Poslat článek emailem

*) povinné položky
5. 8. 2019
ID: 109738

Každý důležitý stavební projekt by neměl opomenout stavebně-montážní pojištění

Zdroj: RENOMIA, a.s.

Cílem stavebně montážního pojištění je poskytnout komplexní pojištění rizik souvisejících se stavbou nebo montáží pojištěného díla. Je určeno všem, kdo se na stavbě nebo montáži díla podílí, je vhodné tedy pro investory, developery, zhotovotile či stavební firmy. Pojištění lze sjednat jednotlivě pro konkrétní dílo, nebo rámcově pro všechna díla, která splňují stanovené podmínky. Pojištění obvykle požadují banky před poskytnutím úvěrového financování stavebního díla.

Mezi klíčová rizika, která stavebně-montážní pojištění kryje, tak kupříkladu patří:

 • pojištění věcných škod na díle, které se vztahuje zejména na živelní škody (záplava, povodeň, vichřice), odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou apod.
 • Odpovědnostní rizika (včetně profesních rizik) za škody na majetku a zdraví, které vzniknou třetím stranám v souvislosti se stavebnou nebo montáží
 • Následky vady materiálů a vadně provedená práce
 • Vodovodní škody
 • Ušlý zisk investora v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku škody na díle

Pojištění může dále zahrnovat:

 • škody na díle vzniklé během zkušebního provozu a záruční doby
 • škody, které si způsobí subjekty zúčastněné na budování díla navzájem

Z výše uvedených rizik tedy vyplývá, že žádná důležitá stavba či developerský projekt, by neměl fungovat bez řádného pojištění stavebně-montážních rizik.

To potvrzují i vybrané škodní zkušenosti našich klientů:

 • Vlivem přívalových dešťů došlo k zatečení provizorním zastřešením střechy, na které probíhala oprava, a následnému zatečení do prostor budovy. Poničen byl, kromě maleb a omítek, koberec v jedné místnosti, část inventáře, částečně nábytek a elektronika. Škoda byla následně vyplacena z připojištění okolního majetku.
 • Náraz vozidla: V důsledku nárazu vozidla došlo k poškození oplocení stavby a k následnému poškození klimatizačních jednotek, které byly za oplocením uskladněny. Klimatizační jednotky nebylo možné opravit. Pojistitel poskytl pojistné plnění za škodu na oplocení a na klimatizačních jednotkách v plné výši.
 • Ušlý zisk investora: Vlivem přívalových dešťů došlo k vyplavení základů stavby hotelu a ke vzniku zachraňovacích nákladů (opatření proti sesuvu, čerpání vody). Vyplavení způsobilo zpoždění stavebních prací. Ušlý zisk investora byl přibližně pětinásobný oproti majetkové škodě na stavbě a pojišťovna jej vyplatila z 80 %.
 • Pád předmětu: Při přemisťování vaku se štěrkem jeřábem, který stál na místě, došlo k roztržení vaku a jeho pádu na skleněnou terasu. Pojistitel následně poskytl pojistné plnění za opravu terasy.

Proč by měl mít každý stavební projekt svou vlastní stavebně-montážní pojistku, která kryje všechny účastníky stavby? Výhodou CAR pojištění investora je, že v případě škody na stavebním díle není třeba zkoumat odpovědnost jednotlivých účastníků díla, např. menších subdodavatelů, kteří obvykle nemají vysoké limity plnění. Individuální pojistka šitá na míru navíc zohlední zvláštnosti každé stavby nebo rekonstrukce, jako např. zeslabení nosného prvku, krytí podzemních kabelů a hodnotu stávajícího majetku.

Hana Pavelková
Senior specialista pojištění Real Estate, M&A a Construction ve společnosti RENOMIA

 
Holandská 8
639 00 Brno
 
Tel.:     +420 222 390 888
e-mail:  info@renomia.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz