Nařízení ze dne 11.6.2018 o zřízení přírodní památky Na Líchách

9.8.2018 | Sbírka:  3/2018 (JM) | Částka:  9/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 129/2000 Sb., 114/1992 Sb.
3/2018
NAŘÍZENÍ
Jihomoravského kraje
ze dne 11.06.2018
o zřízení přírodní památky Na Líchách
Rada Jihomoravského kraje vydává podle § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
1) Zřizuje se přírodní památka Na Líchách (dále jen „přírodní památka“).
2) Předmětem ochrany je fragment teplomilné doubravy převážně výmladkového původu se Zachovalým bylinným patrem a výskytem několika významných druhů rostlin a živočichů.
Čl. 2
Vymezení přírodní památky
Přírodní památka se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov, v katastrálním území Tvarožná. Hranice přírodní památky se stanoví samostatným uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální1). Seznam souřadnic uzavřeného geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, je obsažen v příloze č. 1 tohoto nařízení. Grafické znázornění území přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2 tohoto nařízení.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze na území přírodní památky:
a) měnit druh nebo způsob využití pozemku,
b) pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné akce,
c) provozovat sportovní či jiné aktivity, spojené s narušováním půdního povrchu či poškozováním bylinné vegetace (např. pojezdy terénních motocyklů, čtyřkolek, horských kol, vyjížďky koní apod.),
d) tábořit a rozdělávat ohně,
e) zřizovat turistické stezky, cyklostezky, cyklotrasy a hipostezky,
f) používat biocidy,
g) trhat či jinak poškozovat rostliny,
h) přikrmovat zvěř, budovat nebo provozovat myslivecká zařízení včetně krmelišť, vnadišť, újedišť a slanisek,
i) provádět jiné činnosti, které by mohly vést k poškození předmětu ochrany.
2) Omezení podle odstavce 1 písm. f) se nevztahuje na realizaci opatření navržených ve schváleném plánu péče o zvláště chráněné území a na repelentní nátěry proti okusu zvěří.
3) Omezení podle odstavce 1 písm. g) se nevztahuje na případné drobné škody vzniklé při vyklizování dříví z porostu.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.10.2018.
2) Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 4605/18/R63 dne 11.06.2018.
JUDr. Bohumil Šimek v. r.
hejtman
Bc. Roman Hanák v. r.
náměstek hejtmana
Příloha 1
Seznam souřadnic (S - JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Na Líchách

I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I  číslo bodu  I souřadnice - Y [m] I souřadnice - X [m] I  pořadí bodu I
I         I          I          I  v obrazci  I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020001 I   586562,98   I   1159137,52   I    1    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020002 I   586563,23   I   1159144,86   I    2    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020003 I   586572,50   I   1159163,73   I    3    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020004 I   586585,89   I   1159177,96   I    4    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020005 I   586597,56   I   1159202,99   I    5    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020006 I   586609,53   I   1159213,85   I    6    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020007 I   586614,79   I   1159227,74   I    7    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020008 I   586696,80   I   1159182,71   I    8    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020009 I   586757,87   I   1159148,19   I    9    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020010 I   586758,48   I   1159139,95   I    10    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020011 I   586742,06   I   1159113,01   I    11    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020012 I   586737,29   I   1159090,63   I    12    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020013 I   586722,43   I   1159069,23   I    13    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020014 I   586715,30   I   1159064,53   I    14    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020015 I   586698,59   I   1159061,84   I    15    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020016 I   586679,67   I   1159043,63   I    16    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970008652111 I   586677,31   I   1159046,36   I    17    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970008652127 I   586665,25   I   1159054,44   I    18    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970008652138 I   586655,09   I   1159056,42   I    19    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970008652145 I   586651,36   I   1159056,96   I    20    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970008652155 I   586642,82   I   1159057,08   I    21    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970008652213 I   586597,75   I   1159054,71   I    22    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
I 771970011020001 I   586562,98   I   1159137,52   I    1    I
I-----------------I--------------------I--------------------I----------------I
 
Příloha 2
Grafické znázornění hranic přírodní památky Na Líchách

 
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.