatníků u svého zaměstnavatele neuplatňuje.
Příklad 2. Poplatník neuplatňuje u zaměstnavatele daňové zvýhodnění (uplatňuje druhý z poplatníků) - poplatník, který neuplatňuje daňové zvýhodnění, nevyplňuje tabulku v části I. pod bodem č. 3 Prohlášení k dani ani tabulku v části II. písmeno c); je-li však druhý z poplatníků zaměstnán a chce uplatnit daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele, vyžádá si poplatník, který neuplatňuje daňové zvýhodnění potvrzení o tom, že daňové zvýhodnění neuplatňuje od svého zaměstnavatele pro potřeby uplatňujícího poplatníka.
Příklad 3. Ve společně hospodařící domácnosti uplatňují daňové zvýhodnění oba poplatníci - oba poplatníci vyplňují Prohlášení k dani v části I. bod č. 3 a v části II. písmeno c) a zároveň oba poplatníci předloží potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků (tiskopis 25 5556 MFin 5556 - vzor č. 1).
Řešení - viz níže uvedený vzorový příklad:
Vzorový příklad uplatnění daňového zvýhodnění u manželů Špačkových, přičemž oba manželé jsou zaměstnáni. Ve společně hospodařící domácnosti jsou vyživované 3 děti, otec uplatňuje 2 děti, matka nejmladšího syna Michala:
Část I. bod č. 3 tiskopisu Prohlášení k dani vzor č. 24 zní: Podle § 35c a § 35d zákona uplatňuji daňové zvýhodnění na mnou vyživované dítě podle § 35c odst. 6 zákona a podle § 38k odst. 4 písm. c) zákona uvádím v níže uvedené tabulce, jaký je počet těchto vyživovaných dětí žijících v mé společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a současně uvádím, na které děti uplatňuji/neuplatňuji daňové zvýhodnění ve výši náležící podle § 35c zákona.
Prohlášení k dani otce dětí:
  +------------------------------------------+
  |     |    |   | Uplatňuji nárok |
  |     |    |Rodné|         |
  |Jméno(-a)|Příjmení|   |   ve výši   |
  |     |    |číslo|         |
  |     |    |   |stanovené na7): |
  |---------+--------+-----+-----------------|
  |Jana   |Špačková| xx |    1.    |
  |---------+--------+-----+-----------------|
  |Petra  |Špačková| xx |    2.    |
  |---------+--------+-----+-----------------|
  |Michal  |Špaček | xx |    N.    |
  +------------------------------------------+
__________________
7) jedno dítě - označte „1.“, druhé dítě - označte „2.“, třetí a každé další vyživované dítě - označte „3.“, neuplatňuji - označte „N“. Jedná se o povinný údaj, který je rozhodný pro výši poskytnutého daňového zvýhodnění
Prohlášení k dani matky dětí:
 
  +-------------------------------------------+
  |     |    |   | Uplatňuji nárok |
  |     |    |Rodné|         |
  |Jméno(-a )|Příjmení|   |       ve výši   |
  |     |    |číslo|         |
  |     |    |   |stanovené na7): |
  |----------+--------+-----+-----------------|
  |Jana   |Špačková| xx |    N.    |
  |----------+--------+-----+-----------------|
  |Petra   |Špačková| xx |    N.    |
  |----------+--------+-----+-----------------|
  |Michal  |Špaček | xx |    3.    |
  +-------------------------------------------+
Závěr: V uvedeném případě, kdy děti v rámci jedné společně hospodařící domácnosti uplatňují oba poplatníci - manželé a oba jsou zaměstnáni, oba doloží potvrzení od druhého zaměstnavatele, které v tomto případě bude kopírovat jejich Prohlášení k dani. Pro účely prokázání uvedených skutečností se v tomto případě použije tiskopis Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění - tiskopis 25 5556 MFin 5556 - vzor č. 1 (není vydáván tiskem).
Pokud by všechny vyživované děti uplatňoval pouze jeden z poplatníků, není nutné dokládat výše uvedeným potvrzením, ale stačí tzv. „zkrácené potvrzení“ (jako dosud)- že poplatník neuplatňuje.
Pokud v průběhu roku u poplatníka nastanou skutečnosti, které mají vliv na již uplatněné „výše nároku“ - je nutné tyto změny vyznačit do „změnové tabulky“ v Prohlášení k dani.
Výpočet daňového zvýhodnění za rok 2015^x)
  Vyživované děti          Za měsíce  Výpočet     Za měsíce    Výpočet  Celkem za rok

  Zletilý syn            I.-VIII.   1 117 Kč × 8     -      -
  \\sum                     8 936 Kč                   8 936 Kč

  Nezletilá dcera          I.-VIII.   1 317 Kč × 8    IX. - XII.  1 117 Kč × 4
  \\sum                     10 536 Kč             4 468 Kč  15 004 Kč

Daňové zvýhodnění u poplatníka na obě děti za rok 2015 v úhrnu činí 23 940 Kč.
x) vzorový výpočet nesouvisí s výše uvedeným příkladem
Protože na nezletilou dceru uplatňoval poplatník po část roku (I.-VIII.) daňové zvýhodnění ve výši náležející „na druhé dítě“ a po část roku (IX.-XII.) ve výši náležející „na jedno dítě“, nebude se výsledná roční částka daňového zvýhodnění na toto dítě rovnat ani jedné z ročních částek uvedených v § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů (tzn. ani částce 13 404 Kč a ani částce 15 804 Kč), ale roční částka bude v jejím rozpětí (15 004 Kč).
Další informace naleznete v článku Daňové zvýhodnění v roce 2015.
Poznámka redakce: Text vydala Finanční správa ČR dne 22. 1. 2015.