21. 9. 2017
ID: 106389upozornění pro uživatele

Klakson! Troubení v Česku a ve Španělsku

Vzpomeňte si, kde a při jaké příležitosti jste naposled v autě troubili. Pravděpodobně jste se dopustili dopravního přestupku, protože jste neoprávněně použili výstražné zvukové zařízení. Troubit klaksonem je možné jen v určitých krajních situacích a za podmínek, které jsou překvapivě trochu jiné v Česku a ve Španělsku. Úplný zákaz troubení ve městě však (až na výjimku) platí pro řidiče v obou zemích a zneužití Vás může alespoň ve Španělsku vyjít docela draho.

 
 Moreno_06-2015_500x200
 
Celkem častá situace, která patří ke každodenní realitě v moderním městě, je troubení aut. Řidiči si přes klakson vyměňují různá upozornění navzájem. Auto čekající v ranním provozu na semaforu zatroubí na vůz před sebou, aby vyjádřilo lakonické sdělení: „Jeď, máš zelenou a nezdržuj!“. K tomuto účelu ovšem klakson není určen a řidič, účastník silničního provozu, nejedná správně dle zákona. Nadto lze takové chování chápat jako nezdvořilé a v některých případech klasifikovat i jako agresivní chování. Agresivní řidič, který neoprávněně užívá zvukové výstražné znamení, představuje riziko ohrožující veřejný zájem bezpečnosti dopravy, životního prostředí a společenského soužití.

Povinnou součástí vybavení motorových vozidel je vedle optické (vizuální) signalizace (blinkry, světla, odrazky…) i zvuková (akustická) signalizace – klakson. Zvuková signalizace má své opodstatnění v silničním provozu a funkční klakson je nepostradatelnou podmínkou pro řádný provoz motorového vozidla. Na tom se shodli v roce 1968 signatářské státy mezinárodní úmluvy z Vídně publikovanou u nás pod č. 83/2013 Sb. m. s.[1] V českém právu jsou dále podmínky užití klaksonu upraveny v zákoně č. 361/2000 Sb, o silničním provozu, kde v ust. § 31 odst. 1 lze akustické výstražné znamení použít jen při odvrácení hrozícího nebezpečí. Ve španělském právu jsou podmínky užití klaksonu upraveny v obdobném zákoně[2] v článku 110 odst. 2 a troubení je rezervováno pouze pro tři situace:

  • 1. k odvrácení možné nehody a ve speciálním případě na úzkých cestách s mnoha zatáčkami,
  • 2. k upozornění předjížděného vozidla mimo obec o manévru předjíždění,
  • 3. k upozornění ve stavu nouze při převážení někoho do nemocnice.
V jiných situacích řidiči ve Španělsku nejsou oprávněni troubit a je zakázáno použít akustickou signalizaci bez motivu nebo ji užívat přehnaným způsobem.  

V úvahu ještě připadá použití klaksonu obecně v  krajní nouzi, ale osobně si nedokážu představit situaci, kdy by samotné troubení, tedy bez komplementární regulace rychlosti jízdy, pozornosti a obezřetnosti řidiče, mohlo kdy odvrátit krajní nouzi mající svůj původ v provozu na pozemních komunikacích. Před zmáčknutí klaksonu by tak měl každý řidič předně zvážit důsledek jednání a mít ohled na ostatní účastníky silničního provozu, jak ostatně vyplývá i z ust. §7 odst.1 b zákona silničním provozu:

Řidič nesmí obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem.

Neoprávněné užití klaksonu v Česku je porušení zákona a je klasifikovatelné jako přestupek dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu pod sankcí pokuty do 2 000 Kč v blokovém řízení[3] nebo ve správním řízení až do výše 2 500 Kč[4]. Ve Španělsku je pak pokuta 80 Euro na místě nebo horní výše ve správním řízení až 6 000 Euro. Horní výši pokuty si stanovují sami jednotlivé obce (municipios) a pro ilustraci uvádím horní výši postihu za tzv. hlukovou kontaminaci (contaminación acústica), tedy kromě troubení i hlasitá hudba z auta, v Madridu do 90 Euro, v Sevilli do 750 Euro nebo ve Valladolidu do 600 Euro.

 K pokutování troubících řidičů máme u nás ještě daleko a to proto, že policie má na starost myslím důležitější věci. Navíc české řidiče považuji v tomto směru za docela uvědomělé bez aspirace na zavedení „sicilského“ pojetí řízení.  

Na závěr bych doporučil všem řidičům ve městě v Česku i Španělsku, aby se vyvarovali používání klaksonu jako komunikačního prostředku. Troubení bude vždy spíše obtěžovat, než aby dosáhlo zamýšleného efektu a mohlo být ospravedlnitelné vůči kritériu neobtěžování a občanskoprávní zásady neminem laedere. Řidič stojící na semaforu se jednou rozjede i bez zatroubení a ostatní okolo  - třeba maminka se spícím miminkem - ocení ohleduplné řidičské chování. V ostatních situacích poskytne lepší službu stále pokrokovější technika samotného vozu.

 
Mgr. Libor Pavlíček


MORENO VLK & ASOCIADOS
advokátní kancelář

Sokolovská 32/22
186 00 Praha 8

Tel.:    +420 224 818 736
Fax:    +420 224 818 736
e-mail:    praha@moreno-vlk.eu  


__________________________________
[1] Čl. 48 Úmluvy o silničním provozu: Každé motorové vozidlo musí být vybaveno alespoň jedním dostatečně slyšitelným zvukovým výstražným zařízením. Zvuk vydávaný zvukovým výstražným zařízením musí být nepřerušovaný a rovnoměrný, avšak nikoli pronikavý. Vozidla s právem přednosti v jízdě a vozidla veřejné osobní dopravy mohou mít doplňující zvuková zařízení, pro která tato ustanovení neplatí.
[2] Código de Tráfico y Seguridad Vial, Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.
[3] Ust. § 125c odst. 7 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
[4] Ust. § 125c odst. 5 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz