Informace ze dne 21.5.2018 o provozování prken s motorovým pohonem - jetsurfů

21.5.2018 | Sbírka:  15/2018 (PLi) | Částka:  0/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
15/2018
Informace
Státní plavební správy
ze dne 21. 5. 2018
o provozování prken s motorovým pohonem - jetsurfů
Upozorňujeme vlastníky „prken s motorovým pohonem“, tedy tzv. jetsurfů, že pokud je jetsurf vybaven motorem o výkonu vyšším než 4 kW, podléhá podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVP) povinné evidenci v rejstříku malých plavidel. Z hlediska působnosti předpisů o technických požadavcích na výrobky je na takové plavidlo třeba nahlížet obdobně jako na vodní skútr a jetsurf tedy spadá do působnosti zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. Pro úplnost uvádíme definici skútru obsaženou v zákoně č. 90/2016 Sb.: vodním skútrem se rozumí plavidlo o délce menší než 4 m, používající jako hlavní zdroj pohonu spalovací motor s hydroreaktivním systémem pohonu a konstruované pro řízení osobou nebo osobami, jež sedí, stojí nebo klečí na trupu, nikoli uvnitř něj.
Při evidenci jetsurfu je třeba postupovat podle pokynů uvedených na našich webových stránkách. Zde je třeba zdůraznit nutnost předložení příslušného CE prohlášení o shodě s technickými požadavky na plavidla uváděná na trh vystaveného výrobcem plavidla.
Zároveň sdělujeme, že jetsurf je nutno považovat za plavidlo výhradně určené pro „plutí, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností“. Zde citujeme z ustanovení § 30a ZVP - „Vymezená vodní plocha“. Provoz těchto plavidel je tedy povolen výlučně na takto vymezených vodních plochách. Jejich aktualizovaný přehled naleznete opět na příslušné webové stránce.
Platí do: odvolání
(č. j. 354/Ř/18)
Mgr. Klára Němcová v. r.
vedoucí služebního úřadu
- ředitelka Státní plavební správy