21. 5. 2001
ID: 7683upozornění pro uživatele

Doba platnosti plné moci

Platná právní úprava upravuje v § 33b občanského zákoníku i aspekty zániku resp. pozbytí účinků plné moci. Vzhledem k tomu, že i v případě smluvního zastoupení nejde o nic jiného než o závazkový právní vztah založený dohodou mezi zmocnitelem a zmocněncem, je vhodné jako první důvod zániku plné moci uvést dohodu zmocnitele a zmocněnce o tom, že plná moc pozbývá právních účinků.Platná právní úprava upravuje v § 33b občanského zákoníku i aspekty zániku resp. pozbytí účinků plné moci. Vzhledem k tomu, že i v případě smluvního zastoupení nejde o nic jiného než o závazkový právní vztah založený dohodou mezi zmocnitelem a zmocněncem, je vhodné jako první důvod zániku plné moci uvést dohodu zmocnitele a zmocněnce o tom, že plná moc pozbývá právních účinků.

Ustanovení § 33b občanského zániku se zabývá těmi způsoby zániku plné moci, které jsou pro tento institut specifické. Pokud byla právní moc uzavřena jako speciální plná moc - tedy jako plná moc k jednomu úkonu, pak plná moc zaniká provedením úkonu, na který byla omezena. V souladu s právem zmocnitele kdykoliv plnou moc odvolat, které je vyjádřeno v odst. 3 § 33 občanského zákoníku, pozbývá plná moc účinků, když zmocnitel tohoto svého práva využije a plnou moc uzavřenou se zmocněncem odvolá. Při odvolání plné moci zmocnitelem je důležitý moment vyrozumění zmocněnce o odvolání. Dokud totiž odvolání plné moci není zmocněnci známé, mají jeho právní úkony účinky, jako kdyby plná moc ještě trvala. Podle současné platné právní úpravy je tedy odvolání plné moci perfektní oznámením zmocněnci a úkony, které po odvolání plné moci zmocněnec učiní, lze připočítat zmocniteli, jen dojde-li k jejich následnému schválení zmocnitelem. Na druhé straně ani zmocněnce nelze nutit, aby setrvával v právním vztahu, ve kterém dále zůstávat nechce. Plná moc proto zaniká i v případě, že byla vypovězena zmocněncem. V rámci ochrany práv zmocnitele však zákonodárce ukládá zmocněnci povinnost, aby pokud vypoví plnou moc, učinit ještě vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel neutrpěl újmu na svých právech. Úkony takto učiněné mají stejné právní účinky, jako kdyby zastoupení ještě trvalo, pokud neodporují tomu, co zařídil zmocnitel. Je samozřejmé, že za důvod zániku plné moci se považuje smrt zmocněnce. Pokud je zmocněnec právnickou osobou, jeho případný zánik znamená zánik plné moci tehdy, nepřecházejí-li jeho práva a závazky na jinou osobu. Dojde-li ke smrti zmocnitele, pak zaniká plná moc pokud z jejího obsahu nevyplývá něco jiného. Je-li zmocnitelem právnická osoba, která zanikne a nedojde k přechodu práv a závazků na jinou osobu plná moc pozbývá účinků. I v případě smrti zmocnitele je zmocněnec povinen učinit vše nezbytné, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpěl újmu na svých právech.

Plná moc zaniká mimo důvody v občanském zákoníku i prohlášením konkurzu a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h/ zákona o konkurzu a vyrovnání.
Pokud tedy nenastane některá ze skutečností, se kterými zákon spojuje zánik plné moci, plná moc zůstává v platnosti a účinků nepozbývá.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz