Články

Promlčení v obchodních závazkových vztazích II.

Také okamžik, od kterého promlčecí doba začíná běžet, je upraven v obchodním zákoníku (ObchZ) jednak obecně, jednak speciálně pro některá práva. Obecná úprava tak platí podpůrně a použije se v případě, kdy pro určité právo není počátek běhu stanoven odlišně. Rozlišuje se přitom, zda jde o právo vymahatelné u soudu nebo o právo…

Ochrana obchodního tajemství

Jedním z nejvýznamnějších práv, jež náležejí k podniku je obchodní tajemství. Legální definice tohoto pojmu je obsažena v ustanovení § 17 obchodního zákoníku, jež určuje, že toto tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či…

Neoprávněné podnikání

S termínem „neoprávněné podnikání“ se lze v českém právním řádu setkat hned v několika právních předpisech, a to jak povahy soukromoprávní tak veřejnoprávní. Neoprávněné podnikání upravuje zákon o živnostenském podnikání v §§ 61 – 64. Tento pojem je zde vymezen jako správní delikt, jenž se vztahuje na dva zákonem stanovené…

Doba platnosti plné moci

Platná právní úprava upravuje v § 33b občanského zákoníku i aspekty zániku resp. pozbytí účinků plné moci. Vzhledem k tomu, že i v případě smluvního zastoupení nejde o nic jiného než o závazkový právní vztah založený dohodou mezi zmocnitelem a zmocněncem, je vhodné jako první důvod zániku plné moci uvést dohodu zmocnitele a zmocněnce o tom, že…

Ochranná výchova

Institut ochranné výchovy, jehož úpravu lze nalézt v §§ 84 až 86 trestního zákona, řadíme vedle ochranného léčení a zabrání věci mezi ochranná opatření. Od ostatních dvou druhů ochranných opatření se ochranná výchova odlišuje tím, že ji lze uložit jen mladistvému (za mladistvého se považuje osoba, která dovršila patnáctý rok a nepřekročila…

Promlčení v obchodních závazkových vztazích I.

Jedním z nejvýznamnějších ale také velmi problematických právních institutů je institut promlčení. Podstata promlčení spočívá v tom, že uplyne-li marně zákonem stanovená lhůta, stává se právo nevymahatelným za předpokladu, že se povinná strana této skutečnosti dovolá. Promlčením právo nezaniká, zaniká však nárok na uznání promlčeného…

Sněmovna schválila vodní zákon a přerušila schůzi do úterý

Přestávky pro zasedání poslaneckých klubů a další průtahy způsobily, že sněmovna nestihla projednat většinu zákonů, které si naplánovala. Z významnějších předloh schválila vládní návrh zákona o vodách.

Srovnání tzv. Druhé směrnice rady ES a novely Obch. zákoníku, provedené zák. č. 370/2000 Sb.

Podobně jako ostatní zákony navrhované a schválené v rámci proklamované vládní legislativní smršti byla schválena novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a to na sklonku minulého roku, pod č. 370/2000 Sb. Tento zákon přinesl mnoho změn ve stávajících institutech společenstevního práva v České republice, když se změny týkaly především…

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

V současné době se velmi často setkáváme s případy, kdy ze strany majitelů domů a bytů dochází k jejich závadnému jednání vůči nájemníkům tím, že různými formami brání v užívání nemovitosti oprávněnému uživateli s cílem se tohoto oprávněného uživatele zbavit.

Obchodní firma právnické osoby

V souvislosti se změnou ustanovení obchodního zákoníku z obchodního jména na obchodní firmu je třeba se zmínit i o firmě obchodních společností a družstev. V souladu s platnou právní úpravou zůstává struktura firmy právnické osoby stejná a povinnost, aby obchodní firma právnické osoby obsahovala povinný dodatek označující její právní formu se…

Práva a povinnosti vlastníka kulturní památky

Základním právním předpisem, který upravuje právní režim ochrany a užívání kulturních památek je zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Kulturní památkou je movitá nebo nemovitá věc nebo soubor těchto věcí, která je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti…

Senát překvapivě schválil mediální zákon i díky třem lidovcům

Senát překvapivě schválil návrh nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Rozhodl o tom na návrh předsedy senátorského klubu ODS Mirka Topolánka

Vypořádací podíl a zůstatková hodnota členského podílu v bytovém družstvu

Vypořádací podíl a zůstatková hodnota členského podílu v bytovém družstvu jsou zcela rozdílné hodnoty, které se od sebe mohou podstatně lišit. Cena členských práv a povinností není regulována žádným cenovým předpisem, cena se tedy stanoví cenou obvyklou, tj. cenou, kterou by bylo možno za převod těchto členských práv a povinností v rozhodné době a…

Vztah odborového orgánu a zaměstnavatele ve smyslu zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR

Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR praví, že každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Toto právo jedince je následně konkretizováno zákonem, v obecné rovině zákoníkem práce. Neméně důležitou oblastí, kterou upravuje zejména zákoník práce a zákon č. 2/1991 Sb.

Řádné opravné prostředky v daňovém řízení

Proti rozhodnutím správce daně lze obvykle, i když ne vždy, podat opravný prostředek. To záleží na tom, zda jej zákon připouští či nikoliv. Opravné prostředky představují jakýsi způsob obrany práv daňového subjektu proti rozhodnutím správce daně v daňovém řízení. Obecně rozlišujeme opravné prostředky na řádné a mimořádné. S takovýmto členěním se…

Senát podpořil zmírnění podmínek evidence členů stran a církví

Senát podpořil zmírnění podmínek, které musejí splňovat politické strany, církve, sportovní kluby a další občanská sdružení při shromažďování údajů o svých členech

Vymezení pojmů ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví

Mezi nejzávažnější trestné činy řadí český trestní zákon trestné činy proti životu a zdraví, které jsou ne zcela vhodně zařazeny do systematiky zvláštní části a to do hlavy VII. zvláštní části trestního zákona. Vzhledem k objektu těchto trestných činů, kterým je život a zdraví člověka, by bylo vhodnější tuto skupinu trestných činů zařadit na…

Neprojde-li změněný mediální zákon, ODA se obrátí na Ústavní soud

Novým zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání se zřejmě bude zabývat Ústavní soud, pokud Poslanecká sněmovna tuto předlohu neschválí s úpravami připravovanými v Senátu

Nesprávné označení účastníka

O nesprávné označení účastníka, jež umožňuje úvahu o jeho „upřesnění“, může jít jedině tehdy, jestliže určitý nesprávně označený subjekt nezaměnitelně identifikuje konkrétní osobu. Označení účastníka je typicky nesprávné, je-li některý z identifikujících znaků použit vadně, zkomoleně, s písařskou chybou, či vynecháním slova ve víceslovném názvu a…

Odkaz na veřejné obchodní podmínky obsahující arbitrážní doložku jako základ mezinárodního arbitrážního sporu

Ač je arbitrážní řízení jako takové per definitionem způsobem řešení konfliktů, které nepodléhá ve svém základě státní moci, je nutno si uvědomit, že každé rozhodčí rozhodnutí se nakonec musí opírat ve své vykonatelnosti o moc státní. Základní podmínkou, kterou si státy kladou k tomu, aby byly připraveny uskutečnit vykonatelnost takovéhoto…