Články

Kdo je oprávněn podat ústavní stížnost

Jednou ze základních pravomocí Ústavního soudu ČR jako orgánu ochrany ústavnosti je mimo jiné i rozhodovat o ústavní stížnosti. Pokud vyjdeme z čl. 87 Ústavy ČR je možno říci, že lze rozeznat dva základní typy ústavních stížností. Jednak je to ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. c/ Ústavy a to ústavní stížnost orgánu územní samosprávy…

Náležitosti ústavní stížnosti

Oba druhy ústavních stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. c) a d) Ústavy ČR jsou významným prostředkem ochrany práv ať už jde o práva občanů a jiných nestátních subjektů před zásahy orgánů veřejné moci či práv územního samosprávného celku na samosprávu před nezákonnými zásahy státu. Pro podání ústavní stížnosti je nutno splnit stanovené podmínky.

SMS jako důkazní prostředek

Krátké textové zprávy (SMS – short message service) zaplavují republiku, naše mobilní telefony stejně jako každou nevyužitou minutu našeho života. Této realitě musí čelit nejen jednotlivci ale i naše soudy jako instituce prosazující právo. K tématu mobilních telefonů se vyjádřil už nejen Ústavní soud ČR, který velmi často hraje průkopnickou roli…

Vybrané změny v právní úpravě obchodního rejstříku

Novela obchodního zákoníku se opět dotkla také úpravy obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík je i nadále veřejným seznamem, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích a každý je oprávněn žádat vystavení úředního výpisu či si z něj činit výpisy a opisy

Pachatelství přímé a nepřímé a případy napadení psem

Pachatelem trestného činu je fyzická osoba, která naplnila svým jednáním všechny znaky trestného činu, v době spáchání trestného činu dovršila věk požadovaný zákonem a byla příčetná příp. ve stanovených případech vykazovala zvláštní vlastnost, způsobilost či postavení. V trestním zákoně nalezneme definici pachatele v ustanovení § 9 odst.1. Podle…

Velkou část jednání sněmovny dnes budou tvořit školské zákony

Série prvních čtení předloh, které se týkají školství, bude tvořit podstatnou část dnešního jednání Poslanecké sněmovny. Dolní komora parlamentu bude od 14:00 pokračovat po třídenní přestávce v květnové schůzi

Promlčení v obchodních závazkových vztazích II.

Také okamžik, od kterého promlčecí doba začíná běžet, je upraven v obchodním zákoníku (ObchZ) jednak obecně, jednak speciálně pro některá práva. Obecná úprava tak platí podpůrně a použije se v případě, kdy pro určité právo není počátek běhu stanoven odlišně. Rozlišuje se přitom, zda jde o právo vymahatelné u soudu nebo o právo…

Ochrana obchodního tajemství

Jedním z nejvýznamnějších práv, jež náležejí k podniku je obchodní tajemství. Legální definice tohoto pojmu je obsažena v ustanovení § 17 obchodního zákoníku, jež určuje, že toto tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či…

Neoprávněné podnikání

S termínem „neoprávněné podnikání“ se lze v českém právním řádu setkat hned v několika právních předpisech, a to jak povahy soukromoprávní tak veřejnoprávní. Neoprávněné podnikání upravuje zákon o živnostenském podnikání v §§ 61 – 64. Tento pojem je zde vymezen jako správní delikt, jenž se vztahuje na dva zákonem stanovené…

Doba platnosti plné moci

Platná právní úprava upravuje v § 33b občanského zákoníku i aspekty zániku resp. pozbytí účinků plné moci. Vzhledem k tomu, že i v případě smluvního zastoupení nejde o nic jiného než o závazkový právní vztah založený dohodou mezi zmocnitelem a zmocněncem, je vhodné jako první důvod zániku plné moci uvést dohodu zmocnitele a zmocněnce o tom, že…

Ochranná výchova

Institut ochranné výchovy, jehož úpravu lze nalézt v §§ 84 až 86 trestního zákona, řadíme vedle ochranného léčení a zabrání věci mezi ochranná opatření. Od ostatních dvou druhů ochranných opatření se ochranná výchova odlišuje tím, že ji lze uložit jen mladistvému (za mladistvého se považuje osoba, která dovršila patnáctý rok a nepřekročila…

Promlčení v obchodních závazkových vztazích I.

Jedním z nejvýznamnějších ale také velmi problematických právních institutů je institut promlčení. Podstata promlčení spočívá v tom, že uplyne-li marně zákonem stanovená lhůta, stává se právo nevymahatelným za předpokladu, že se povinná strana této skutečnosti dovolá. Promlčením právo nezaniká, zaniká však nárok na uznání promlčeného…

Sněmovna schválila vodní zákon a přerušila schůzi do úterý

Přestávky pro zasedání poslaneckých klubů a další průtahy způsobily, že sněmovna nestihla projednat většinu zákonů, které si naplánovala. Z významnějších předloh schválila vládní návrh zákona o vodách.

Srovnání tzv. Druhé směrnice rady ES a novely Obch. zákoníku, provedené zák. č. 370/2000 Sb.

Podobně jako ostatní zákony navrhované a schválené v rámci proklamované vládní legislativní smršti byla schválena novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a to na sklonku minulého roku, pod č. 370/2000 Sb. Tento zákon přinesl mnoho změn ve stávajících institutech společenstevního práva v České republice, když se změny týkaly především…

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

V současné době se velmi často setkáváme s případy, kdy ze strany majitelů domů a bytů dochází k jejich závadnému jednání vůči nájemníkům tím, že různými formami brání v užívání nemovitosti oprávněnému uživateli s cílem se tohoto oprávněného uživatele zbavit.

Obchodní firma právnické osoby

V souvislosti se změnou ustanovení obchodního zákoníku z obchodního jména na obchodní firmu je třeba se zmínit i o firmě obchodních společností a družstev. V souladu s platnou právní úpravou zůstává struktura firmy právnické osoby stejná a povinnost, aby obchodní firma právnické osoby obsahovala povinný dodatek označující její právní formu se…

Práva a povinnosti vlastníka kulturní památky

Základním právním předpisem, který upravuje právní režim ochrany a užívání kulturních památek je zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Kulturní památkou je movitá nebo nemovitá věc nebo soubor těchto věcí, která je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti…

Senát překvapivě schválil mediální zákon i díky třem lidovcům

Senát překvapivě schválil návrh nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Rozhodl o tom na návrh předsedy senátorského klubu ODS Mirka Topolánka

Vypořádací podíl a zůstatková hodnota členského podílu v bytovém družstvu

Vypořádací podíl a zůstatková hodnota členského podílu v bytovém družstvu jsou zcela rozdílné hodnoty, které se od sebe mohou podstatně lišit. Cena členských práv a povinností není regulována žádným cenovým předpisem, cena se tedy stanoví cenou obvyklou, tj. cenou, kterou by bylo možno za převod těchto členských práv a povinností v rozhodné době a…

Vztah odborového orgánu a zaměstnavatele ve smyslu zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR

Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR praví, že každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Toto právo jedince je následně konkretizováno zákonem, v obecné rovině zákoníkem práce. Neméně důležitou oblastí, kterou upravuje zejména zákoník práce a zákon č. 2/1991 Sb.