Vyhláška ze dne 19.12.2016, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

27.12.2016 | Sbírka:  447/2016 Sb. | Částka:  181/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 218/2000 Sb., 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 383/2009 Sb.
447/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:
Čl.I
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb. a vyhlášky č. 370/2015 Sb., zní:
"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Termíny pro předávání operativních účetních záznamů
---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
     Název účetního záznamu           Četnost předávání účetního záznamu
---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Peněžní prostředky           měsíčně  - ve stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, a
                          to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Disponibilní majetek          měsíčně  - ve stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, a
                          to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Poznámka:
Disponibilní majetek se vztahuje k § 27 odst. 1 písm. h) zákona.
Pokud k příslušnému poslednímu dni kalendářního měsíce sestavuje vybraná účetní jednotka mezitímní účetní závěrku nebo řádnou účetní závěrku, předává operativní účetní záznamy v termínu pro předávání mezitímní účetní závěrky nebo řádné účetní závěrky.
Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
Operativní účetní záznamy k poslednímu dni kalendářního roku a k poslednímu dni následujícího měsíce ledna předává vybraná účetní jednotka v termínu pro předání řádné účetní závěrky sestavované k poslednímu dni tohoto kalendářního roku.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. V účetním období započatém před 1. lednem 2017 se použije vyhláška č. 383/2009 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Soupis pohledávek, soupis závazků, soupis podmíněných pohledávek a soupis podmíněných závazků ve stavu k 31. prosinci 2016 již vybraná účetní jednotka nesestavuje a nepředává je do Centrálního systému účetních informací státu.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.