15. 1. 2019
ID: 108664upozornění pro uživatele

Doručení vhozením do schránky bez vyznačení data na obálce

Nevyznačí-li doručující orgán datum vhození soudního rozhodnutí doručovaného nikoli do vlastních rukou adresáta na této písemnosti, která je vhozena do schránky adresáta (na obálce, v níž je písemnost do schránky vhozena), pak doručení takové písemnosti vhozením do adresátem užívané schránky nelze považovat za účinné. Účinky doručení nastanou až okamžikem, kdy se adresát s doručovanou písemností seznámí, vyložil Krajský soud v Ústí nad Labem v usnesení sp. zn. 14 Co 168/2018, ze dne 4. 9. 2018.

Usnesení soudu prvního stupně ze dne 9. 4. 2018 bylo adresátce doručováno na adresu jejího trvalého bydliště, a to prostřednictvím České pošty, dle níž nebyla adresátka zastižena. Písemnost jí byla vložena do domovní schránky dne 17. 4. 2018, jelikož bylo doručováno ve smyslu ust. § 50 o.s.ř. Podle ust. § 50 odst. 1 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Odvolání proti předmětnému usnesení soudu podala adresátka 7. 5. 2018. Soud prvního stupně jej odmítl jako podané po uplynutí zákonné lhůty. Dovodil, že když usnesení bylo adresátce doručeno vhozením do schránky dne 17. 4. 2018, patnáctidenní lhůta k odvolání proti němu uplynula dne 2. 5. 2018. 

Proti usnesení o odmítnutí odvolání podala adresátka včasné odvolání, v němž namítala, že usnesení, proti němuž podala napadeným usnesením odmítnuté odvolání, jí bylo vloženo do schránky až o týden později, dne 23. 4. 2018, přičemž na obálce, v níž bylo toto usnesení vhozeno do její schránky, nebylo datum vhození vyznačeno.

Vyplněná doručenka, nevyplněná obálka

Odvolací soud zjistil, že na doručence typu III určené k doručování zásilek podle ust. § 50 o.s.ř., tedy zásilek, které nejsou určeny do vlastních rukou adresáta ve smyslu ust. § 49 o.s.ř., je v předtisku prohlášení doručujícího orgánu uvedeno, že protože adresátka nebyla zastižena, byla zásilka (písemnost) vložena do domovní nebo jiné adresátkou užívané schránky dne 17. 4. 2018. Písemnost byla doručována v obálce typu III s oddělenou doručenkou, na jejíž zadní straně není vůbec vyplněno předtištěné pole určené pro prohlášení doručujícího orgánu, tedy ani jeho část s předtiskem: „Zásilka (písemnost) byla vložena do schránky a tím doručena: dne ...“. Datum vložení zásilky do adresátčiny schránky není uveden ani jinde na obálce.

Zákonný postup

Soudu prvního stupně nelze podle názoru odvolacího soudu vytknout, že při posuzování otázky, zda adresátka své odvolání proti usnesení tohoto soudu ze dne 9. 4. 2018 podala včas, vycházel z údajů na doručence vyplněné doručujícím orgánem. Vycházeje z data vhození zásilky obsahující toto usnesení do adresátkou užívané schránky uvedeného na této doručence nutně dospěl k závěru o opožděnosti podaného odvolání. Tento závěr však lze učinit jen za předpokladu, že šlo o doručení řádné, tj. že při něm byl dodržen zákonný postup. 

Zákon v ust. § 50 odst. 1 o.s.ř. doručujícímu orgánu výslovně ukládá povinnost vyznačit datum vhození doručované písemnosti nejen na doručence (která se vrací soudu), nýbrž zároveň i „na písemnosti“ která je do schránky adresáta vhozena. K tomu slouží právě předtisk na obálce (typ III. ve znění „Zásilka (písemnost) byla vložena do schránky a tím doručena: dne ...“). Toto pravidlo není samoúčelné, ale jeho smyslem je vyrozumět adresáta zásilky o tom, který den je považován za den jejího doručení, neboť právě tento den určuje počátek běhu lhůt k podání opravných prostředků proti soudním rozhodnutím. 
Řešení případu

Jak vyplynulo z dokazování před odvolacím soudem, v daném případě doručující orgán datum vhození na doručovanou písemnost (obálku, v níž bylo do adresátkou užívané schránky vhozeno usnesení soudu prvního stupně ze dne 9. 4. 2018) v rozporu s ust. § 50 odst. 1 o.s.ř. nevyznačil. Za této situace pak doručení tohoto usnesení vhozením do schránky nelze považovat za účinné, a proto se ode dne vhození písemnosti do schránky nemůže odvíjet běh odvolací lhůty proti takto doručovanému usnesení. Za den jeho doručení je tak třeba považovat až den, kdy se usnesení dostalo do rukou adresátky. Patnáctidenní odvolací lhůta proti tomuto usnesení tudíž počala běžet dne následujícího, tj. dne 24. 4. 2018 a její poslední den, kdy naposledy mohla adresátka proti němu odvolání podat, připadl na úterý 8. 5. 2018. Odvolání podané adresátkou u soudu prvního stupně již dne 7. 5. 2018, tj. ještě před uplynutím této odvolací lhůty, tudíž jako opožděně podané hodnotit nelze.


Terezie Nývltová Vojáčková


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz