9. 5. 2019
ID: 109320

Použije se § 350 odst. 1 ZOK při snižování základního kapitálu?

Zdroj: Wolters Kluwer

Podle ustanovení § 350 odst. 1 ZOK platí, že „Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.“

V praxi vznikaly pochybnosti, zda se má toto ustanovení vykládat doslovně tak, že se kromě např. rozdělení zisku použije i při snižování vlastního kapitálu, když v důsledku snižování základního kapitálu též může dojít k rozdělení vlastních zdrojů mezi akcionáře společnosti.

Odbornou analýzu existujících soudních rozhodnutí provedli zkušení odborníci na korporátní právo Mgr. Ivan Chalupa a Mgr. David Reiterman a odpověď na výše uvedenou otázku zní: Ne

Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2018, sp. zn. 27 Cdo 1175/2017, vyplývá, že se § 350 odst. 1 ZOK při snižování základního kapitálu nepoužije.

Nejvyšší soud k tomu doslova uvedl: „Ustanovení § 350 odst. 1 z. o. k. implementuje pravidlo obsažené v článku 56 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. 6. 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (dále jen „směrnice 2017/1132“), jíž byla nahrazena (mimo jiné) i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. 10. 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (dále jen „směrnice 2012/30“), obsahující shodné pravidlo v článku 17 odst. 1. Již samotné znění článku 56 odst. 1 směrnice 2017/1132 přitom uvádí, že pravidlo v něm obsažené dopadá na rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů „s výjimkou případů snížení upsaného základního kapitálu“. Jakkoliv tak ustanovení § 350 odst. 1 z. o. k. neurčuje výslovně, podává se závěr, že se označené ustanovení neaplikuje na snížení základního kapitálu z povahy věci. Je-li totiž základní kapitál součástí vlastního kapitálu (jednou z jeho položek), pak snížením základního kapitálu se o stejnou částku sníží i vlastní kapitál; nemůže tudíž dojít k tomu, že se vlastní kapitál sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze rozdělit mezi akcionáře. Ustanovení § 350 odst. 1 z. o. k. tudíž na snižování základního kapitálu nedopadá; opačný závěr odvolacího soudu není správný.“

Řešení stovek dalších konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, včetně souvisejících vzorů, checklistů, postupů a systematických provazeb přináší Praktický manuál k ZOK v ASPI.
Aktuálně zařazeno přes 650 příspěvků, k více než 275 paragrafům ZOK.

Jasné a srozumitelné odpovědi na otázky jsou věcnou analýzou relevantních soudních rozhodnutí. Pro tyto odpovědi autoři pečlivě vybírají jak novou judikaturu NS a ÚS, tak nižších soudů k ZOK dostupnou exkluzivně v ASPI a relevantní použitelnou judikaturu k obchodnímu zákoníku.

Manuál je průběžně aktualizován – autoři neustále doplňují nová a aktualizují již zařazená řešení.

Wolters_aspi


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz