7. 3. 2018
ID: 107142upozornění pro uživatele

Co je a co není pracovním úrazem - cesta do práce a ke stravování

Pracovní úraz definuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "ZP") jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů a to pouze při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

 
 ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
 
V tomto ohledu lze považovat za pracovní úraz typicky zranění způsobené zaměstnanci pracovním nástrojem (přímé plnění pracovních úkolů) ale také kupříkladu poranění zaměstnance při pádu na kluzkém povrchu při cestě do šatny po skončení směny (úkony potřebné k výkonu práce).

Co je a co není v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů stanoví § 273, 274 a 274a ZP.

Ustanovení § 274 odst. 1 ZP říká, že v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou zejména úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.

Dle § 274a se cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět.

V tomto případě je tak zcela zásadní určení místa, na kterém k pracovnímu úrazu došlo. Pokud se například zaměstnanec zraní při vystupování z auta na parkovišti, které není umístěno v areálu zaměstnavatele, nebude se jednat o pracovní úraz. Pokud by však došlo ke stejné situaci při parkování uvnitř areálu zaměstnavatele (tzv. za vrátnicí), lze takový úraz považovat za úraz pracovní. Kritérium "vrátnice" však nelze užít ve 100% případů a to především tam, kde žádný vyhraněný bod pro vstup do areálu zaměstnavatele není. V takových případech je rozhodující okamžik, od kterého je již zaměstnanec povinen dbát pokynů zaměstnavatele, případně třetího subjektu, který zajišťuje ostrahu areálu.

Uvedeno na příkladu: pokud se zaměstnanec přiblíží k výrobní hale zaměstnavatele a již schází z veřejné komunikace a začíná se pohybovat po pěším pruhu, který je vyhraněn pro pohyb chodců (s ohledem na BOZP), jedná se v tomto okamžiku o konec cesty do zaměstnání a může tak dojít k pracovnímu úrazu.

Obdobná pravidla pak platí také pro případy, kdy zaměstnanec utrpí úraz při cestě za účelem stravování. Zranění v kantýně, která je umístěna přímo na pracovišti zaměstnavatele (v areálu zaměstnavatele) bude bezesporu pracovním úrazem. Naopak zranění utrpěné v restauraci, kam se zaměstnanec vydal v polední pauze, úrazem pracovním nebude.


Mgr. Jakub Oliva

Mgr. Jakub Oliva
,
právník


ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

 
V Jámě 699/1
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 732 441 267
e-mail:    oliva@arws.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz