Trestní právo

Trestní právo

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Právnický recenzovaný časopis věnovaný trestnímu právu
vychází od roku 1997 a po celých těchto už téměř šestnáct let prokazoval vysokou stabilitu, co se týče, obsahu, kvality, grafického vzhledu, autorského okruhu i složení redakční rady. Zabývá se především trestněprávní problematikou a souvisejícími obory.
KOMU JE ČASOPIS URČEN
Titul je určen především advokátům, soudcům, státním zástupců, policistům a dalším orgánům působícím v trestním řízení, ale mezi jeho odběrateli lze nalézt i pracovníky státní správy a samosprávy a podobně a samozřejmě rovněž členy akademických sborů právnických fakult nebo Policejní akademie.
CHARAKTERISTIKA PERIODIKA
Jedná se, pokud jde o tradici i kvalitu, v tuzemských podmínkách o ojedinělé periodikum vytvářené špičkovými odborníky v oblasti trestního práva, kteří tvoří jak redakční radu časopisu, tak okruh jeho autorů. Jeho obsah tvoří jak články na vysoké teoretické úrovni, tak materiály přinášející návody pro praktický postup v některých otázkách trestního řízení.
STRUKTURA ČASOPISU
K pravidelným rubrikám patří aktuální komentář, reagující na okamžité podněty z této oblasti, „téma čísla", rovněž reagující na aktuální problém, ovšem již ve formě vysoce odborného článku, problémy a analýzy, kde najdeme rozbory nových právních předpisů a články k nosným tématům z oblasti trestního práva. Rubrika „ze zahraničí" přináší například informace o vývoji trestního práva v zemích Evropské unie a jeho dopadu na naši legislativu, rozbory přístupu Evropského soudu pro lidská práva k vybraným problémům nebo komparace řešení některých zákonů u nás a nejbližších sousedů. Konečně rubrika „pohled odjinud" přináší názory „zvenčí" trestního práva. Kromě toho jednotlivá vydání přinášejí řadu stručných informací, recenzí a podobně.
Od roku 2006 je součástí každého čísla i výběr rozhodnutí českých soudů ve věcech trestních, takzvaná „malá" trestní sbírka, připravovaná soudci Nejvyššího soudu.
Články jsou recenzovány členy redakční rady. 
REDAKČNÍ RADA:
JUDr. Pavel Kučera, advokát, předsedaJUDr. Antonín Draštík, soudce Nejvyššího soudu ČRJUDr. Josef Doucha, advokátJUDr. Karel Hasch, soudce Nejvyššího soudu ČRProf. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., děkan Fakulty práva Panevropské vysoké školy v BratislavěDoc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., advokátDOc. JUDr. František Novotný, CSc., Policejní akademie ČR v PrazeJUDr. Stanislav Rizman, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČRJUDr. Jiří Teryngel, advokátDoc. JUDr. Pavel Vantuch, advokát
 
INFORMACE PRO AUTORY
Zaslané odborné příspěvky jsou posuzivány členy redakční rady, která rozhodne o jejich publikaci.
Příspěvky do časopisu Trestní právo jsou přijímány v elektronické podobě na adrese sprongl@wolterskluwer.cz.
Délka příspěvku by neměla přesáhnout 40 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou. Doporučujeme užít písmo Times New Roman velikosti 12 a řádkování 1.
Autor s předáním díla dodá anotaci (několik vět) v českém jazyce, která bude zveřejněna na webových stránkách nakladatelství. Dále autor uvede své působiště a emailovou adresu.
Autorům publikujícím v nakladatelství poprvé bude zaslána k podpisu licenční smlouva a dále k vyplnění formulář pro zasílání honoráře. Ten bude autorovi vyplacen do třiceti dnů po uveřejnění článku v časopise.
Za správnost údajů uvedených v článcích odpovídají jejich autoři. Přetisk a jakékoliv šíření je možné jen se souhlasem vydavatele. Autoři souhlasí s uveřejněním svého příspěvku v elektronickém systému ASPI.
VYDAVATEL:
Wolters Kluwer, a. s.