24. 6. 2003
ID: 21780upozornění pro uživatele

Když se řekne „Věstník právních předpisů kraje“

Jak je i širší veřejnosti známo, kraje vydávají „své“ právní předpisy. A to obecně závazné vyhlášky vydávané zastupitelstvem kraje v mezích jeho samostatné působnosti a tzv. nařízení kraje vydávané radou kraje v přenesené působnosti, zmíněná krajská nařízení mohou být vydávána pouze na základě a v mezích zákona.

Jak je i širší veřejnosti známo, kraje vydávají „své“ právní předpisy. A to obecně závazné vyhlášky vydávané zastupitelstvem kraje v mezích jeho samostatné působnosti a tzv. nařízení kraje vydávané radou kraje v přenesené působnosti, zmíněná krajská nařízení mohou být vydávána pouze na základě a v mezích zákona. Pro naši „věstníkovou“ problematiku je však nejdůležitější, že jak obecně závazná vyhláška kraje tak i nařízení kraje nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje (Viz. § 8 odst. 2 z.č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Dodejme, že za den vyhlášení se pokládá den rozeslání příslušné částky Věstníku, a tento den musí být ex lege uveden v záhlaví této částky.
Do 31.prosince 2002 byla zákonná úprava Věstníku právních předpisů kraje obsažena v ustanov. § 10 z.č. 129/2002 Sb., o krajích ( krajské zřízení), kde se stanovily následující „legální proporce“ zmíněného Věstníku .
Ex lege byla krajům uložena povinnost vydávat pro svůj územní obvod Věstník, a to ve formě tiskoviny, tudíž ze zákona nestačí případná pouhá elektronická podoba.
Krajský věstník se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v záhlaví označení dne, kdy byla rozeslána, zmíněný den je dnem vyhlášení právního předpisu kraje.
Právní předpisy kraje se opatřují pořadovými čísly. Číselná řada právních předpisů kraje, jakož i číselná řada jednotlivých částek Věstníku se uzavírá koncem kalendářního roku.
Ve Věstníku se vyhlašují uveřejněním plného znění právní předpisy kraje, nálezy Ústavního soudu k právním předpisům kraje a další skutečnosti stanovené zákonem.
Redakci Věstníku vykonává krajský úřad v samostatné působnosti. Právní předpisy kraje musí být uveřejněny ve Věstníku nejdéle do 15 dnů ode dne jejich schválení.
Oprava tiskových chyb se ve Věstníku ex lege provádí uveřejněním ve formě redakčního sdělení.
Věstník musí být přístupný u krajského úřadu toho kraje, který jej vydává, a u všech okresních a obecních úřadů v kraji. Jak je obecně známo, okresní úřady byly zrušeny ke dni 31.12.2002.
I dřívější právní úprava pamatovala na skutečnost, že kraj může zveřejnit stejnopis Věstníku i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jak jsem již naznačil výše, tato právní úprava byla účinná do 31.prosince 2002, od počátku letošního roku je citované ustanovení § 10 z.č. 129/2000 Sb. zrušeno a je nahrazeno novelizovaným ustanovením § 8 odst.6 až 8 téhož právního předpisu. Citované odstavce novelizovaného § 8 v sobě obsahují následující právní normy:
Věstník se vydává v postupně číslovaných částkách označených pořadovými čísly. Právní předpisy kraje se ve Věstníku označují pořadovými čísly. Číselná řada právních předpisů kraje, jakož i číselná řada jednotlivých částek Věstníku, se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.

Věstník musí být – podle ustanov. § 8 odst. 7 z.č 129/2000 Sb. - každému přístupný na krajském úřadu, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu vnitra ČR. Pokud zde zákon hovoří o každém, má na mysli opravdu každou fyzickou osobu tedy i cizince nebo osobu bez jakékoliv státní příslušnosti. V souvislosti se zmíněným § 8 odst.7 si nemohu odpustit jednu malou negativní poznámku na stranu zákonodárce, v případě přístupnosti Věstníku na krajském úřadě je ex lege jasné o čí povinnost ( na čí náklady) se jedná, v případě obecních úřadů a MVČR však není z právního hlediska zcela jasné komu tato povinnost / a přirozeně i na čí náklady ? / přináleží. Zde spatřuji určitý deficit naší dnešní právní úpravy (K podobnému závěru dochází i Kadečka S. in Právo obcí a krajů v České republice. 1.vydání. Praha : C.H. Beck, 2003. Stanislav Kadečka tento stav označuje dokonce za „značný“ nedostatek).

Kraj je podle ustanov. § 8 odst. 8 z.č. 129/2000 Sb. povinen zveřejnit stejnopis Věstníku i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Porovnáme – li tuto dnešní právní úpravu se stavem do 31.12.2002 ( konkrétně s tehdy účinným § 10 odst.8 z.č 129/2000 Sb.) pak je nynější úprava pro orgány kraje v tomto bodu přísnější. Jelikož fakultativní možnost publikace způsobem umožňující dálkový přístup byla od 1.1.2003 nahrazena povinností zajistit zveřejnění stejnopisu Věstníku právních předpisů kraje způsobem umožňující dálkový přístup.

Mgr. Petr Kolman© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz