Vyhláška ze dne 20.9.2018, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.

4.10.2018 | Sbírka:  217/2018 Sb. | Částka:  108/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 314/2013 Sb.
217/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. září 2018,
kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 a § 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňuje text "Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů (ECB/2018/2).".
2. V § 2 písm. b) se slovo "důchodový," zrušuje.
3. V § 2 písm. d) se slova " , které mají věcné a formální vazby" nahrazují slovy "vytvořený vykazující osobou".
4. V § 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
5. § 6 a 7 včetně nadpisů znějí:
"§ 6
Výkaz pojišťovny
(1) Pojišťovna k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného čtvrtletí předkládá České národní bance výkaz POJ (ČNB) 11-04 "Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny".
(2) Obsah výkazu podle odstavce 1 je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 7
Výkazy penzijní společnosti
(1) Penzijní společnost k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného čtvrtletí předkládá České národní bance výkaz
a) PEF (ČNB) 12-04 "Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní společnosti", a to samostatně za penzijní společnost a za každý jednotlivý fond penzijní společnosti,
b) PEF (ČNB) 13-04 "Čtvrtletní přehled o úvěrech fondu penzijní společnosti", a to za každý jednotlivý fond penzijní společnosti, a
c) PEF (ČNB) 14-04 "Čtvrtletní přehled o penzijních nárocích fondu penzijní společnosti", a to za každý jednotlivý fond penzijní společnosti.
(2) Penzijní společnost ke konci každého kalendářního roku sestavuje a do 30. ledna následujícího kalendářního roku předkládá České národní bance za každý jednotlivý fond penzijní společnosti výkaz PEF (ČNB) 15-01 "Roční doplňkové informace o účastnících fondu penzijní společnosti".
(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.".
6. § 13 zní:
"§ 13
(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.
(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.
(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.
(4) Vykazující osoba sdělí České národní bance jména, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.".
Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.
7. V § 14 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
8. V § 14 odst. 2 se slova "prostřednictvím programové aplikace uvedené v § 13 odst. 1" zrušují.
9. § 16 se zrušuje.
10. V příloze č. 3 se v nadpisu slovo "výkazů" nahrazuje slovem "výkazu".
11. V příloze č. 3 se bod I. zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu II.
12. Příloha č. 4 zní:
"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 314/2013 Sb.
Obsah výkazů penzijní společnosti
I. PEF (ČNB) 12-04 "Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní společnosti"
Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje za penzijní společnost nebo za každý jednotlivý fond penzijní společnosti.
Část 1: Aktiva
Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladna, uložené vklady, držené cenné papíry, finanční deriváty, poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky, nároky fondů penzijní společnosti na penzijní společnost, pohledávky z obchodního styku a poskytnuté zálohy, jiné finanční pohledávky, nefinanční aktiva, ostatní aktiva.
Část 2: Pasiva
Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - finanční deriváty, přijaté úvěry, kapitál v členění na základní kapitál a ostatní kapitál, penzijní nároky, nároky fondů penzijní společnosti na penzijní společnost, nároky na dávky jiné než penzijní, závazky z obchodního styku a přijaté zálohy, jiné finanční závazky, ostatní pasiva.
Všechny uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny podle skupin zemí. Vybrané složky jsou v závislosti na své ekonomické podstatě členěny podle splatnosti, podle druhů cenných papírů, podle typů uložených vkladů a typů penzijních nároků.
II. PEF (ČNB) 13-04 "Čtvrtletní přehled o úvěrech fondu penzijní společnosti"
Výkaz obsahuje statisticky členěné údaje každého jednotlivého fondu penzijní společnosti o poskytnutých a přijatých úvěrech.
Část 1: Stavové údaje
Obsahuje celkovou hodnotu zůstatků poskytnutých a přijatých úvěrů v členění podle splatnosti, zemí a institucionálních sektorů a subsektorů stanovených ESA 2010.
Část 2: Tokové údaje
Obsahuje přehled odpisů nebo snížení hodnoty pohledávek z poskytnutých úvěrů, které fond penzijní společnosti provedl za sledované období, v členění podle splatnosti, zemí a institucionálních sektorů a subsektorů stanovených ESA 2010.
III. PEF (ČNB) 14-04 "Čtvrtletní přehled o penzijních nárocích fondu penzijní společnosti"
Výkaz obsahuje statisticky členěné údaje každého jednotlivého fondu penzijní společnosti o výši a změně v ocenění kapitálu, který fond drží na úhradu budoucích nároků.
Část 1: Stavové údaje
Obsahuje hodnotu penzijních nároků ke konci sledovaného období v členění podle zemí účastníků fondu penzijní společnosti.
Část 2: Tokové údaje
Obsahuje změnu v ocenění hodnoty penzijních nároků za sledované období v členění podle typu změny a podle zemí účastníků fondu penzijní společnosti.
IV. PEF (CNB) 15-01 "Roční doplňkové informace o účastnících fondu penzijní společnosti"
Výkaz obsahuje informace o účastnících fondu penzijní společnosti podle typu jejich aktivity (aktivní, s pozastavenou smlouvou, v penzi).".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.