Informace ze dne 23.3.2018 o osazení plavebního značení na vltavské vodní cestě v Praze k úpravě plavby ve výtlačném režimu

23.3.2018 | Sbírka:  8/2018 (PLi) | Částka:  0/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
8/2018
Informace
Státní plavební správy
ze dne 23. 3. 2018
o osazení plavebního značení na vltavské vodní cestě v Praze k úpravě plavby ve výtlačném režimu
Státní plavební správa přistoupila, tak jako v předchozích letech, v souladu s § 22a odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, k úpravě plavebního provozu ve dvou úsecích vltavské vodní cesty v Praze a rozhodla o opětovném osazení signálních znaků, kterým se zavádí možnost plavby pouze ve výtlačném režimu s účinností od 29. března 2018. Uvedená úprava se týká úseku s intenzivním provozem osobní lodní dopravy od plavební komory Praha-Štvanice (ř. km 50,83) proti proudu k železničnímu mostu na Výtoni (ř. km 55,35), včetně zdrže Staroměstského jezu a dále úseku od Císařské louky (ř. km 56,55 pod stadionem vodních sportů) po Barrandovský most (ř. km 58,55).
Úprava plavebního provozu je realizována následující kombinací signálních znaků:

Uvedené signální znaky jsou osazeny v těchto lokalitách:
* dělící zeď při výjezdu z plavební komory Praha-Štvanice pro protiproudní plavbu,
* levý břeh toku v ř. km 55,35 u železničního mostu na Výtoni pro poproudní plavbu,
* levý i pravý břeh toku v ř. km 56,55 pod stadionem vodních sportů pro protiproudní plavbu,
* levý i pravý břeh toku v ř. km 58,55 u Barrandovského mostu pro poproudní plavbu.
Signální znaky budou pro větší přehlednost doplněny i v následujících místech: dělící zeď při výjezdu z dolního plavebního kanálu plavební komory Praha-Smíchov pro poproudní plavbu,
* dělící zeď při výjezdu z horního plavebního kanálu plavební komory Praha-Smíchov pro protiproudní plavbu,
* dělící zeď při výjezdu z plavební komory Praha-Mánes pro poproudní plavbu,
* pravý břeh toku v ř. km 55,35 u železničního mostu na Výtoni pro poproudní plavbu,
* levý břeh ramene toku za Veslařským ostrovem v ř. km 57,10 pro protiproudní plavbu.
Ukončení úpravy plavebního provozu v uvedených úsecích je vyznačeno signálním znakem E.11 „Konec omezení“.
Důvodem vzniku dopravního opatření je zajištění dlouhodobě ohrožené bezpečnosti plavebního provozu a ochrana koupajících se osob v zastavěném území hlavního města Prahy, kde plavební provoz dosahuje intenzity, která převyšuje intenzitu a různorodost plavebního provozu na ostatních vodních cestách České republiky. Zkušenosti dozorových složek potvrzují po plavebních sezónách v letech 2016 a 2017 pozitivní dopad uvedeného opatření na bezpečnost plavby, došlo ke zklidnění situace a snížení počtu kolizních situací.
Respektování provedeného a vyznačeného opatření i všech dalších povinností účastníků plavebního provozu bude přímo na vodní cestě v celé Praze vymáhat vedle Státní plavební správy také Poříční oddělení Praha Policie České republiky a Poříční útvar Městské Policie hl. města Prahy.
Pojem výtlačný režim plavby využívá vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. a také vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Na webových stránkách Státní plavební správy jsou uvedeny další podrobnosti k tomuto režimu plavby, včetně informačního videa, vše si můžete prohlédnout zde.
Platí do: 01.11.2018
(čj. 2183/PH/18)
v z. Ing. Josef Leffler v. r.
ředitel pobočky