Vyhláška ze dne 14.10.1940, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o soupisu čísel některých cenných papírů v soukromé úschově

17.10.1940 | Sbírka:  375/1940 Sb. | Částka:  118/1940ASPI

Vztahy

Nadřazené: 155/1939 Sb.
Pasivní derogace: 95/1945 Sb.
375/1940 Sb.
Vyhláška
ministra financí (49)
ze dne 14. října 1940,
kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o soupisu čísel některých cenných papírů v soukromé úschově.
Podle § 21, odst. 3 vládního nařízení ze dne 23. června 1939, č. 155 Sb., kterým se vydává devisový řád, vyhlašuji s účinností ode dne vyhlášení připojené opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze ze dne 11. října 1940.
Dr. Kalfus v. r.
Opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze
o soupisu čísel některých cenných papírů v soukromé úschovně.
Národní banka pro Čechy a Moravu v Praze stanoví podle § 18 devisového řádu:
Čl.1.
(1) Fysické a právnické osoby, které mají na území Protektorátu Čechy a Morava své bydliště, trvalý pobyt, sídlo nebo místo své správy, jakož i pobočky (filiálky) cizozemských podniků a podniky cizozemců v Protektorátu Čechy a Morava jsou povinny oznámiti Národní bance Čechy a Moravu v Praze, devisovému odboru (soupisové oddělení), Praha II., Bredovská 3a, nejpozději do 9. listopadu 1940 veškeré tuzemské i cizozemské cenné papíry, jejichž jsou majiteli v den, kdy toto opatření nabývá účinnosti.
(2) Oznamovací povinnosti nepodléhají:
a) dluhopisy Protektorátu Čechy a Morava nebo jím převzaté dluhopisy bývalé Československé republiky, dále dluhopisy Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a dluhopisy Všeobecného fondu peněžních ústavů, losy bývalého Československého Červeného kříže, depositní stvrzenky Poštovní spořitelny na pokladniční poukázky a pokladniční bony bývalé Československé republiky a 3% dluhopisy Ústřední banky spořitelen,
b) jakékoliv cenné papíry, které jsou v den účinnosti tohoto opatření v úschově u některého peněžního ústavu nebo peněžního podniku; oznámiti však jest, s výjimkou cenných papírů uvedených u písmeny a), cenné papíry uložené tamtéž v pancéřových schránkách (safes) nebo v jiných uzavřených úschovách.
(3) Za majitele cenných papírů může učiniti oznámení kterýkoli peněžní ústav nebo peněžní podnik, jemuž majitel cenné papíry předloží k nahlédnutí. Oznámení takto učiněná nemusí obsahovati jméno majitele oznamovaných kusů.
(4) V oznámení jest uvésti název cenného papíru, jeho jmenovitou hodnotu, rok vydání, číslo serie a kusu a, jde-li o papír pevně úročitelný, též úrokovou míru. Peněžní ústavy a peněžní podniky mohou od stran, za něž činí oznámení, požadovati pouze úhradu hotových výloh.
Čl.2.
O cenných papírech, které nebudou oznámeny, ač jsou podrobeny oznamovací povinnosti podle tohoto opatření, bude Národní banka pro Čechy a Moravu v Praze předpokládati, že jsou vlastnictvím cizozemců (§ 19, odst. 2 devisového řádu). Výnosy takových papírů nebo výtěžky z jejich prodeje budou moci býti zásadně pouze připisovány na vázaný účet u některé devisové banky.
V Praze dne 11. října 1940.
Národní banka pro Čechy a Moravu v Praze
Guvernér:
Dr. Dvořák v. r.
Bankovní rada:
Dr. Kratoška v. r.
Vrchní ředitel:
Dr. Peroutka v. r.