24. 6. 2019
ID: 109553upozornění pro uživatele

Funkční infrastruktura na prvním místě

Na jaře proběhla anketa Zákon roku, vyhlašovaná každoročně poradenskou společností Deloitte. Novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací letos vyhrála s naprostým přehledem.

Za účelem zjednodušení povolovacích procesů a urychlení výstavby liniových staveb byl v roce 2009 přijat zákon o urychlení výstavby. V době svého vzniku obsahoval jen několik stručných ustanovení, a  byl určen především pro stavby dopravní infrastruktury. Od té doby byl sedmkrát novelizován. Ačkoliv je vítězná novela účinná již od konce srpna minulého roku, do povědomí širší veřejnosti se dostává až v posledních měsících. Cílem samotného zákona je zefektivnění právní úpravy procesu povolovacího řízení k nejvýznamnějším stavbám dopravní infrastruktury. Samotný zákon představuje speciální úpravu k institutům obsaženým ve stavebním zákon a zákoně o vyvlastnění. V důvodové zprávě se uvádí, že tyto předpisy byly v nedávné době novelizovány (zejména rozsáhlá novela stavebního zákona v roce 2017) s cílem zefektivnit postupy správních úřadů tak, aby získání potřebných povolení pro výstavbu bylo jednodušší, rychlejší a zbytečně nezatěžovalo žadatele ani samotné správní úřady. Problematika výstavby dopravní infrastruktury je však skutečně natolik specifická a náročná, že ani dosavadní úprava ve speciálním zákoně, ani nově zaváděné či upravené instituty v obecné právní úpravě, zejména pak ve stavebním zákoně, nepovedou k takové optimalizaci povolování a majetkoprávní přípravy staveb dopravní infrastruktury, aby došlo k jejich dostatečnému urychlení.
 

Velká očekávání

Předkladateli novely zákona bylo 17 poslanců spolu s bývalým ministrem dopravy Danem Ťokem. Poslední novelizace sleduje zkrácení procesu povolování nejvýznamnějších staveb dopravní infrastruktury, zejména dálnic a železnic. Taktéž implementuje fikci souhlasu pro vydání závazného stanoviska. Dále zavádí institut předběžného uvedení v držbu, který urychluje vyvlastňovací řízení u významných dopravních staveb. Očekává se také, že zákon bude pružně reagovat na potřeby podnikatelů. Zákon je k novelám velice nakloněný – změny se do celkem sedmi paragrafů, z nichž se skládá, implementují mnohem lépe. I přes svou stručnost však obsahuje zajímavou specifikaci institutů ze stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a dalších obecných předpisů.

Rychlost se vyplatí

Gró tohoto zákona spočívá v urychlení celého procesu schvalování. Lhůty pro podání případných žalob k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných v určitých řízeních se zkracují na polovinu. O všech žalobách rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů, takže rychlý zásah účastníků řízení se poměrně vyplatí. Novela pak zavedla urychlení v řízeních s větším počtem účastníků, kdy ohledně postupu odkazuje na stavební zákon. V případě smrti účastníka pak při nezjištění procesního nástupnictví ustanovuje příslušný úřad opatrovníka.

Jestliže je ke správnímu rozhodnutí v řízení dle urychlovacího zákona potřeba závazné stanovisko, které příslušný úřad nevydá do 60 dní, má se automaticky za to, že k rozhodnutí stanovisko není potřebné. Je tedy na příslušném orgánu státní správy, aby si hlídal lhůty, jelikož jeho nečinností dojde automaticky k povolení stavby, která by za normálních okolností měla vyžadovat závazné stanovisko. Ale pozor – pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivu na životní prostředí toto pravidlo neplatí. Zajímavou novinku si zákon připravil v části týkající se vyvlastnění. V okamžiku, kdy vyvlastnitel prokáže, že nejméně 30 dnů před podáním žádosti o vyvlastnění se pokusil s vyvlastňovaným o návrhu smlouvy jednat, zaslal vyvlastňovanému návrh na uzavření smlouvy o získání práv k pozemku či ke stavbě, a tato smlouva nebyla přesto uzavřena do 90 dnů ode dne doručení návrhu, bude podmínka přípustnosti vyvlastnění spočívající v nemožnosti získat tato práva dohodou nebo jiným způsobem splněna.

Zachování integrity

Zákon o urychlení výstavby bez jakýchkoli pochyb obsahuje mnoho ustanovení, která účinně zjednodušují a urychlují výstavbu nejen liniových staveb. Při rozhodování o aplikaci ustanovení tohoto zákona je však třeba dávat pozor, zda stavba splní kvalifikační kritéria jednotlivých infrastruktur stanovená v jeho definicích, jelikož ustanovení zákona se vztahují vždy jen na definované okruhy staveb. V současné době je připravována velká novela stavebního práva, jejíž schvalování se však čím dál více komplikuje. Součástí změn je i možnost přesunutí jeho obsahu do nového stavebního zákona. Doufejme však, že se tak nestane, zákon o urychlení výstavby má totiž specifickou povahu, která je aplikovatelná na úzkou oblast staveb. Její umístění do obecného předpisu by tak dost možná bylo brzdou dalším novelizacím.

JUDr. Daniel Navrátil,
partner

Adéla Nekvasilová,
právní asistent


Wilson & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Revoluční 1
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 277 779 211
e-mail:    Reception-PRG@wilsonscee.com


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz