24. 1. 2019
ID: 108750upozornění pro uživatele

Kontroly překompenzace v návrhu novely ZPOZE

Řešení překompenzace provozní podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a zavedení jejích kontrolních mechanismů je jeden z hlavních cílů očekávané novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Její návrh předalo Ministerstvo průmyslu a obchodu do připomínkového řízení 9. 11. 2018, s plánovanou účinností této novely od 1. 7. 2019. Novela bude stanovovat zejména přesná kritéria pro výpočet přiměřenosti podpory výroby z OZE.

 
 Dvořák Hager & Partners
 
Kontrola se bude týkat elektráren uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015. Hraniční hodnota vnitřního výnosového procenta investic u výrobců s nepalivovými zdroji elektřiny je stanovena na 8,4 %. Způsob výpočtu vnitřního výnosového procenta investic stanoví prováděcí právní předpis.

Sektorové šetření

Prověření přiměřenosti podpory elektřiny provede Ministerstvo průmyslu a obchodu sektorovým šetřením. Cílem šetření je získat představu o ziskovosti dotované výroby energie z OZE. Všichni výrobci daného sektoru budou osloveni s žádostí o vyplnění zaslaného výkazu. Jednotlivá šetření budou zahajována po uplynutí 10 let od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla výrobna, dle údaje v systému operátora trhu, uvedena do provozu. Energetický regulační úřad uloží pokuty až do výše ročního nároku na podporu těm výrobcům, kteří v této fázi nesdělí pravdivá a úplná data. Zprávu o výsledku sektorového šetření předkládá ministerstvo každoročně do 31. května ke schválení vládě, přičemž poslední práva bude předložena v roce 2026.

Opatření proti nadměrné podpoře zvolé výrobcem

Pokud je šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory, může výrobce dobrovolně zvolit opatření proti nadměrné podpoře spočívající v ukončení vyplácení této podpory. To bude provedeno s počátkem dvanáctého kalendářního roku od uvedení zdroje elektřiny do provozu s platností po zbytek doby trvání práva na podporu elektřiny, a operátor trhu bude informovat Státní energetickou inspekci do 70 dnů od schválení zprávy vládou o výrobcích, kteří zvolili opatření proti nadměrné podpoře, a zda splnili podmínky opatření.

Kontrola přiměřenosti podpory

Individuální kontrola přiměřenosti podpory hrozí zejména těm výrobcům elektřiny, kteří po zjištění rizika nadměrné překompenzace nezvolí dobrovolné opatření proti nadměrné podpoře nebo v případě souběhu podpory elektřiny s obnovitelných zdrojů s investiční podporou a jinou podporou. Tuto individuální kontrolu provádí Státní energetická inspekce, která ji zahájí nejpozději 6 měsíců od zveřejnění výsledků sektorového setření. Inspekce nebude oprávněna prověřovat okamžik uvedení výrobny do provozu, tudíž rozhodným bude i pro tyto účely okamžik uvedení výrobny do provozu uvedený v systému operátora trhu.

Na základě závěrů uvedených v protokolu o kontrole, může být následně zahájeno řízení o nadměrné podpoře. 

V případě zjištění nadměrné podpory Státní energetická inspekce rozhodne 

  1. o ukončení nároku na podporu pro zdroj elektřiny (k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po dni schválení zprávy o výsledku sektorového šetření vládou); a
  2. o vrácení prostředků do státního rozpočtu ve výši, která odpovídá nadměrné podpoře pro zdroj elektřiny.
Proti rozhodnutí místně příslušného územního inspektorátu je samozřejmě přípustné odvolání k ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce.
Závěr

Přijetí této novely může pro některé provozovatele fotovoltaických elektráren znamenat snížení podpory nebo povinnost odvést část již čerpané podpory. Českou vládu k těmto krokům zavázala Evropská komise, která chce pomocí kontrol zamezit nežádoucím kumulacím veřejné podpory, neúměrně navyšující zisk jenom určitých výrobců. Kromě jiného novela bude řešit i principy mechanismu nového aukčního systému, podle již fungujícího německého vzoru pro výběr zdrojů, které by v budoucnu měly být podporovány.

Mgr. Jakub Verlík
Mgr. Jakub Verlík
advokátní koncipient

Patrícia Habová
právní asistentOasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8

Tel.:       +420 255 706 500
e-mail:    praha@dhplegal.com


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz