Vyhláška ze dne 20.12.2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

23.12.2016 | Sbírka:  441/2016 Sb. | Částka:  179/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 120/2001 Sb.
Aktivní derogace: 330/2001 Sb.
441/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:
Čl.I
Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 233/2004 Sb., vyhlášky č. 291/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2007 Sb., vyhlášky č. 330/2008 Sb., vyhlášky č. 368/2009 Sb., vyhlášky č. 63/2012 Sb. a vyhlášky č. 490/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 3 a § 11 odst. 2 se částka "3 000 Kč" nahrazuje částkou "2 000 Kč".
2. V § 13 odst. 3 se slova " , nepřevyšuje-li vymožené plnění 10 000 Kč a uhradí-li povinný" nahrazují slovy "a uhradí-li".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.
Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.