Vyhláška ze dne 20.11.2017, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů

29.11.2017 | Sbírka:  396/2017 Sb. | Částka:  139/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 312/2014 Sb.
396/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5:
Čl.I
Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění vyhlášky č. 373/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
"c) obchodní korporací, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj a spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu obec na území kraje nebo městské části hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu více než 50 % hlasovacích práv, nebo
d) obchodní korporací, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj a spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu obec na území kraje nebo městská část hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu 20 až 50 % hlasovacích práv.".
2. V § 6 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
"c) obchodní korporací, ve které spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu kraj, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu obec, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí a městské části hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu více než 50 % hlasovacích práv, nebo
d) obchodní korporací, ve které spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu kraj, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu obec, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí nebo městská část hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu 20 až 50 % hlasovacích práv.".
3. V § 7 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
"f) obchodní korporace, ve které spravující jednotky a městské části hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu více než 50 % hlasovacích práv,
g) obchodní korporace, ve které spravující jednotky a městské části hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu 20 až 50 % hlasovacích práv.".
4. V § 9 odst. 7 se za slova "účetním období" vkládají slova " , za které se sestavují účetní výkazy za Českou republiku," a číslo "3" se nahrazuje číslem "2".
5. V § 10 odst. 3 se za slova "účetním období" vkládají slova " , za které se sestavují účetní výkazy za Českou republiku," a číslo "3" se nahrazuje číslem "2".
6. V § 15 odst. 3 se slovo "září" nahrazuje slovem "listopadu".
7. V § 17 odst. 2 se slova "ovládanou osobou2)" nahrazují slovy "osobou podle § 6 odst. 3 písm. a), c), § 6 odst. 4 písm. a), c) nebo § 7 písm. c), f)".
8. V § 18 odst. 1 se slova "podstatný vliv nebo" zrušují a za slova "společný vliv" se vkládají slova "nebo pro zahrnutí osob podle § 6 odst. 3 písm. b), d), § 6 odst. 4 písm. b), d) nebo § 7 písm. d), g)".
9. V § 22 odst. 1 se slova "nedosahuje výši" nahrazují slovy "nedosahuje výše" a na konci textu odstavce se doplňují slova "nebo jejichž hodnota nedosahuje výše ocenění stanovené konsolidovanou jednotkou státu nebo městskou částí hlavního města Prahy, ke které vykazuje pohledávku nebo závazek, a zveřejněné ministerstvem ve výčtu podle § 11 odst. 2".
10. V § 38 odst. 1 písm. a) se slova "za odběrateli" zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova "mezi odběrateli a dodavateli".
11. V § 40 odst. 3 písm. e) se slova "za něž byla při nákupu uhrazena částka odpovídající jejich jmenovité hodnotě a" zrušují a slovo "pokutové" se nahrazuje slovem "příkazové".
12. § 43 včetně nadpisu zní:
"§ 43
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období
Položka "C.III.A. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období" obsahuje výsledky hospodaření běžného účetního období konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou plné konsolidace, zjednodušenou metodou plné konsolidace a metodou konsolidace ekvivalencí.".
13. V § 44 odst. 2 se text "C.III.C." nahrazuje textem "C.III.B.".
14. § 45 včetně nadpisu zní:
"§ 45
Konsolidační rezervní fond
Položka "C.III.C. Konsolidační rezervní fond" obsahuje akumulované podíly na změnách v úhrnné výši ostatního vlastního kapitálu s výjimkou výsledku hospodaření.".
15. V § 50 písm. a) se za slovo "úvěrů" vkládají slova "a zápůjček".
16. V § 51 odst. 2 písm. a) se slova "stav a pohyby krátkodobých" nahrazují slovem "částky", slova "vůči dodavatelům," se zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova "mezi odběrateli a dodavateli".
17. V § 61 písm. a) se slova "VÝNOSY CELKEM" nahrazují slovem "Výnosy".
18. V § 61 písm. b) se slova "Výnosy celkem" nahrazují slovem "Výnosy" a slova "Náklady celkem" se nahrazují slovem "Náklady".
19. V § 61 písm. d) se slovo "Výsledek" nahrazuje slovy "Konsolidovaný výsledek".
20. V § 65 odst. 7 se číslo "2019" nahrazuje číslem "2022".
21. V příloze č. 2 položce "C.III. Konsolidovaný výsledek hospodaření" se ve sloupcích "Běžné účetní období" a "Minulé účetní období" text "C.III.2. a C.III.A. až C.III.D." nahrazuje textem "C.III.2., C.III.A. až C.III.C.".
22. V příloze č. 2 položce "C.III.A. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence" se slova "Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence" nahrazují slovy "Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období".
23. V příloze č. 2 se položka "C.III.B. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci" zrušuje.
Dosavadní položky C.III.C. a C.III.D. se označují jako položky C.III.B. a C.III.C.
24. V příloze č. 3 položce "C.I.B. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence" se slovo "Výsledek" nahrazuje slovy "Konsolidovaný výsledek".
Čl.II
Přechodné ustanovení
V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 312/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministr:
Ing. Pilný v. r.