8. 10. 2019
ID: 110090

Recenze: Jakub Tomšej a kolektiv – Zaměstnávání cizinců v České republice

Zdroj: shutterstock.com

Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jakuba Tomšeje, Ph. D. se v rámci projektu Závislá práce v 21. století: aktuální otázky a výzvy zaměřil na problematiku zaměstnávání cizinců v České republice, jejímž výsledkem je právní monografie Zaměstnávání cizinců v České republice, kterou vydalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR.

V současné době je v České republice velice nízká míra nezaměstnanosti, k čemuž do značné míry přispívá právě možnost zaměstnavatelů obsadit při splnění zákonných podmínek pracovní místo osobou, která je státním občanem tzv. třetí země.

Daná publikace je nejen teoretickým pojednáním přehledně zpracovávajícím problematiku zaměstnávání cizinců v České republice, ale slouží také jako praktický rádce při obsazovaní pracovních míst zaměstnanci z třetích zemí.

První dvě kapitoly jsou koncipovány jako širší úvod do problematiky. Autoři nejprve vymezují ústavněprávní východiska, přičemž důraz je kladen zejména na zákaz diskriminace. Pro komplexní pohled také stručně uvádí postavení zaměstnanců z členských států Evropské unie, Evropského hospodářského systému a Švýcarska. Jako velký klad této právní monografie lze hodnotit, že autoři neopomíjí ani problematiku tzv. brexitu a na několika řádcích nastiňují možný stav po odchodu Velké Británie z evropského společenství.

Třetí kapitola a čtvrtá kapitola se již věnují samotnému zaměstnávání osob z třetích zemí a jsou ústřední částí publikace. Nechybí představení zákonné úpravy, autoři se však neomezují na suchý výčet ustanovení, ale kriticky poukazují na jejich nedostatky a uvádí příklady z praxe. Tyto příklady ocení zejména ti, kterých se zaměstnávání cizinců týká, jelikož jim mohou poskytnout „návod“, jak postupovat při vyřizování žádostí a povolení. Proces zaměstnání cizince je totiž poměrně administrativně složitý a zákon ne vždy poskytuje jednoznačné odpovědi na otázky, s nimiž se žadatelé o zaměstnání a jeho poskytovatelé reálně setkávají.

Následující kapitoly jsou zaměřeny na specifické aspekty zaměstnávání cizinců, konkrétně na soukromoprávní aspekty, na aspekty sociálního zabezpečení cizinců a mezinárodněprávní aspekty týkající se předávání osobních údajů do třetích zemí, jenž doznalo určitých změn s přijetím obecného nařízení o ochraně osobních údajů[1].

Závěrečná kapitola je spíše doplňkem a přináší úvahu nad vývojem institutu odpovědného zástupce ve smyslu živnostenského zákona[2]. Ač se jedná nepochybně o téma zajímavé, z hlediska tématu publikace se zpracování této kapitoly může jevit jako nadbytečné.

Publikace je nepochybně určena nejen odborníkům na pracovní právo a právo obecně, ale také zaměstnavatelům, kteří mají v úmyslu zaměstnávat cizince. Pro samotné cizince, kteří usilují o získání zaměstnání v České republice, by tato publikace byla nepochybně také přínosná, avšak k předpokládané jazykové bariéře nenajde u cizinců většího uplatnění.

Mgr. Tereza Antlová,
doktorand na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity

TOMŠEJ, J. a kol. Zaměstnávání cizinců v České republice. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 232 s. ISBN 978-80-7598-233-9.

 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

[2] Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz