Vyhláška ze dne 23.3.2017, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

29.3.2017 | Sbírka:  91/2017 Sb. | Částka:  35/2017ASPI
91/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2017,
kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) bodu 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 59 písm. c) bodu 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 74 písm. d) bodu 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, podle § 70 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 69 písm. b) bodu 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky):
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.
Čl.I
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 233/2012 Sb. a vyhlášky č. 452/2013 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 ve vzoru 3 se slova "jméno, příjmení, věk" nahrazují slovy "jméno, příjmení, pohlaví, věk".
2. V příloze č. 1 ve vzoru 3, jde-li o jeho přílohu, se slova "Rodné číslo" nahrazují slovy "Datum narození".
3. V příloze č. 1 ve vzoru 7 se slova "Rodné číslo: ....................." zrušují.
Čl.II
Přechodné ustanovení
Ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 152/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.
Čl.III
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 321/2009 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb. a vyhlášky č. 452/2013 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slova "Jméno, příjmení, věk" nahrazují slovy "Jméno, příjmení, pohlaví, věk" a ve vzoru 6 se slova "jméno, příjmení, věk" nahrazují slovy "jméno, příjmení, pohlaví, věk".
2. V příloze č. 1 ve vzoru 4, jde-li o jeho přílohu, a vzoru 6, jde-li o jeho přílohu č. 2, se slova "rodné číslo" nahrazují slovy "datum narození".
3. V příloze č. 1 ve vzoru 10 a vzoru 11 se slova "Rodné číslo: ....................." zrušují.
Čl.IV
Přechodné ustanovení
Ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.
Čl.V
V příloze č. 1 k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 565/2002 Sb., ve vzoru 6 se slova "jméno, příjmení, věk" nahrazují slovy "jméno, příjmení, pohlaví, věk".
Čl.VI
Přechodné ustanovení
Ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 59/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb.
Čl.VII
Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb. a vyhlášky č. 63/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova "uvedené v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu3)" zrušují.
2. V příloze č. 1 ve vzoru 2 se slova "a zápis v evidenci obyvatel" zrušují.
Čl.VIII
Přechodné ustanovení
Ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 409/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST PÁTÁ
Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb.
Čl.IX
Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 se slova "Jméno, příjmení a datum narození členů volebního výboru s uvedením adresy místa jejich trvalého pobytu, popřípadě adresy pro doručování nebo adresy elektronické pošty a podpis.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
 
Jméno, příjmení,     člen volebního výboru, adresa místa     podpis"
datum narození      trvalého pobytu, popřípadě adresa
             pro doručování, adresa elektronické pošty
nahrazují slovy "Datum, kdy poprvé bylo možné petici podepsat, jde-li o kandidátní listinu podávanou navrhujícím občanem.
.............................................................................. ".
2. V příloze č. 1 se slova "Potvrzení o zřízení volebního účtu" zrušují.
3. V příloze č. 1 se slova " , k volebnímu výboru a jeho členům" zrušují.
4. V příloze č. 1 se slova
"Příloha ke kandidátní listině
Petice na podporu kandidatury kandidáta .................. rok narození ...... jméno, příjmení na volbu prezidenta republiky v roce ...... Údaje vepisujte čitelně hůlkovým písmem černou/modrou tužkou. Názvy nezkracujte. I-------I------------------------I-----------------I----------------I I---------------I I Poř. I Jméno I Příjmení I Datum narození I I Podpis voliče I I číslo I------------------------I-----------------I----------------I I I I I Obec* I Ulice** I Č.p. I I I I-------I------------------------I-----------------I----------------I I---------------I I-------I------------------------I-----------------I----------------I I---------------I I 1 I I I I I I I I------------------------I-----------------I----------------I I I I I I I I I I I-------I------------------------I-----------------I----------------I I---------------I I-------I------------------------I-----------------I----------------I I---------------I I 2 I I I I I I I I------------------------I-----------------I----------------I I I I I I I I I I I-------I------------------------I-----------------I----------------I I---------------I číslo podpisového archu: * Místo trvalého pobytu ** Ulice nebo jiné veřejné prostranství"
nahrazují slovy
"Příloha ke kandidátní listině
Petice na podporu kandidatury kandidáta .................. rok narození ...... jméno, příjmení na volbu prezidenta republiky v roce ...... Údaje vepisujte čitelně hůlkovým písmem černou/modrou tužkou. Názvy nezkracujte. I-------I------------------------I-----------------I----------------I I---------------I I Poř. I Jméno I Příjmení I Datum narození I I Vlastnoruční I I číslo I------------------------I-----------------I----------------I I podpis občana I I I Obec* I Ulice** I Č.p. I I oprávněného I I I------------------------I-----------------I----------------I I volit I I I Číslo občanského průkazu/cestovního pasu I Druh dokladu I I prezidenta I I I I OP/CP*** I I republiky I I-------I------------------------------------------I----------------I I---------------I I-------I------------------------I-----------------I----------------I I---------------I I 1 I I I I I I I I------------------------I-----------------I----------------I I I I I I I I I I I I------------------------I-----------------I----------------I I I I I I I I I I I I I I I I-------I------------------------------------------I----------------I I---------------I I-------I------------------------I-----------------I----------------I I---------------I I 2 I I I I I I I I------------------------I-----------------I----------------I I I I I I I I I I I I------------------------I-----------------I----------------I I I I I I I I I I I I I I I I-------I------------------------------------------I----------------I I---------------I číslo podpisového archu: * Místo trvalého pobytu, případně údaj, že trvalý pobyt na úzení ČR nemá ** Ulice nebo jiné veřejné prostranství *** U občanského průkazu se uvede "OP" a u cestovního pasu se uvede "CP"".
Čl.X
Přechodné ustanovení
Ve volbě prezidenta republiky vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 294/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl.XI
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:
Chovanec v. r.