Vyhláška ze dne 8.2.2019, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

15.2.2019 | Sbírka:  39/2019 Sb. | Částka:  17/2019ASPI
39/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. února 2019,
kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) bodů 1 a 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 59 písm. c) bodu 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, podle § 74 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 74 písm. d) bodu 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 70 písm. b) bodů 1 a 4 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 69 písm. b) bodu 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky):
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.
Čl.I
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 233/2012 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 ve vzoru 3 se slovo "věk" nahrazuje slovy "věk ke druhému dni voleb".
2. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 6 zní:
                "ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                                          T/6
 
Ve volebním okrsku č. ................ v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) .......................
........................ okres .................................................. proběhlo ve dnech ..................
hlasování ve volbách do ZASTUPITELSTVA KRAJE .........................................................................
 
                             I.
 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne .......................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu .............................................................................................................
......................................................................................................................
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ........................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne ...................... na dobu od ................ do ................ hodin
z důvodu
......................................................................................................................
.....................................................................................................
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení.
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na .......... listech.
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka.
 
                             II.
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ............ listech přílohy č.1 k tomuto zápisu.
 
                                                    xx)
                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                      |      |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   
                                             +----------------+
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů celkem             |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+     
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                        |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+
 
Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí a koalice,
jejichž čísla jsou zakroužkována:
 
Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí!
 
99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80
79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60
 
                             III.
 
Z celkového počtu .......... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ..........., tj.
nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: ..................................................................................................
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen nadpoloviční většinou
přítomných členů komise.
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti
a k opravám případných chyb v zápisu na místě .................................................
                            jméno a příjmení
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu:
.........................................................
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele:
.........................................................
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................     ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): ....................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.
 
x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1".
3. V příloze č. 2 příloha ke vzoru tiskopisu 6 zní:
               "VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE
                           VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                   Příloha č.1 k tiskopisu T/6, list č.: ...........
 
Příloha k zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. ......... v obci
(městysu, městě, městské části, městském obvodu) .................................. okres ...................
.............................................. pro volby do ZASTUPITELSTVA KRAJE .............................
 
                                                    x)
                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                      |      |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   
 
 
Ve volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici:
 
                                                   +-----+
........................................................................... číslo           |   |
                                                 +---+-----+
Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí, koalici                       |     |
                                               +----+---------+
Kontrolní číslo 2                                      |       |
                                               +--------------+
 
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku:    
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| Poř. | Počet    |       | Poř. | Počet    |       | Poř. | Počet    |       |
| číslo | přednostních | Násobek   | číslo | přednostních | Násobek   | číslo | přednostních | Násobek   |
| kand. | hlasů    | sl.1 x sl.2 | kand. | hlasů    | sl.4 x sl.5 | kand. | hlasů    | sl.7 x sl.8 |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| sl.1 |   sl.2   |  sl.3   | sl.4 |   sl.5   |   sl.6  | sl.7 |   sl.8   |   sl.9  |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 1.  |       |       | 16. |       |       | 31. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 2.  |       |       | 17. |       |       | 32. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 3.  |       |       | 18. |       |       | 33. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 4.  |       |       | 19. |       |       | 34. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 5.  |       |       | 20. |       |       | 35. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 6.  |       |       | 21. |       |       | 36. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 7.  |       |       | 22. |       |       | 37. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 8.  |       |       | 23. |       |       | 38. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 9.  |       |       | 24. |       |       | 39. |       |       | 
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 10. |       |       | 25. |       |       | 40. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 11. |       |       | 26. |       |       | 41. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 12. |       |       | 27. |       |       | 42. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 13. |       |       | 28. |       |       | 43. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 14. |       |       | 29. |       |       | 44. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 15. |       |       | 30. |       |       | 45. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
 
