Směrnice ze dne 22.2.2019 kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203

20.3.2019 | Sbírka:  MF-27047/2018/1203 | Částka:  3/2019ASPI
MF-27047/2018/1203
SMĚRNICE
MINISTERSTVA FINANCÍ
ze dne 22. února 2019
kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203
Odvětví: všeobecná správa
Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra na základě § 69 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., § 63 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., § 84 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 70 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), a § 66 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, vydává k zabezpečení účelného a hospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu České republiky při financování výdajů spojených s volbami, tuto směrnici:
Čl.I
Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, uveřejněná v částce 1/2014 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203 ze dne 30. srpna 2018, se mění takto:
1. V čl. I odst. 2 ve větě první se za slova "Z prostředků" vkládají slova "poskytnutých jako dotace ze".
2. V čl. I odst. 2 písm. g) se za slova "včetně DPH" vkládají slova "a na jeho opravu" a za slova "prostoru pro hlasování" se vkládají slova "a na jeho opravu".
3. V čl. I odst. 2 písm. k) se za slova "člena okrskové volební komise 4)" vkládají slova "včetně výdajů na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení z odměn členů okrskových volebních komisí, vyplývá-li taková povinnost ze zákona 6)".
Poznámka pod čarou č. 6 zní:
"6) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.".
4. V čl. II se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Při konání společných voleb neuvedených v odstavci 2 bude zařazení účelové dotace přijaté obcí nebo krajem podle platné rozpočtové skladby uvedeno v rozhodnutí o poskytnutí dotace.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
Čl.II
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
Ministryně:
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.