Vládní nařízení ze dne 18.11.1941 o soustředění kontrol v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém u ministra vnitra

18.11.1941 | Sbírka:  395/1941 Sb. | Částka:  143/1941ASPI

Vztahy

Pasivní derogace: 118/1945 Sb.
395/1941 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 18. listopadu 1941
o soustředění kontrol v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém u ministra vnitra.
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940, Věstn. str. 604, kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.:
§ 1.
(1) Ministr vnitra je - bez újmy odborného dozoru, který podle platných předpisů náleží jiným úřadům a orgánům - příslušný ve věcech:
a) přesného dodržování předpisů válečného hospodářství u výrobců, opracovatelů, zpracovatelů, distribuentů i spotřebitelů, při čemž používá celého aparátu policie a četnictva, přibíraje odborné kontroly;
b) rychlého a přiměřeného potrestání a urychleného výkonu trestu.
(2) Ministr vnitra je oprávněn a povinen naléhati u příslušných odborných ústředních úřadů na odstranění závad, které byly při provádění kontrol zjištěny v oboru výživy, zásobování a tvoření cen. Nebude-li do týdne rozhodnuto o opatření, jímž se zjednává náprava, jest předložili říšskému protektorovi usnesení ministerské rady o věci.
§ 2.
(1) Ministr vnitra může bez ohledu na příslušnost jiných úřadů a orgánů činiti veškerá opatření, jichž je třeba k účinnému provádění úkolů uvedených v § 1.
(2) Ministr vnitra může zejména:
a) použíti kromě úřadů a orgánů, které jsou mu služebně podřízeny, také jiných úřadů a orgánů veřejné správy, zejména orgánů obcí a orgánů českomoravských trhových svazů;
b) zříditi zvláštní orgány, stanoviti jejich působnost, práva a povinnosti a pověřiti je zvláštními úkoly podle tohoto nařízení.
(3) Zasahuje-li se takovými opatřeními do příslušnosti jiných odborných ústředních úřadů, jest se o nich předem - při nebezpečí v prodlení dodatečně - dohodnouti.
§ 3.
(1) Ministr vnitra nebo úřady a orgány jím zmocněné mohou přidržeti obyvatelstvo všeobecně nebo v jednotlivých případech, aby spolupůsobilo při provádění úkolů podle tohoto nařízení, a stanoviti zároveň rozsah a způsob tohoto spolupůsobení.
(2) Osoby přibrané k spolupůsobení podle odstavce 1 jsou povinny vyzvání uposlechnouti. Neuposlechnutí výzvy trestají okresní (vládní policejní) úřady pokutou do 5.000 K nebo vězením do 14 dnů. Pro případ nedobytnosti pokuty buď uložen zároveň náhradní trest vězení podle míry zavinění do 14 dnů.
(3) Pokud osoby, vyzvané k spolupůsobení podle odstavce 1, jsou činné v mezích tohoto vyzvání, požívají ochrany vrchnostenských osob.
§ 4.
Orgány pověřené úkoly podle §§ 1 a 3 tohoto nařízení mohou býti při výkonu své funkce vybaveny mimo práva, která jim příslušejí podle jiných platných předpisů, dalšími plnými mocemi, nutnými k provádění kontrol.
§ 5.
Soudy, úřady, obce a jiné orgány veřejné správy, zejména též orgány zájmové samosprávy a organisace řízeného hospodářství, jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto nařízení.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra.
Dr. Hácha v. r.
Dr. Krejčí v. r.
Ježek v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Kratochvíl v. r.
Dr. Kamenický v. r.
Čipera v. r.
Bubna v. r.
Dr. Klumpar v. r.