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)                 +--------------------------+
                                          |             |
                                          +--------------------------+
                 
x) KČ1 ... kontrolní číslo 1 
 
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku - dokončení:   
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| Poř. | Počet    |        | Poř. | Počet    |        | Poř. | Počet    |        |
| číslo | přednostních | Násobek    | číslo | přednostních | Násobek    | číslo | přednostních | Násobek    |
| kand. | hlasů    | sl.10 x sl.11 | kand. | hlasů    | sl.13 x sl.14 | kand. | hlasů    | sl.16 x sl.17 |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| sl.10 |  sl.11   |   sl.12   | sl.13 |  sl.14   |   sl.15   | sl.16 |  sl.17   |   sl.18   |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 46. |       |        | 55. |       |        | 63. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 47. |       |        | 56. |       |        | 64. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 48. |       |        | 57. |       |        | 65. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 49. |       |        | 58. |       |        | 66. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
    | 50. |       |        | 59. |       |        | 67. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 51. |       |        | 60. |       |        | 68. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 52. |       |        | 61. |       |        | 69. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 53. |       |        | 62. |       |        | 70. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 54. |       |        |
+-------+--------------+---------------+
 
                                                  +----------------+
Kontrolní číslo 4 (součet násobků ve sl. 12 + 15 + 18)                       |        |
                                                  +----------------+
                                                  +----------------+
Kontrolní číslo 5 (součet kontrolních čísel 2 + 3 + 4)                       |        |
                                                  +----------------+
                                                       +------+
Poslední pořadové číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy                       |   |
                                                       +------+
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu:
.........................................................
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele:
.........................................................
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Vyhláška č. 152/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.
Čl.III
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 321/2009 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
2. V příloze č. 1 ve vzoru 4 a ve vzoru 6 se slovo "věk" nahrazuje slovy "věk ke druhému dni voleb".
3. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 4a zní:
              "ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                                         T/4a
 
Ve volebním okrsku č. ......... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) .............................. 
.......................................... okres ................................................... proběhlo ve dnech
........................ hlasování ve volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky.
 
                             I.
 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ....................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ....................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ....................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ....................... hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne .......................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu .............................................................................................................
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ........................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu .............................................................................................................
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne ................... na dobu od ............. do ............. hodin z důvodu
......................................................................................................................
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení.
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na .......... listech.
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka.
 
                             II.
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ...... listech přílohy č.1 k tomuto zápisu.
 
                                                     xx)
                                      +---------+-----------+-------+   
                                      | Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                      +---------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                        |     |      |    |    
                                      +---------+-----------+-------+   
                                             +----------------+
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem       |        |
                                                 +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+     
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                        |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+
     
Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí a koalice,
jejichž čísla jsou zakroužkována:
 
Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí!
 
99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80
79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60
 
                             III.
 
Z celkového počtu .......... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ..........., tj.
nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: ..................................................................................................
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen nadpoloviční většinou
přítomných členů komise.
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti
a k opravám případných chyb v zápisu na místě  .................................................
                                 jméno a příjmení
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: ..........................................................................
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ...............................................................................
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): ....................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.
 
x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1".
4. V příloze č. 2 příloha ke vzoru tiskopisu 4a zní:
              "VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE
                          VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                     Příloha č.1 k tiskopisu T/4a, list č.: ......
 
Příloha č. 1 k zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. ...................
v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) ..............................................................
okres ................................................... pro volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky.
 
                                                      x)
                                        +---------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku:                         | Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                        +---------+-----------+-------+   
                                          
Ve volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici:
 
                                                    +-----+
.......................................................................... číslo            |   |    
                                                 +----+-----+
Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí nebo koalici                     |     |
                                               +----+----------+
Kontrolní číslo 2                                      |        |
                                               +---------------+
 
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku:    
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| Poř. | Počet    |       | Poř. | Počet    |       | Poř. | Počet    |       |
| číslo | přednostních | Násobek   | číslo | přednostních | Násobek   | číslo | přednostních | Násobek   |
| kand. | hlasů    | sl.1 x sl.2 | kand. | hlasů    | sl.4 x sl.5 | kand. | hlasů    | sl.7 x sl.8 |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| sl.1 |   sl.2   |   sl.3  | sl.4 |   sl.5   |   sl.6  | sl.7 |   sl.8   |  sl.9   |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 1.  |       |       | 13. |       |       | 25. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 2.  |       |       | 14. |       |       | 26. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 3.  |       |       | 15. |       |       | 27. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 4.  |       |       | 16. |       |       | 28. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 5.  |       |       | 17. |       |       | 29. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 6.  |       |       | 18. |       |       | 30. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 7.  |       |       | 19. |       |       | 31. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 8.  |       |       | 20. |       |       | 32. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 9.  |       |       | 21. |       |       | 33. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 10. |       |       | 22. |       |       | 34. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 11. |       |       | 23. |       |       | 35. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 12. |       |       | 24. |       |       | 36. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
 
