Vyhláška ze dne 1.12.2017, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

7.12.2017 | Sbírka:  411/2017 Sb. | Částka:  146/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 270/2010 Sb.
411/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8, § 29 odst. 4 a § 30 odst. 9:
Čl.I
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. e) se slova "seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů a" zrušují.
2. V § 2 písm. h) v části věty před středníkem se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "dodatečný inventurní soupis" se vkládají slova "nebo zjednodušený inventurní soupis".
3. V § 2 písm. k) se za slova "dodatečným inventurním soupisem" vkládají slova " , zjednodušeným inventurním soupisem".
4. V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) a q), která znějí:
"p) zjednodušenou inventurou činnosti prováděné při inventarizaci jiných pasiv vykazovaných na jednotlivých položkách položek C.I. a C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.3., které jsou nutné pro vyhotovení zjednodušených inventurních soupisů,
q) zjednodušeným inventurním soupisem průkazný účetní záznam, kterým vybraná účetní jednotka prokazuje alespoň přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv za účetní období, které byly zjištěny zjednodušenou inventurou.".
5. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "dodatečných inventurních soupisů" vkládají slova " , zjednodušených inventurních soupisů".
6. V § 3 odst. 1 písm. h) se za slova "dodatečných inventurních soupisů" vkládají slova " , zjednodušených inventurních soupisů".
7. V § 3 odst. 1 písm. n) se za slova "dodatečném inventurním soupisu" vkládají slova " , zjednodušeném inventurním soupisu".
8. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova " , pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace".
9. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Příloha inventarizační zprávy obsahuje seznam inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, zjednodušených inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.".
10. V § 5 odst. 3 se slovo "a" nahrazuje čárkou, za slova "dodatečných inventurních soupisů" se vkládají slova "a zjednodušených inventurních soupisů" a na konci textu odstavce se doplňují slova " , pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace".
11. V nadpisu § 8 se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "dodatečný inventurní soupis" se vkládají slova "a zjednodušený inventurní soupis".
12. V § 8 odst. 1 se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "dodatečný inventurní soupis" se vkládají slova "a zjednodušený inventurní soupis".
13. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "dodatečné inventurní soupisy" se vkládají slova "a zjednodušené inventurní soupisy".
14. V § 8 odst. 2 písm. c) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova "nebo zjednodušeného inventurního soupisu".
15. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
"k) v případě zjednodušeného inventurního soupisu přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv, které byly zjištěny zjednodušenou inventurou, včetně počátečních a konečných stavů.".
16. V § 8 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace".
17. V § 8 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova " , pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace".
18. V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Příloha zjednodušeného inventurního soupisu obsahuje alespoň seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování přírůstků a úbytků, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
19. V § 8 odst. 6 se slovo "i" nahrazuje čárkou a za slova "dodatečného inventurního soupisu" se vkládají slova "i zjednodušeného inventurního soupisu".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 270/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Účetní jednotka může ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, použít pro inventarizaci majetku a závazků související s účetním obdobím roku 2017.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministr:
Ing. Pilný v. r.