5. 9. 2001
ID: 12906upozornění pro uživatele

Noční klid

Mnoho z nás si rádo a v klidu vychutnává noční pohodu po celodenním hektickém snažení a velmi těžce neseme, když v blízkosti našeho obydlí se nám v noci tohoto klidu nedostává. Pro jiné z nás je zase jedinou formou odpočinku prožití noci ve víru tance a hudby, či jiná pro druhé občany hlučná forma zábavy. Jaká je tedy pro občany zákonná možnost se tomuto porušování zdravého spánku a vzájemných sousedských vztahů bránit?


Mnoho z nás si rádo a v klidu vychutnává noční pohodu po celodenním hektickém snažení a velmi těžce neseme, když v blízkosti našeho obydlí se nám v noci tohoto klidu nedostává. Pro jiné z nás je zase jedinou formou odpočinku prožití noci ve víru tance a hudby, či jiná pro druhé občany hlučná forma zábavy. Jaká je tedy pro občany zákonná možnost se tomuto porušování zdravého spánku a vzájemných sousedských vztahů bránit?

Je jaksi všeobecně vžité, že noční klid je mezi 22:00 hodinou večerní a 6:00 hodinou ranní. Po tuto dobu se předpokládá utišení veškerých domácích spotřebičů, zastavení práce na vedlejší stavbě a klid pro spánek. Přesné časové vymezení doby nočního klidu nalezneme v § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle tohoto ustanovení se noční dobou rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou, a to pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi. V souvisejících ustanoveních zákona o ochraně veřejného zdraví jsou upraveny maximální přípustné limity hluku a vibrací a způsob jejich měření (viz. Ochrana před hlukem, www.epravo.cz, 17.5.2001).

Současná česká právní úprava umožňuje, aby si samy obce v rámci samostatné působnosti upravily vyhláškou např. konec veřejné produkce hudby apod. Trochu paradoxně můžeme v našem právním řádě najít hned ve dvou zákonech toto zmocnění. Ustanovení § 96 zákona o ochraně zdraví se pokouší řešit problém narušování nočního klidu a dává obcím možnost nařídit pro území obce nebo jeho část k ochraně před hlukem a vibracemi konec veřejné produkce hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb, pokud jejich produkcí nebo provozem dochází k neúměrnému obtěžování občanů.

Možnost řešit problematiku narušování nočního klidu v obci umožňuje obcím také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, který stanoví, že obec může ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti, a to k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejně přístupných místech v obci jsou takové činnosti zakázány, a dále může ukládat povinnosti pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených,nebo stanovit, že na některých veřejně přístupných místech v obci jsou takové činnosti zakázány.

Není cílem tohoto příspěvku rozebírat právní problematiku existence těchto dvou zákonných zmocnění, na to existují mnohé odborné studie (viz. např. Kadečka, S.: Obce a diskotéky, Právní rádce, 6/2001), ale pouze ukázat, že i náš právní řád umožňuje, aby si samy obce tuto problematiku vyřešily. Porušení nočního klidu či jiné porušení vyplývající z povinnosti uložené obecní vyhláškou je přestupkem podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a jako takové je trestáno.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz