Články

Řemeslné živnosti

Podmínky živnostenského podnikání upravuje v našem právním řádu zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Základním dělením živností je rozdělení na živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Ohlašovací živnosti se dále dělí na živnosti řemeslné, vázané a volné. Seznam řemeslných, vázaných a koncesovaných živností je uveden v přílohách…

Změna užívaní bytu, stavby

Stavební zákon stanovuje ve svém § 85, že stavbu lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, popřípadě ve stavebním povolení. Ke změně ve způsobu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu nebo podstatném rozšíření výroby, popřípadě činnosti, která by mohla ohrozit zdraví a život nebo životní…

Vyhláška o elektronickém podpisu bude nejpozději na podzim

Úřad pro ochranu osobních údajů bude moci vydat vyhlášku o elektronickém podpisu až po schválení novely zákona o ochraně osobních údajů, která úřadu svěřuje příslušné kompetence.

Autorský zákon a počítačové programy

V tomto článku bude pojednáno o některých nových aspektech právní úpravy počítačových programů, které přinesl zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Tento právní předpis nabyl účinnosti 1. prosince 2000 a derogoval předchozí autorský zákon (35/1965 Sb.). Je…

Odstupné podle zákoníku práce

Zákoník práce upravuje v §§ 60a – 60c institut odstupného. Odstupné je v pracovním právu institutem poměrně novým. V českém pracovním právu se poprvé objevil ve vyhl. č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních

ČESKÁ A EVROPSKÁ ÚPRAVA SROVNÁVACÍ REKLAMY

Novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 370/2000 Sb. přináší kromě změn společenstevního práva také neméně významné změny v úpravě nekalé soutěže. Jedna z těchto změn spočívá v novém ustanovení § 50a, kde obchodní zákoník upravil srovnávací reklamu.

České právo tím zareagovalo na požadavky evropské směrnice o klamavé a srovnávací…

Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži

Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži, (vyhl.č. 176/1984 Sb.) je mezinárodní úmluva jejímž hlavním účelem je podpora evropského obchodu. Úmluva byla podepsána dne 21. dubna 1961 v Ženevě a pro Československo vstoupila v platnost dne 11. února 1964. Svého účelu se snaží dosáhnout odstraňováním některých překážek, které by mohly…

Vláda schválila věcný záměr nového občanského zákoníku

Vláda schválila věcný záměr nového občanského zákoníku, který by měl být jednotícím kodexem soukromého práva, přijala nařízení o ochraně zdraví zaměstnanců a návrh o dočasné ochraně uprchlíků z Čečenska

Sněmovna obdržela vládní novelu zákona o místních poplatcích

Nově vymezit povinnosti poplatníků místního poplatku ze psů a z ubytovací kapacity je hlavním cílem vládní novely zákona o místních poplatcích

Několik poznámek k instituci ombudsmana a jeho úpravě v českém právním řádu

V několika posledních desetiletích došlo k masovému rozšíření instituce ombudsmana v mnoha zemích nejenom na evropském kontinentu. Ombudsman jako instituce sui generis je úzce spojen se současným pojetím právního státu a lze říci, že se stal jakýmsi standardem pro demokratické státy a to zejména z toho důvodu, že zosobňuje ideu nejen správného a…

Třetí domněnka otcovství

Poslední ze tří vyvratitelných domněnek otcovství přichází v úvahu tehdy, jestliže muži nesvědčí žádná ze dvou předchozích domněnek. V takovém případě je úkolem soudu, aby svým výrokem rozhodl, že dítě pochází od určitého muže.Za otce dítěte se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození méně než sto osmdesát…

Domněnky otcovství

Za rodiče dítěte považujeme jeho matku a otce. Zrození či zplození dítěte je biologický fakt, který tvoří materiální základ pro vznik právního vztahu rodičovství. Vzhledem ke společenské důležitosti vztahu mezi rodiči a dětmi je proto namístě nastolit požadavek, aby tyto rodinné vztahy byly včas a spolehlivě určeny a…

Páteční jednání sněmovny začalo humorně, ale nakonec skončilo spory

Spory poslanců o to, zda by dolní komora parlamentu měla už hlasovat o protokolu, který se týká posuzování průmyslových výrobků, skončila dubnová schůze Poslanecké sněmovny

Rodičovská dovolená

Významná změna, která začala platit od 1.1. 2001 v souladu s novelou zákoníku práce, provedenou zákonem č. 155/2000 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je úprava rodičovské dovolené, jež nahrazuje dřívější další mateřskou dovolenou. Pojem rodičovská dovolená je převzat z evropského práva, který je v souladu se směrnicí č.96/34 ES o…

Vývoj kriminality dětí a mladistvých

V roce 1989 se o dětské kriminalitě prakticky nemluvilo, přestože tehdy byl podíl kriminality mládeže na celkové kriminalitě vyšší o 1,17 % než v roce 1999. Totéž platí i o brutalitě dětí, která se vyskytuje v různé formě a intenzitě případ od případu, nejčastěji jako šikana mezi dětmi. Použití zbraně různého druhu dětmi je pouze ojedinělé, záleží…

Neplatná ujednání zástavní smlouvy a ochrana zástavy za trvání zástavního práva

Novelou občanského zákoníku, která se velmi významně dotkla věcných práv, se do tohoto právního předpisu dostalo ustanovení, které vypočítává neplatná ujednání v zástavní smlouvě. Určení, která ustanovení zástavní smlouvy jsou neplatná podstatně zvyšuje právní jistotu účastníků tohoto vztahu. Je třeba upozornit, že neplatnost níže popsaných…

Některé poznámky k zástavnímu právu a jeho vzniku

Novelou občanského zákoníku došlo k významnému zásahu do právní úpravy zástavního práva v našem právním řádu. Novela zrušila ustanovení § 299 obchodního zákoníku, čímž zmizely speciální ustanovení o zástavním právu v obchodním zákoníku a sjednotily se tak podmínky pro účastníky zástavy z obchodních i občanskoprávních…

Přednostní právo akcionářů k úpisu nových akcií

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.

Právo na smrt?

,,Tak Nizozemci už budou vraždit…“ zaslechl jsem dnes od jednoho kolegy, který hodnotil rozhodnutí nizozemského senátu o legalizaci eutanázie, neboli tzv. ,,asistované smrti“, milosrdné smrti z rukou lékaře, sebevraždy za dozoru lékaře… - proces ukončení vlastního života z vlastní vůle a za pomoci lékaře má již mnoho názvů. Nyní se stává právní…

Sněmovna projednala normy o reformě justice a odškodnění odbojářů

Poslanecká sněmovna propustila do druhého parlamentního čtení vládní návrhy tří zákonů, které mají zvýšit výkonnost soudnictví