4. 10. 2019
ID: 110028

Jaké je studium práva na soukromé vysoké škole?

Zdroj: CEVRO Institut

Vysoká škola CEVRO Institut získala v nedávné době nové akreditace pro bakalářský studijní program Právo v obchodních vztazích a navazující magisterský program Obchodněprávní vztahy. Uděleny ji byly na dobu 10 let. Na to, v čem jsou tyto programy unikátní, a proč se vyplatí je studovat se garantky těchto programů a bývalé předsedkyně senátu Nejvyššího soudu doc. JUDr. Ivany Štenglové, vyptala absolventka VŠ CEVRO Institutu Kristýna Schejbalová…

Dnes jsme se tu sešly kvůli dvěma zajímavým studijním programům, které obě dobře známe. Můžete je ale přiblížit i našim čtenářům?

Oba programy soukromoprávní katedry CEVRO Institutu – bakalářský program právo v obchodních vztazích i magisterský program obchodněprávní vztahy mají rozšířenou výuku obchodního práva a předmětů na obchodní právo bezprostředně navazujících, zejména předmětů ekonomicky zaměřených, problematiku daní apod. To neznamená, že by se v těchto programech neučily ostatní právně zaměřené předměty, velká pozornost je např. věnována smluvnímu právu v celém rozsahu a samozřejmě i ostatním oblastem občanského práva a pracovnímu a mezinárodnímu právu. Učí se i právo evropské, správní, trestní atd., přičemž při výuce těchto předmětů, stejně jako při výuce ekonomicky zaměřených předmětů, spolupracujeme s ostatními katedrami naší školy.  Nicméně obchodnímu právu je věnována zvláštní pozornost, a to nejen pokud jde o jeho vlastní výuku, ale i ve vztahu k rozvíjení získaných znalost na cvičeních a ve specializovaných volitelných předmětech zaměřených právě na rozvíjení znalostí v jednotlivých oblastech práva (např. zpracování návrhů smluv a podání apod.). Jak vidíte, nabídka je velmi pestrá a studenti se rozhodně nenudí.

A kdo ze zajímavých osobností se na programu podílí?

Naše katedra má stabilní skupinu „kmenových učitelů“, ale ke spolupráci získáváme i další odborníky, kteří mohou přispět k rozvíjení znalostí našich studentů. Kdybych měla uvést jména všech vyučujících, přesáhlo by to možný rozsah tohoto článku, takže jen příkladmo, mezi dlouhodobé učitele patří např. doc. JUDr. Bohumil Havel, který je autorem návrhu zákona o obchodních korporacích, dlouholetým členem Legislativní rady vlády, advokátem a pracovníkem Akademie věd, JUDr. Petr Dobiáš, advokát a uznávaný pedagog, zabývající se především problematikou mezinárodního práva soukromého se zaměřením na pojistné právo a právo mezinárodního obchodu a na mezinárodní právo soukromé, který je také rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky a řada dalších. Velmi si zakládáme na tom, že na naší katedře působí jak akademici, tak vynikající odborníci z praxe a řada našich učitelů kombinuje obě tyto kvalifikace.

Slyšela jsem, že škola v nedávné době také úspěšně obhájila své akreditace (gratuluji!) a navíc je nově získala na neobvykle dlouhou dobu. Je to tak?

Ano, je to pravda, v obou programech jsme získali akreditaci na deset let a jsme na to velmi pyšní. Však jsme se také velmi pečlivě věnovali přípravě a myslím, že panu prorektorovi, který práce zastřešoval, přibylo na hlavě pár šedivých vlasů. Na přípravě se velmi obětavě podíleli nejen akademičtí pracovníci, ale i řada dalších členů kolektivu školy.

Vy sama se v odvětví práva pohybujete už dlouho dobu a i jako pedagog máte mnoholeté zkušenosti. Čím jsou tedy podle Vás tyto studijní programy výjimečné? A proč by se studenti měli rozhodnout právě pro ně?

Jako pedagog jsem působila opravdu na celé řadě vysokých škol – začínala jsem na stavební a na elektrotechnické fakultě ČVUT, kde byla výuka práva vedlejším, ale nikoli zanedbávaným předmětem, dále na Vysoké škole ekonomické a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Souběžně jsem postupně působila, jako podnikový právník, výzkumný pracovník, legislativec a soudce – poznala jsem tedy zblízka celou řadu povolání, vyžadujících znalost práva. Výjimečnost programů naší katedry spatřuji právě v jejím zaměření na obchodní právo, včetně práva insolvenčního, které považuji za jeho součást. Přitom pro právníka pohybujícího se v oblasti obchodního práva je velmi důležité nejen zvládnutí právních disciplín v této oblasti, ale i zvládnutí disciplín souvisejících. Jde zejména o problematiku daní, účetnictví, podnikové ekonomiky a podnikových financí. A právě to naše studijní programy studentům zajišťují.

V této souvislosti bych ráda zdůraznila, že se naše katedra zapojuje i do vědecké a výzkumné činnosti. V současné době např. pracujeme – jako spoluřešitel s Akademií věd – na základě grantu GAČR  na výzkumu zabývajícím se řízením a správou obchodních korporací. Znalosti získané při jeho řešení samozřejmě uplatňujeme i ve výuce.

Často také slýchám, že studenti mají obavy z úrovně výuky práva na soukromých vysokých školách a ze svého následného pracovního uplatnění. Vy máte bohaté zkušenosti, jak ze soukromých tak z veřejných vysokých škol. Vnímáte ve studiu nějaké zásadní rozdíly? Můžete studium porovnat?

Musím se přiznat, že když mi byla nabídnuta možnost podílet se na výuce v CEVRU, sama jsem měla určité pochybnosti – o soukromých vysokých školách, resp. jejich kvalitě, se šíří mezi veřejností celá řada negativních informací a já měla pochybnosti, zda se od vyučujících neočekává shovívavé posuzování znalostí studentů. Vedení školy mne sice ujistilo, že tomu tak není, já jsem si ale řekla, dobrá zkusím to, a když se nebudu moct ztotožnit s očekávaným přístupem, odejdu. Jak vidíte, na škole působím od roku 2012, a neodešla jsem. Nemohu samozřejmě mluvit za ostatní soukromé vysoké školy, ale já na CEVRU přednáším i zkouším stejně, jako na veřejných vysokých školách, na kterých jsem učila, a stejně to mají nastavené i ostatní učitelé. Ostatně ti, kteří učili a učí i na jiných vysokých školách to ani jinak neumí.

A v jakých oblastech se tedy mohou studenti resp. absolventi uplatnit?

Těch oblastí je mnoho. Na prvním místě bych uvedla působení při vlastním podnikání. To se týká především našich kombinovaných studentů, kteří mnohdy působí ve „vlastní“ obchodní společnosti jako členové statutárních a dalších orgánů, či působí jako podnikatelé – fyzické osoby. Tito studenti k nám chodí jednak s cílem seznámit se s  právem do té míry, aby se v běžných právních problémech dokázali obejít bez pomoci advokátů, popřípadě dokázali posoudit, kdy jejich pomoc (zejména v soudních sporech) potřebují. Dále pak, je-li jejich podnikání rozsáhlejší, s cílem rozumět postupům, které jim jejich podnikový právník či advokát navrhuje, umět vyhodnotit ve vazbě na konkrétní podmínky rozsah informací a podkladů, které je třeba jim poskytnout a umět kontrolovat jejich postupy a výsledky. Mimochodem studijní výsledky těchto studentů bývají výborné – odráží se v nich jejich zainteresovanost – velmi rádi s nimi pracujeme. Máme tak možnost bezprostředně poznávat z jejich dotazů a konzultací promítání nabytých znalostí do praxe.  Z našich absolventů ale mohou být – právě proto, že jejich výuka je multioborová a je zaměřena i na výuku ekonomických a dalších předmětů – i výborní podnikoví právníci, kteří se dobře orientují v celém rozsahu řízení a správy institucí, ve kterých působí. Další oblastí, kde se mohou naši absolventi uplatnit, je výkon funkce člena statutárního či kontrolního orgánu obchodní korporace či činnost insolvenčního správce, kde je pro ně rozšířená znalost obchodního práva a ekonomických disciplín velkou předností. Ale nezaměřujme se pouze na jednotlivé právnické profese. Jsem přesvědčena, že znalost práva je užitečná pro každého v jakékoli profesi a také usnadňuje každému osobní život. Prakticky v každém zaměstnání musí lidé řešit řadu právních problémů, ať již z oblasti pracovního či smluvního práva nebo z dalších právních oblastí a je pro ně užitečné, dokážou-li se v problematice orientovat. Nehledě na to, že se s právem denně setkáváme i v mimopracovních vztazích. Je přece velmi užitečné, zná-li člověk právo natolik, že si na něj v obchodě nepřijdou s tvrzením, že přestože koupené zboží po opakovaných opravách neslouží řádně svému účelu, nemůže požadovat jeho výměnu, ale musí se spokojit s další opravou. Přitom řešení tohoto problému je třeba hledat nejen v zákoně, ale i v judikatuře Nejvyššího soudu, se kterou rovněž učíme naše studenty pracovat.

Chcete nám ještě něco o CEVRU na závěr sdělit?

Hm. Paní kolegyně, rozumím-li vám dobře, vy mne lákáte z odborné půdy na půdu méně odbornou. Myslím ale, že byste jako absolventka dokázala daleko lépe než já popsat řadu zajímavých doplňkových aktivit, které škola pro své studenty organizuje od velmi populárního „piva s rektorem“, po vánoční koncerty, sportovní aktivity a spolupráci se zajímavými neziskovkami – takže teď je míč na vašem hřišti a já si se zájmem přečtu, co k tomu čtenářům řeknete z pohledu absolventa. Já snad bych jen na závěr poznamenala, že jsem si školu za víc než sedm let co na ní působím, zamilovala, jsem ráda její součástí a těším se na další pracovní i mimopracovní aktivity.

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Právnička, specialistka na obchodní právo a garant programů Právo v obchodních vztazích (Bc.) a Obchodněprávní vztahy (Mgr.), působila jako předsedkyně senátu Nejvyššího soudu a jako členka komisí pro rekodifikaci občanského a obchodního práva, je také členkou Legislativní rady vlády ČR, v roce 2013 byla uvedena do Právnické síně slávy.

Infobox o škole: 

CEVRO Institut je soukromou vysokou školou práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie a bezpečnostních studií. Na českém vysokoškolském trhu působí více než dvanáct let. Nabízí prestižní vzdělání, individuální přístup a špičkové vyučující. Vybrat si lze z bakalářských, magisterských i postgraduálních programů. Přednáší zde elitní profesoři i experti přicházející z praxe justice, veřejné správy a byznysu.
 
Více informací naleznete na stránkách Vysoké školy >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz