Informace ze dne 4.4.2017 o 2. etapě výměny průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel

4.4.2017 | Sbírka:  8/2017 (PLi) | Částka:  0/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
8/2017
Informace
Státní plavební správy
ze dne 4. 4. 2017
o 2. etapě výměny průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel
V souvislosti s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2015, je třeba upozornit plaveckou veřejnost na probíhající 2. etapu výměny všech platných průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavidel, které Státní plavební správa vydala do 31. 12. 2014.
Výměna probíhá postupně v časovém rozmezí několika let, a to od začátku roku 2015 do konce roku 2020 s tím, že nejdříve je stanovena povinnost vyměnit průkazy způsobilosti nejstarší a postupně bude docházet k výměnám průkazů novějších. Lhůta pro výměnu nejstarších průkazů způsobilosti vůdců malých plavidel, tedy těch, které byly vydány do 31. 12. 1984, a vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých, tedy těch, které byly vydány do 30. 4. 2004, uplynula již ke dni 31. 12. 2016.
Výše zmíněná 2. etapa výměny průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel (platí i pro způsobilosti zapsané do 31. 12. 2014 v plaveckých služebních knížkách) zahrnuje všechny průkazy způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel jiných než malých vydané od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2014 a dále průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel vydané od 1. 1. 1985 do 31. 12. 1995.
Po marném uplynutí lhůty pro výměnu průkazu stanovené zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, platnost takového průkazu způsobilosti zaniká 30. dnem ode dne uplynutí lhůty platnosti průkazu.
Průkazy je možné vyměnit kdykoliv do stanoveného data ztráty platnosti na pobočkách Státní plavební správy na základě žádosti o výměnu plavebního dokladu a po dodání 1 ks aktuální fotografie pasového formátu a originálu nebo kopie původního průkazu (v tom případě je třeba původní průkaz způsobilosti dodat nejpozději při vyzvednutí nového dokladu), za ztracený nebo odcizený průkaz zaplatí žadatel při podání žádosti správní poplatek 100,- Kč.
Podrobnosti o jednotlivých časových obdobích výměny jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Průkazy vůdců plavidel jiných než malých
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------
Průkazy              vydané od   vydané do      platnost do     poznámka
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------
průkazy způsobilosti plavidel    ---      30. 4. 2004     31. 12. 2016     lhůta již uplynula
jiných než malých
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------
průkazy způsobilosti plavidel 
jiných než malých         1. 5. 2004   31. 12. 2014     31. 12. 2017
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------
Průkazy členů posádek plavidel jiných než malých
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------
Průkazy              vydané od   vydané do       platnost do     poznámka
průkazy členů posádek plavidel 
jiných než malých           ---     30. 4. 2004      31. 12. 2016     lhůta již uplynula
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------
průkazy členů posádek plavidel 
jiných než malých         1. 5. 2004   31. 12. 2014     31. 12. 2017
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------
Průkazy vůdců malých a rekreačních plavidel
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Průkazy                    vydané od  vydané do    platnost do   poznámka
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel   ---     31. 12. 1984   31. 12. 2016   lhůta již uplynula
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel   1. 1. 1985  31. 12. 1995   31. 12. 2017
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel   1. 1. 1996  31. 12. 2000   31. 12. 2018
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel   1. 1. 2001  31. 1. 2006   31. 12. 2019
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel   1. 2. 2006  31. 12. 2014   31. 12. 2020
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel vydané do 1. 6. 2006
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Průkazy            vydané od      vydané do      platnost do      poznámka
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
mezinárodní průkazy vůdců 
rekreačních plavidel      ---         31. 12. 2000    31. 12. 2018
pro oblast plavby 1.0, 1 a 2
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
mezinárodní průkazy vůdců 
rekreačních plavidel      1. 1. 2001      1. 6. 2006    31. 12. 2019
pro oblast plavby 1 a 2
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Tyto a další informace týkající se výměny jednotlivých druhů průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavidel lze nalézt na internetových stránkách Státní plavební správy: http://plavebniurad.cz, a to v části Doklady osob - výměna průkazů způsobilosti nebo na jednotlivých pobočkách úřadu.
Platí do: 31. 12. 2017
(č. j. 282/Ř/17)
Mgr. Klára Němcová v. r.
vedoucí služebního úřadu - ředitelka Státní plavební správy