14. 2. 2020
ID: 110672

Anotační recenze: Koudelka, Z., Průcha, P., Zwyrtek Hamplová, J.: Zákon o obcích (obecní zřízení) – Komentář. Praha: Leges, 2019, 480s

Zdroj: shutterstock.com

Vážení čtenáři, jako učitel správního práva mám vždy radost, pokud vyjde nová publikace v našem oboru. V následující anotační recenzi se budu věnovat dílu kolektivu autorů - Koudelka, Z., Průcha, P., Zwyrtek Hamplová, J.: Zákon o obcích (obecní zřízení) – Komentář.

Jak již složení autorského tria naznačuje, jde o vysoce erudovanou publikaci z pera zkušených autorů. Velice stručně si autory představme.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. je dlouholetým advokátem a vysokoškolským  docentem v oboru ústavního práva, v minulosti byl mj. i poslancem Parlamentu ČR. Autor tedy v sobě spojuje jak teoretika, tak i ostříleného praktika. Zd. Koudelka také mimo odborného tisku rád a často publikuje v tisku denním, jeho popularizace jsou vždy přínosné a je vidět, že autor tzv. drží prst na tepu doby a neuzavírá se ve slonovinové akademické věži. A nežije minulostí.

Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. již v roce 1976 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (tehdy to byla ještě Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně), kde je od té doby de facto pilířem katedry správního práva a správní vědy. Katedru také mnoho let vedl.

P. Průcha byl v letech 2003-2019 respektovaným soudcem Nejvyššího správního soudu (NSS), kde zastával mi i pozici předsedy jednoho ze senátů. Je autorem desítek učebnic a odborných článků především z oblasti správního práva. Od 1. ledna 2020, po odchodu z justice, se stal členem Legislativní rady Vlády ČR.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, je advokátka se specializací na veřejnou správu. V letech 1986 – 1990 pracovala v samosprávě, poté jako novinářka a organizační poradkyně, od roku 1994 dodnes působí v advokacii. Tato jediná žena z autorského kolektivu je zkušenou právní praktičkou, u protistran možná až obávanou advokátkou. Je známá zejména čtenářům časopisu Moderní obec, kam píše pravidelně více než dvacet let. J. Zwyrtek Hamplová byla také v minulosti poslankyní Parlamentu ČR.

In medias res: Recenzovaná odborná publikace z oblasti územní samosprávy nabízí zejména odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Jak již název napovídá, jde zde o literární formu tzv. komentáře, nikoliv tedy klasické učebnice, nicméně možno ji doporučit zvídavějším studentům právnických i dalších fakult se zájmem o obecní zřízení a otázky související.

Komentář zmíněného autorského tria je založen na dlouholetých zkušenostech tvůrců z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva.

Výklad k jednotlivým ustanovením zákona o obcích je značně podrobný, avšak i  srozumitelný, a to nejen právníkům, právničkám a studentům práv. Nutno uvítat, že zmíněná publikace je obohacena jednak přehledem pečlivě vybrané judikatury vztahující se k jednotlivým ustanovením, tak i seznamem souvisejících právních předpisů.

U judikatury někdy bývá metodologický problém, že reflektuje překonaný právní stav. U této knihy to však neplatí, protože v  rámci zařazené judikatury jsou uvedena i rozhodnutí soudů, jenž sice vznikla za jiného právního stavu, ale pouze a jen, pakliže jsou tato soudní rozhodnutí využitelná odbornou veřejností i dnes. Přísnější oponent by možná vytknul, že nebyla zařazena judikatura zahraniční, nicméně nejedná se o rigorózní či dizertační práci. Nadto samoúčelné citování různých exotických právních úprav by zde nebylo účelné. Je sice hezké pokud se autor „pochlubí“, že vyhledal i např. uruguayskou či mongolskou judikaturu, nicméně většinou to dílo spíše neposouvá myšlenkově kupředu, a leckdy spíše právníky z veřejné správy zdržuje nebo dokonce odrazuje.

Je dobře, že u jednotlivých komentovaných paragrafů je důsledně odkazováno i na související odbornou literaturu.

Text Komentáře je vyrovnaný, žádná z jeho kapitol není výrazně substandardně zpracována. Autorovi recenze se subjektivně asi nejvíce líbí pasáže věnované orgánům obcí, ale i například části ohledně pojetí samostatné a přenesené působnosti obcí jsou vysoce kvalitní. 

Nebudu snad daleko od pravdy, pokud budu konstatovat, že Komentář zákona o obcích byl sepsán se záměrem, aby forma i smysl byly co nejpřístupnější nejen odborné právnické veřejnosti, ale především radním, zastupitelům a zaměstnancům obcí (popř. i krajů a příspěvkových organizací zřizovaných územně samosprávnými celky), jejichž každodenní práce vyžaduje znalost právních předpisů a aplikační nepochybnost při jejich užívání.

Dodejme, že recenzovaný Komentář je zpracován na základě stavu platného k 1. prosinci 2019.

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.,
VŠ pedagog a právník


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz