Změna ze dne 22.12.2017 Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2018

22.12.2017 | Sbírka:  MF- 34272/2017/28-1 | Částka:  10/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 501/2002 Sb., 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: FZ03/2004
MF-34272/2017/28-1
Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2018
Zpracovatel:
Ing. Ing. Václav Tittelbach
Tel.: 257 043 163 PID: MFCR7XTCMR
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání změn Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů, jejichž vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004, pod č. 36 ve Finančním zpravodaji č. 8 ze dne 30. listopadu 2012 a pod č. 42 ve Finančním zpravodaji č. 1 ze dne 31. prosince 2013 s účinností od 1. ledna 2018, s výjimkou bodu A. 1 a B. 1, které nabývají účinnosti 31. prosince 2017. Účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2018.
Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
A. Český účetní standard pro finanční instituce č. 108 Cenné papíry:
1. Doplňuje se bod 24., který zní: „Český účetní standard č. 108 - Cenné papíry, nepoužije účetní jednotka podle § 2 odst. 1 písm. a), b), e), f), h) a i) vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.“
B. Český účetní standard pro finanční instituce č. 110 Deriváty:
1. Doplňuje se bod 37., který zní:
„Český účetní standard č. 110 - Deriváty, nepoužije účetní jednotka podle § 2 odst. 1 písm. a), b), e), f), h) a i) vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.“
C. Příloha k Českým účetním standardům pro finanční instituce - Společná ustanovení ke směrné účtové osnově:
Účtová třída 6 - Náklady:
1. Bod 6. se zrušuje.
Účtová třída 7 - Výnosy:
2. V bodu 1. se slova „o mimořádných výnosech,“ zrušují.
3. Bod 5. se zrušuje.
JUDr. David Bauer, v. r.
ředitel odboru 28 - Regulace a metodika účetnictví