Články

Klamavé označení zboží a služeb

Klamavé označení zboží a služeb, (§46 Obch.z) je označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce. Taktéž, vykazují-li zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní…

Kupní smlouva

Kupní smlouva zakládá závazkově právní vztah, v němž se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu prodeje (věci movité nebo nemovitosti) a tento předmět mu dodat nebo předat. Kupující se prodávajícímu zavazuje zaplatit kupní cenu. Pro účely obchodních závazkových vztahů upravuje obchodní zákoník v rámci kupní smlouvy…

Sněmovna má dnes jednat o změně názvu některých krajů

Poslanecká sněmovny by se dnes měla ve druhém sněmovním čtení věnovat poslanecké novele zákona, která umožňuje celkem čtyřem krajům změnit stávající názvy

České obchodní právo před branami Evropské unie

Ve dnech 19. – 21. dubna pořádá ELSA Brno ve spolupráci s Právnickou fakultou MU v Brně konferenci o „velké harmonizační“ novele č. 370/2000 obchodního zákoníku, která je účinná od 1. ledna 2001. Hlavními přednášejícími budou mj. prof. Bejček (PrF MU), prof. Pelikánová (prezidium KCP), prof. Hajn (PrF MU), doc. Eliáš (PF ZČU), doc. Pokorná (PrF…

Sněmovní schůze začne hlasováním o zákonech vrácených Senátem

Hlasováním o zákonech, které vrátil nebo zamítl Senát, začne v úterý odpoledne řádná dubnová schůze Poslanecké sněmovny.

Stanovisko MF ČR ke společenství vlastníků jednotek

Z hlediska správy daní a poplatků je společenství vlastníků jednotek daňovým subjektem ve smyslu ust. § 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní a poplatků). Daňovým subjektům z tohoto zákona vyplývá registrační povinnost, která je upravena v ust. § 33 zákona o správě daní a…

Uplatňování DPH u reklamních akcí

Daňové otázky týkající se reklamních akcí se dosud zabývaly převážně zdaněním výher z reklamních soutěží a spotřebitelských loterií. Vedle těchto otázek však stojí problém správného uplatňování DPH. Pro správné uplatňování DPH na výstupu a možnosti odpočtu DPH na vstupu je však nutno znát podstatu jednotlivých reklamních akcí, neboť režim DPH se…

Kühnlův stínový kabinet má 16 členů a je v něm i Zieleniec

Stínová vláda čtyřkoalice, na které se dohodla její politická rada, má 16 členů. Lidovci v ní mají osm míst, Unie svobody pět, ODA dvě a DEU jedno

Bankovní záruka

Bankovní záruka, (§313 Obch.z) je písemné prohlášení banky, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník nesplní svůj závazek nebo jestliže budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Bankovní záruka představuje druh ručení a jeden z prostředků zajištění…

Jak správně zaplatit daň z příjmu

Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a…

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení pracovní kázně

Zákoník práce v §53 odst. 1. písm b) upravuje okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu hrubého porušení pracovní kázně. Okamžité zrušení se sice v praxi velmi často aplikuje, ale podmínky pro jeho použití v konkrétním případě jsou velmi přísné. V této souvislosti je účelné si připomenout jakým způsobem uvedené ustanovení…

Zánik závazků dle občanského zákoníku

Nastane-li právní skutečnost, se kterou normy občanského práva spojují zánik závazkového vztahu, pak takový závazkový vztah zaniká. Skutečnosti, které mohou vést k zániku závazkového vztahu, jsou vymezeny jednak v ustanoveních občanského zákoníku, ale strany závazkového vztahu si je mohou stanovit přímo ve smlouvě

Námitky jako obrana proti směnečnému a šekovému platebnímu rozkazu

Řízení ve věcech směnečných a šekových upravené v § 175 občanského soudního řádu je vedle řízení rozkazního jedním z typů tzv. zkráceného řízení, které umožňuje vydání rozhodnutí i bez jednání. Přestože je toto řízení účinným nástrojem zejména pro věřitele, který touto cestou může velmi rychle dosáhnou vykonatelného soudního rozhodnutí a tedy i…

Výhrada vlastnictví a koupě na zkoušku jako vedlejší ujednání v souvislosti s kupní smlouvou dle obchodního zákoníku

Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník je vybudován na principu smluvní svobody je zcela přirozené, že zákonodárce dává smluvním stranám možnost si vedle nezbytných náležitostí kupní smlouvy dohodnout i jiná vedlejší ujednání, která v návaznosti na určité právní skutečnosti umožňují měnit obsah práv a povinností jedné nebo obou stran závazkového…

Exekuce vyklizením

Exekuce vyklizením (§§ 340-344 občanského soudního řádu) je vedle odebrání věci, rozdělení společné věci a provedení prací a výkonů jedním ze způsobů exekuce na nepeněžité plnění. Stejně jako na ostatní druhy exekuce se i na exekuci vyklizením vztahují zákonem stanovené procesní podmínky

Senát zamítl změnu Ústavy a navrhl omezit imunitu zákonodárců

Senát zamítl novelu Ústavy, kterou vypracovaly ODS a ČSSD. Novela měla omezit prezidentské pravomoci a posílit roli politických stran při povolebním formování vlády

Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Vláda předložila Parlamentu ke schválení návrh zcela nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Nahradit by měl zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1995. Až dosud byl novelizován třikrát (zákonem 148/1996 Sb., č 93/1998 Sb. a č. 28/2000 Sb.)

Senát schválil novelu, která přidá zdravotnictví tři miliardy

Senát navzdory výhradám zástupců ODS schválil novelu zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, který zvýší příliv peněz do zdravotnictví o 3,25 miliardy korun ročně

Novela zákona o financování stran bude možná vrácena sněmovně

Senát možná vrátí Poslanecké sněmovně novelu zákona, která má upravit financování parlamentních stran. Senátoři podporují návrh, aby zvýšení státního příspěvku za mandát platilo pouze do konce letošního roku

Obecná úprava odstoupení od smlouvy dle §48 občanského zákoníku (praktické otázky)

Úprava obsažená v §48 občanského zákoníku vychází z principu pacta sunt servanda, proto jde od smlouvy odstoupit pouze ve dvou taxativně stanovených případech:

(a) je-li to v zákoně pro konkrétní případ stanoveno, anebo
(b) bylo-li odstoupení od smlouvy dohodnuto mezi subjekty.