                                          +--------------------------+
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)                     |             |
                                          +--------------------------+
                                          +--------------------------+
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)                 |             |
                                          +--------------------------+
                                                   +--------+
Poslední číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy                        |    |
                                                   +--------+
  
x) KČ1 ... kontrolní číslo 1
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: ..........................................................................
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ............................................................................... 
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................".
5. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 4b zní:
            "ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                                         T/4b
 
Ve zvláštním volebním okrsku č. .......... na zastupitelském úřadu v (město a stát) ..................................
................................................................ proběhlo ve dnech ................................... 
hlasování ve volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky.
 
                             I.
 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne ....................... o .......... hodin .......... minut z důvodu
......................................................................................................................
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ........................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu .............................................................................................................
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne ................... na dobu od ............. do ............. hodin z důvodu
......................................................................................................................
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) zvláštní okrskové volební komisi podány stížnosti nebo
oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na ...... listech.
 
                             II.
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ........ listech přílohy č.1 k tomuto zápisu.
 
                                    +-------------+-----------+-------+   
                                    |  Obec   |  Okrsek | KČ1 |
                                    +-------------+-----------+-------+   
Identifikace zvláštního volebního okrsku                | 9 9 9 9 9 7 |      |    |    
                                    +-------------+-----------+-------+   
                                             +----------------+
Počet osob zapsaných do výpisu ze zvláštního seznamu voličů               |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+     
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+     
Počet platných hlasů ve zvláštním volebním okrsku celkem                   |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+
 
Ve zvláštním volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí
a koalice, jejichž čísla jsou zakroužkována:
 
Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí!
 
99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80
79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60
 
                             III.
 
Z celkového počtu .......... členů zvláštní okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ...........,
tj. nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: .................................................................................................. 
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů zvláštní okrskové volební komise a schválen nadpoloviční
většinou přítomných členů komise.
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: .......................................................................... 
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ...............................................................................
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): .................................................................... 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.
 
x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1".
6. V příloze č. 2 příloha ke vzoru tiskopisu 4b zní:
              "VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE
                       VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                    Příloha č. 1 k tiskopisu T/4b, list č.: ......
 
Příloha č. 1 k zápisu zvláštní okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku
č. .................... na zastupitelském úřadu v (město a stát) .....................................................
pro volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky.
 
                                                      x)
                                      +-------------+-----------+-------+   
                                      |      Obec   |  Okrsek | KČ1 |
                                      +-------------+-----------+-------+   
Identifikace zvláštního volebního okrsku:                 | 9 9 9 9 9 7 |      |    |    
                                      +-------------+-----------+-------+   
                                          
Ve zvláštním volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici:
 
                                                    +-----+
.......................................................................... číslo            |   |    
                                                 +----+-----+
Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí nebo koalici                     |     |
                                               +----+----------+
Kontrolní číslo 2                                      |        |
                                               +---------------+
 
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku:
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| Poř. | Počet    |       | Poř. | Počet    |       | Poř. | Počet    |       |
| číslo | přednostních | Násobek   | číslo | přednostních | Násobek   | číslo | přednostních | Násobek   |
| kand. | hlasů    | sl.1 x sl.2 | kand. | hlasů    | sl.4 x sl.5 | kand. | hlasů    | sl.7 x sl.8 |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| sl.1 |   sl.2   |   sl.3  | sl.4 |   sl.5   |   sl.6  | sl.7 |   sl.8   |   sl.9  |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 1.  |       |       | 13. |       |       | 25. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 2.  |       |       | 14. |       |       | 26. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 3.  |       |       | 15. |       |       | 27. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 4.  |       |       | 16. |       |       | 28. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 5.  |       |       | 17. |       |       | 29. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 6.  |       |       | 18. |       |       | 30. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 7.  |       |       | 19. |       |       | 31. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 8.  |       |       | 20. |       |       | 32. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 9.  |       |       | 21. |       |       | 33. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 10. |       |       | 22. |       |       | 34. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 11. |       |       | 23. |       |       | 35. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 12. |       |       | 24. |       |       | 36. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
 
                                          +--------------------------+
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)                 |             |
                                          +--------------------------+
                                          +--------------------------+
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)                 |             |
                                          +--------------------------+
                                                   +--------+
Poslední číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy                        |    |
                                                   +--------+
 
x) KČ1 ... kontrolní číslo 1
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: ..........................................................................
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ...............................................................................
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................ 
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................".
7. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 5 zní:
             "ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                                          T/5
 
Ve volebním okrsku č. ........... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu, katastrálním území) ........
........................................... okres ........................................... náležejícímu k volebnímu
obvodu (číslo a sídlo) ................................................. ........................... proběhlo ve dnech
........................... hlasování v .......... kole voleb do SENÁTU Parlamentu České republiky.
 
                             I.
 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v .................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v .................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v .................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v .................... hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne .......................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu ............................................................................................................. 
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ........................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu .............................................................................................................
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne ........................ na dobu od ............... do ............... hodin
z důvodu .............................................................................................................
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení.
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na ........... listech.
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka.
 
                             II.
 
Ve volebním okrsku byly zjištěny následující výsledky hlasování:
                                                     xx)
                                      +------------+-----------+-------+   
                                      |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                      +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                           |      |      |    |    
                                      +------------+-----------+-------+   
 
                                                  +--------+
Číslo volebního obvodu                                       |    |
                                                  +--+-----+
Kolo voleb                                              |   |
                                               +--------+-----+
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem         |       |
                                               +--+-----------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                         |      |     
                                                +-----------+
Počet odevzdaných úředních obálek                                |      |     
                                                +-----------+
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                         |      |
                                              +---+-----------+
Kontrolní číslo 2                                      |        |
                                              +---------------+
 
x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1
 
                        II. - pokračování
Počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| Čís. |         | Počet | Násobek   | Čís. |         | Počet | Násobek   |
| kand. | Jméno a příjmení | hlasů | sl.1 x sl.3 | kand. | Jméno a příjmení | hlasů | sl.5 x sl.7 |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| sl.1 |    sl.2    | sl.3 |  sl.4   | sl.5 |    sl.6    | sl.7 |  sl.8   |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 1.  |         |    |       | 12. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 2.  |         |    |       | 13. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 3.  |         |    |       | 14. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 4.  |         |    |       | 15. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 5.  |         |    |       | 16. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 6.  |         |    |       | 17. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 7.  |         |    |       | 18. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 8.  |         |    |       | 19. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 9.  |         |    |       | 20. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 10. |         |    |       | 21. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 11. |         |    |       | 22. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
 
                                         +----------------+
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 4 + 8)                 |        |
                                         +----------------+
                                         +----------------+
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)                |        |
                                         +----------------+
                                              +------+
Poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy                    |   |
                                              +------+
 
                             III.
 
Z celkového počtu ........... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ..........., tj.
nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: ..................................................................................................
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen nadpoloviční většinou
přítomných členů komise.
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti
a k opravám případných chyb v zápisu na místě  .................................................
                                 jméno a příjmení 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: .......................................................................... 
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ...............................................................................
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................ 
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): ....................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.".
Čl.IV
Přechodné ustanovení
Vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.
Čl.V
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 větě první se v části věty za středníkem slovo "trvalému" zrušuje.
2. V příloze č. 1 ve vzoru 2 a ve vzoru 3 se slovo "trvalého" zrušuje.
3. V příloze č. 1 ve vzoru 4 a ve vzoru 6, jde-li o údaje o kandidátovi, se slovo "trvalému" zrušuje.
4. V příloze č. 1 vzor 5 zní:
               "Slib
         členů okrskové volební komise
 
"Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat
svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými
právními předpisy České republiky."
 
Členové okrskové volební komise     Datum podpisu   Podpis
jméno, příjmení
 
 ..................................   .............   .......
 
 ..................................   .............   ....... 
 
 ..................................   .............   .......".
5. V příloze č. 1 ve vzoru 6 se slovo "věk" nahrazuje slovy "věk ke druhému dni voleb, popřípadě ke dni voleb, konají-li se volby v jednom dni".
6. V příloze č. 1 se v příloze ke vzoru 6 slova "trvale bytem" nahrazují slovy "přihlášen k pobytu na adrese".
7. V příloze č. 1 ve vzoru 7 se ve vysvětlivce xx) slova "Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně" nahrazují slovy "Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně; je-li hlasovací lístek vytištěn oboustranně, uvede se na konci každé strany text "Pokračování na druhé straně"".
8. V příloze č. 1 vzor 10 zní:
              "Záznam
       o kontrole provedené krajským úřadem
 
Krajský úřad (název) .............................................
 
Obec, město, městský obvod, městská část (název) .................
 
Volební okrsek č. .......... Volební místnost (adresa) ...........
 
A. Kontrola průběhu hlasování ve volební místnosti:
 
Datum: ..................... Čas od .......... do ................
 
Zjištěný stav: ...................................................
               popis
 
Způsob odstranění nedostatků x): .................................
 
B. Kontrola při sčítání hlasů ve volební místnosti:
 
Datum: ..................... Čas od .......... do ................
 
Zjištěný stav: ................................................... 
               popis
 
Způsob odstranění nedostatků x): .................................
 
 ...........................         .....................
 za krajský úřad               předseda okrskové
 (jméno, příjmení, podpis)          volební komise
                       (jméno, příjmení,
                       podpis)
 
x) Uvede se v případě zjištěných nedostatků".
9. V příloze č. 1 ve vzoru 11 a ve vzoru 12 se slova "Trvale bytem" nahrazují slovy "Přihlášen k pobytu na adrese".
10. V příloze č. 1 ve vzoru 13 se za slovo "podpis" vkládá slovo "pověřeného".
11. V příloze č. 2 ve vzoru tiskopisu 1 se slovo "trvalého" zrušuje.
12. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 3 zní:
                "ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                                          T/3
 
Ve volebním okrsku č. ................. v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) ......................
........................................... okres ............................................ proběhlo ve dnech (dne)
...................................... hlasování ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části,
městského obvodu) ...................................................................................................
 
 
                             I.
 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne .......................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu ............................................................................................................. 
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ........................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu ............................................................................................................. 
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne ........................ na dobu od ............... do ............... hodin
z důvodu ............................................................................................................. 
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení.
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na ........... listech.
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka.
 
                             II.
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na přiloženém označeném hlasovacím lístku.
 
                                                     xx)
                                      +------------+-----------+-------+   
                                      |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                      +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                       |      |      |    |    
                                      +------------+-----------+-------+   
            

                                                   +-----+
Typ voleného zastupitelstva                                      |   |
                                             +-----------+-----+
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku celkem          |         |
                                             +--+--------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |       |
                                               +--------------+
Počet odevzdaných úředních obálek                              |       |
                                            +-----+--------------+
Počet platných hlasů ve volebním okrsku (celkem pro všechny volební strany)      |          |      
                                            +-----------+--------+
Počet volebních stran ve volebním okrsku (dle hlasovacího lístku)                 |    |   
                                                  +--------+
Počet volebních stran, které ve volebním okrsku získaly alespoň jeden platný hlas         |    |      
                                            +-----------+--------+
Kontrolní číslo 2                                   |          |
                                            +--------------------+
 
Vysvětlivky k orámované části zadní strany tiskopisu:
1. Kontrolní čísla k hlasům pro jednotlivé volební strany se uvádí v pořadí, v jakém jsou tyto strany uvedeny
na hlasovacím lístku. Kontrolní číslo je součtem pořadového čísla volební strany (sl. 1, sl. 5 nebo sl. 9)
a počtu hlasů pro ni (sl. 2, sl. 6 nebo sl. 10) a zapisuje se ve sl. 3, sl. 7 nebo sl. 11.
2. Pořadové číslo posledního kandidáta v rámci této volební strany, který ještě získal alespoň     jeden platný hlas,
se uvádí ve sl. 4, sl. 8 nebo sl. 12.
 
                        II. - pokračování
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
| Poř.  | Počet   | Kontrolní  | Číslo | Poř.  | Počet   | Kontrolní  | Číslo | Poř.  | Počet   | Kontrolní  | Číslo |
| strany | hlasů pro | číslo    | posl. | strany | hlasů pro | číslo    | posl. | strany | hlasů pro | číslo    | posl. |
|    | stranu  | sl.1 + sl.2 | kand. |    | stranu  | sl.5 + sl.6 | kand. |    | stranu  | sl.9 + sl.10 | kand. |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
| sl.1 |  sl.2  |  sl.3   | sl.4 | sl.5 |  sl.6  |   sl.7  | sl.8 | sl.9 |  sl.10  |   sl.11  | sl.12 |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  1.  |      |       |    |  16. |      |       |    |  31. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  2.  |      |       |    |  17. |      |       |    |  32. |      |       |    | 
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  3.  |      |       |    |  18. |      |       |    |  33. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  4.  |      |       |    |  19. |      |       |    |  34. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  5.  |      |       |    |  20. |      |       |    |  35. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  6.  |      |       |    |  21. |      |       |    |  36. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  7.  |      |       |    |  22. |      |       |    |  37. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  8.  |      |       |    |  23. |      |       |    |  38. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  9.  |      |       |    |  24. |      |       |    |  39. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  10. |      |       |    |  25. |      |       |    |  40. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  11. |      |       |    |  26. |      |       |    |  41. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  12. |      |       |    |  27. |      |       |    |  42. |      |       |    | 
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  13. |      |       |    |  28. |      |       |    |  43. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  14. |      |       |    |  29. |      |       |    |  44. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
|  15. |      |       |    |  30. |      |       |    |  45. |      |       |    |
+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+--------------+-------+
 
                             III.
 
Z celkového počtu ........... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ..........., tj.
nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: ..................................................................................................
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen nadpoloviční většinou
přítomných členů komise.
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti
a k opravám případných chyb v zápisu na místě  .................................................
                                 jméno a příjmení 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: .......................................................................... 
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ............................................................................... 
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): ....................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.
 
x) nehodící se škrtněte,
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1".
Čl.VI
Přechodné ustanovení
Vyhláška č. 59/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb.
Čl.VII
Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 63/2014 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se za slova "podaných kandidátních listin" vkládají slova "a prohlášení kandidátů".
2. V § 3 odst. 2 se slovo "nebo" nahrazuje slovem "a".
3. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slova "datum narození" nahrazují slovy "věk ke druhému dni voleb".
4. V příloze č. 1 se v příloze A ke vzoru 4 pod text prohlášení vkládá řádek
" ...................
  datum narození".
5. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 2 zní:
               "ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                                          T/2
 
Ve volebním okrsku č. ................ v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) ......................
................................................................. okres ..............................................
proběhlo ve dnech ................................... hlasování ve volbách do EVROPSKÉHO PARLAMENTU.
 
                            I.
 
Předseda okrskové volební komise zahájil hlasování první den voleb v .................. hodin.
Předseda okrskové volební komise ukončil hlasování první den voleb v .................. hodin.
Předseda okrskové volební komise zahájil hlasování druhý den voleb v .................. hodin.
Předseda okrskové volební komise ukončil hlasování druhý den voleb v .................. hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne .................. o ......... hodin ......... minut z důvodu ......
......................................................................................................................
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ................... o ......... hodin ......... minut z důvodu ...... 
......................................................................................................................
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne .................. na dobu od .......... do .......... hodin z důvodu ......
......................................................................................................................
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení.
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na ........... listech.
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka.
 
                           II.
 
Okrsková volební komise zjistila výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ............ listech přílohy č. 1 k
tomuto tiskopisu.
                                                    xx)
                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                      |      |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   
 
                                             +----------------+
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem                 |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+     
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                        |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+
     
Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí a koalice,
jejichž čísla jsou zakroužkována:
 
Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí!
 
99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80
79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60
 
                           III.
 
Z celkového počtu .......... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ..........., tj.
nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: ..................................................................................................
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen nadpoloviční většinou
přítomných členů komise.
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti
a k opravám případných chyb v zápisu na místě:  ................................................. 
                                 jméno a příjmení
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: .......................................................................... 
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ............................................................................... 
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................ 
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): ....................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.
 
x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1".
6. V příloze č. 2 příloha ke vzoru tiskopisu 2 zní:
               "VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE
                           VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                    Příloha č. 1 k tiskopisu T/2, list č.: ........
 
Příloha č. 1 k tiskopisu T/2 - zápis okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku
č. ........... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) ...............................................
............................... okres ....................................................... pro volby
do EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
                                                     x)
                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                       |      |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   
            
Ve volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici:
 
                                                   +-----+
........................................................................... číslo           |   |    
                                                 +---+-----+
Počet platných hlasů pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici           |     |
                                               +----+---------+
Kontrolní číslo 2                                      |       |
                                               +--------------+
 
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných     pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku:
+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+
| Pořad. | Počet    |       | Pořad. | Počet    |       | Pořad. | Počet    |       |
| číslo | přednostních | Násobek   | číslo | přednostních | Násobek   | číslo | přednostních | Násobek   |
| kand. | hlasů    | sl.1 x sl.2 | kand. | hlasů    | sl.4 x sl.5 | kand. | hlasů    | sl.7 x sl.8 |
+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+
| sl.1 |   sl.2   |   sl.3  | sl.4 |   sl.5   |   sl.6  | sl.7 |   sl.8   |   sl.9  |
+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+
|  1.  |       |       |  12. |       |       | 23.  |       |       |
+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+
|  2.  |       |       |  13. |       |       | 24.  |       |       |
+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+
|  3.  |       |       |  14. |       |       | 25.  |       |       |
+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+
|  4.  |       |       |  15. |       |       | 26.  |       |       |
+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+
|  5.  |       |       |  16. |       |       | 27.  |       |       |
+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+
|  6.  |       |       |  17. |       |       | 28.  |       |       |
+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+
|  7.  |       |       |  18. |       |       | 29.  |       |       |
+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+
|  8.  |       |       |  19. |       |       | 30.  |       |       |
+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+
|  9.  |       |       |  20. |       |       | 31.  |       |       |
+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+
|  10. |       |       |  21. |       |       | 32.  |       |       |
+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+
|  11. |       |       |  22. |       |       |
+--------+--------------+-------------+--------+--------------+-------------+
 
                                            +--------------------------+
Kontrolní číslo 3 (součet všech násobků ve sloupcích 3, 6 a 9)             |             |
                                            +--------------------------+
                                            +--------------------------+
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolního čísla 2 a kontrolního čísla 3)          |             |
                                            +--------------------------+
                                                     +--------+
Poslední číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy                         |    |
                                                     +--------+
  
x) KČ1 ... kontrolní číslo 1
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: .......................................................................... 
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ...............................................................................
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................".
Čl.VIII
Přechodné ustanovení
Vyhláška č. 409/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST PÁTÁ
Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb.
Čl.IX
Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 4 se slova "vojenský újezd," zrušují.
2. Příloha č. 5 zní:
              "ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                                         T/1a
 
Ve volebním okrsku č. ........... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu).............................
............................................ okres ................................................. proběhlo ve dnech
................................................ hlasování v .......... kole volby PREZIDENTA REPUBLIKY.
 
                            I.
 
Předseda komise zahájil hlasování první den volby v ................ hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den volby v ................ hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den volby v ................ hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den volby v ................ hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne ..................... o ........... hodin ........... minut z důvodu
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ........................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu ............................................................................................................. 
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne ........................ na dobu od ............... do ............... hodin
z důvodu .............................................................................................................
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení.
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny     v příloze na .......... listech.
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka.
 
