22. 1. 2003
ID: 20723upozornění pro uživatele

Několik poznámek k Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. - organizace rozhodčího soudu

V tomto článku, který je prvním a taktéž úvodním ze série následujících, si čtenáři dovolím představit Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (Německý institut pro rozhodčí soudnictví, zapsaný spolek) a seznámit jej s organizační struktůrou tohoto nejvýznamnějšího, institucionálního rozhodčího soudu v SRN.

V tomto článku, který je prvním a taktéž úvodním ze série následujících, si čtenáři dovolím představit Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (Německý institut pro rozhodčí soudnictví, zapsaný spolek) a seznámit jej s organizační struktůrou tohoto nejvýznamnějšího, institucionálního rozhodčího soudu v SRN. V článcích, které budou uveřejněny na internetových stránkách ePrava v příštích týdnen, poté pohovořím o praktických otázkách samotného řízení před výše jmenovaným rozhodčím soudem. V předkládaných tématech se budu zejména věnovat sjednávání rozhodčích doložek, jakož i jejich formě a platnosti, dále pak rozhodčímu a smírčímu řádu, které jsou platné před tímto soudem, procesnímu zastoupení, otázkám ustanovení rozhodců, nákladům řízení a v neposlední řadě také uznání a vykonatelnosti rozhodčích nálezů.

Organizace rozhodčího soudu

Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V., dále jen jako „DIS“, je jedním ze stálých rozhodčích soudů, který působí na území Spolkové republiky Německo. Právní formou se jedná o zapsaný spolek „Der eingetragene Verein, ve zkratce e.V.“ podle německého občanského práva s registrovaným sídlem v Berlíně. Hlavní sídlo DIS, pod vedením generálního sekretáře je v Bonnu. Další zastoupení DIS je dále v Mnichově a Berlíně. DIS vznikl sloučením Deutscher Ausschuss für Schiedsgerichtswesen (Německý výbor pro rozhodčí soudnictví), založeným roku 1920 a Deustche Institut für Schiedsgerichtswesen e.V., (Německý institut pro rozhodčí soudnictví, zapsaný spolek), založeným roku 1974 a to ke dni 1.1.1992.

Základním smyslem DIS je především „podpora rozhodčího řízení“. Stanovy DIS pod tímto termínem rozumí především existenci samotného institucionálního rozhodčího soudu, jeho řádné fungování jak po administrativní tak i věcné straně, dále pak výkon rozhodčího soudnictví dle platných řádů a jmenování rozhodců a mediátorů. K dalším činnostem DIS patří zejména podpora, rozvoj, kooperace a výzkum v oblasti rozhodčího řízení, četná publikační činnost, pravidelné pořádání konferencí a seminářů k tématu mimosoudního řešení sporů a jiné aktivity. V neposlední řadě je také důležitým úkolem DIS podpora dalšího vzdělávání právníků, jakož i osob, které jsou na rozhodčím řízení zainteresovány. Od 1.1.2003 patří k aktivitám DIS také vydávání vlastního časopisu „Zeitschrift für das Schiedsverfahren“ (Časopis pro rozhodčí řízení), který nahradil stávající časopis „Recht und Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit“ (Právo a praxe rozhodčího soudnictví).

Orgány spolku jsou dle §6 DIS-Stanov: Členská schůze, Představenstvo, Rada a Výbory. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze „Mitgliederversammlung“, která se schází obligatorně jednou za rok. Stanovy znají také svolání mimořádné členské schůze v případě, že se naplní podmínky, které jsou stanoveny v DIS-Stanovách. Oprávnění členů tohoto orgánu jsou zejména volební a kontrolní. Členové DIS volí především Představensto a Radu, dále pak volí dva auditory, kteří jsou pověřeni kontrolou hospodaření DIS a sestavením roční uzávěrky. Ke kontrolním pravomocem Členské schůze patří zejména vyjádření souhlasu s rozpočtem DIS a schvalení jeho roční uzávěrky. Členové na své schůzi dále rozhodují o organizačních řádech spolku a změně jeho stanov. Výkonným orgánem DIS je Představenstvo „Vorstand“, které se skládá z předsedy, dvou zastupujících místopředsedů a 15 daších členů. Představenstvo je voleno na Členské schůzi na funkční období 4 let a je oprávněno jednat ve všech záležitostech DIS, pokud taková kompetence není dle DIS-Stanov přenesena na jiný orgán. K jeho úkolům patří zejména příprava a svolání členské schůze, výkon usnesení z členské schůze, příprava usnesení o rozpočtu a závěrečném účtu a v neposlední řadě také kompetence v oblasti přijetí nových členů a vyškrtnutí stávajících z členského seznamu. Představenstvo dále ustanovuje jednatele spolku, který plní úkoly související s obchodním vedením a správou jeho financí. Představenstvo je při své činnosti a rozhodování podporováno Radou, tzv. „Beirat“. V Radě jsou především zastoupeny organizace a zájmové skupiny, které jsou zainteresovány na rozhodčím řízení. Zejména se jedná o významné organizace německého hospodářského života, jakož i o zástupce mezinárodních obchodních komor. Členové Rady jsou voleni na návrh Představenstva na Členské schůzi a schází se minimálně jednou za rok nebo dle aktuální potřeby. Radu tvoří 21 členů, kteří volí ze svých řad předsedu Rady a jeho zástupce. Funkční období Rady, stejně jako Představenstva je čtyřleté. K jejím hlavním úkolů patří zejména vyjadřování spolusouhlasu s rozpočtema DIS a příspěvkovým řádem. Dále pak vypracovává na žádost Představenstva stanoviska k otázkám zvláštního významu a je oprávněna předkládát své návrhy Představenstvu a Členské schůzi. V majetkových záležitostech spolku je dále Rada oprávněna iniciovat svolání mimořádné členské schůze. Obligatorními orgány DIS jsou dále výbory a to jmenovitě Výbor pro jmenovaní „Ernennungsausschuss“ a Organizační výbor „Organisationsausschuss“. Výbor pro jmenování se zabývá jmenováním a odvoláním rozhodců a mediátorů. K úkolům Organizačního výboru náleží zejména obecné administrativní řízení u DIS, dále jeho technická podpopra, provádění samotného rozhodčího řízení, kooperace se zahraničními rozhodčími soudy a jiné úkoly plynoucí ze samotné organizace arbitráže. DIS může pak dále na základě §13 jeho stanov zřizovat i další výbory dle svého aktuálního zájmu a potřeb.

PRAMENY:
Lachmann, Jeans-Peter: Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, 2. Auflage, O. Schmidt, 2002, Str. 546 a násl.;
www.dis-arb.de
DIS-Stanovy


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz