Vládní nařízení ze dne 7.8.1941 o prohlášení některých elektrických podniků za všeužitečné

9.9.1941 | Sbírka:  319/1941 Sb. | Částka:  106/1941ASPI

Vztahy

Nadřazené: 438/1919 Sb.
Pasivní derogace: 79/1957 Sb.
319/1941 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 7. srpna 1941
o prohlášení některých elektrických podniků za všeužitečné.
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940, Věstn. str. 604, kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.:
§ 1.
Ministerstvo veřejných prací může v dohodě s ministerstvy financí a vnitra prohlásiti za všeužitečné elektrické podniky podle § 4 zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace, v případech, kde toho vyžadují zájmy tímto zákonem sledované, i takové elektrické podniky, které náležejí smíšeným společnostem, v nichž jsou zúčastněni alespoň 60% základního kapitálu jednak veřejní činitelé uvedení v § 2 tohoto zákona, jednak společnosti, jejichž základní kapitál patří - přímo nebo prostřednictvím jiné společnosti - výlučně těmto veřejným činitelům nebo Německé říši.
§ 2.
Na podniky prohlášené podle § 1 za všeužitečné se vztahují všechny zákonné předpisy platné pro všeužitečné elektrické podniky.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr veřejných prací v dohodě s ministry financí a vnitra.
Dr. Hácha v. r.
Ing. Eliáš v. r.
Dr. Krejčí v. r.
Ježek v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Kratochvíl v. r.
Dr. Kamenický v. r.
Čipera v. r.
Bubna v. r.
Dr. Klumpar v. r.