                            II.
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu:
 
                                                    xx)
                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                      |      |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   
 
                                                  +-----+     
Kolo volby                                             |   |
                                             +----------+-----+
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem       |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+     
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+     
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                        |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+
 
x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1
 
                        II. - pokračování
 
Počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla: 
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| Čís. |         | Počet | Násobek   | Čís. |         | Počet | Násobek   |
| kand. | Jméno a příjmemí | hlasů | sl.1 x sl.3 | kand. | Jméno a příjmem | hlasů | sl.5 x sl.7 |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| sl.1 |    sl.2    | sl.3 |  sl.4   | sl.5 |    sl.6   | sl.7 |   sl.8  |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 1.  |         |    |       | 12. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 2.  |         |    |       | 13. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 3.  |         |    |       | 14. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 4.  |         |    |       | 15. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 5.  |         |    |       | 16. |         |    |       |     
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 6.  |         |    |       | 17. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 7.  |         |    |       | 18. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 8.  |         |    |       | 19. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 9.  |         |    |       | 20. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 10. |         |    |       | 21. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 11. |         |    |       | 22. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
 
                                   +--------------------------+
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sloupcích 4 a 8)         |             |
                                   +--------------------------+
                                   +--------------------------+
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 a 3)          |             |
                                   +--------------------------+
                                            +--------+
Poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy                   |    |
                                            +--------+
 
                            III.
 
Z celkového počtu ......... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ..........., tj.
nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: .................................................................................................. 
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen nadpoloviční většinou
přítomných členů komise.
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti
a k opravám případných chyb v zápisu na místě:  .................................................
                                 jméno a příjmení 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: ..........................................................................
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ............................................................................... 
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): .................................................................... 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.
 
 
               ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                                         T/1b
 
Ve zvláštním volebním okrsku č. .......... na zastupitelském úřadu v (město a stát) .................................. 
................................................................ proběhlo ve dnech ...................................
hlasování v kole volby PREZIDENTA REPUBLIKY.
 
                             I.
 
Předseda komise zahájil hlasování první den volby v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den volby v ................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den volby v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den volby v ................... hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne .......................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu .............................................................................................................
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ........................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu ............................................................................................................. 
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne ...................... na dobu od ................ do ................ hodin
z důvodu .............................................................................................................
......................................................................................................................
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x)     zvláštní okrskové volební komisi podány stížnosti nebo
oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na ...... listech.
 
                             II.
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu:
                                                    xx)    
                                    +-------------+-----------+-------+   
                                    |  Obec   |  Okrsek | KČ1 |
                                    +-------------+-----------+-------+   
Identifikace zvláštního volebního okrsku                | 9 9 9 9 9 7 |      |    |    
                                    +-------------+-----------+-------+   
 
                                                  +-----+     
Kolo volby                                             |   |
                                             +----------+-----+
Počet osob zapsaných do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem   |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+     
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+     
Počet platných hlasů ve zvláštním volebním okrsku celkem                   |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+
 
x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1
 
                        II. - pokračování
 
Počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla: 
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| Čís. |         | Počet | Násobek   | Čís. |         | Počet | Násobek   |
| kand. | Jméno a příjmení | hlasů | sl.1 x sl.3 | kand. | Jméno a příjmení | hlasů | sl.5 x sl.7 |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| sl.1 |    sl.2    | sl.3 |  sl.4   | sl.5 |    sl.6    | sl.7 |  sl.8   |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 1.  |         |    |       | 12. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 2.  |         |    |       | 13. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 3.  |         |    |       | 14. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 4.  |         |    |       | 15. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 5.  |         |    |       | 16. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 6.  |         |    |       | 17. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 7.  |         |    |       | 18. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 8.  |         |    |       | 19. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 9.  |         |    |       | 20. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 10. |         |    |       | 21. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 11. |         |    |       | 22. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
 
                                    +--------------------------+
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sloupcích 4 a 8)         |             |
                                    +--------------------------+
                                    +--------------------------+
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 a 3)           |             |
                                    +--------------------------+
                                             +--------+
Poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy                   |    |
                                             +--------+
 
                             III.
 
Z celkového počtu ........... členů zvláštní okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ...........,
tj. nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: ..................................................................................................
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů zvláštní okrskové volební komise a schválen nadpoloviční
většinou přítomných členů komise.
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: .......................................................................... 
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ............................................................................... 
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................ 
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): ....................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.".
Čl.X
Přechodné ustanovení
Vyhláška č. 294/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbě prezidenta republiky vyhlášené po nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl.XI
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:
Hamáček v. r.