3. 3. 2016
ID: 100693upozornění pro uživatele

Novela Nařízení o ochranné známce Společenství – (r)evoluce v duševním vlastnictví?

Dne 23. 3. 2016 nastává účinnost nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2015/2424, kterým se mění mj. nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství. Novelizující nařízení podrobně nastiňuje budoucnost pojetí duševního vlastnictví, jeho registrace a ochrany v Evropské unii. Jedná se o revoluci v oblasti ochranných známek v Evropské unii, nebo jde spíše jen o nezbytný vývoj/evoluci? Níže se zaměříme na vybrané změny vyplývající z nařízení a pokusíme se zodpovědět výše uvedenou otázku.


Glatzová & Co., s.r.o.

OHIM x EUIPO

Jedna z nejzásadnějších změn vyplývajících z novelizujícího nařízení se týká největší agentury Evropské unie pro duševní vlastnictví, kterou je Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM). Tento úřad se sídlem ve španělském Alicante působí v Evropě od roku 1996 a podle veřejně dostupných informací zpracovává více než 1.3 milionu přihlášek ochranných známek Společenství (tj. známek s účinkem na území celé EU) ve 23 jazycích Evropské unie. Od výše uvedeného data se tento úřad přejmenuje a jeho novým názvem bude Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Ochranné známky Společenství x Evropské unie


Co se ochranných známek Společenství týče, tak i zde dojde na první pohled
k viditelnému posunu, protože k výše uvedenému dni se nejenom přejmenuje OHIM na EUIPO, ale i ochranné známky Společenství budou nově ochrannými známkami Evropské unie. Fyzických ani právnických osob, které mají tyto známky zaregistrovány, se naštěstí přejmenování nijak nedotkne a nemusejí kvůli němu podnikat žádné kroky, jedná se spíše o kosmetickou záležitost za účelem souladu s ostatními institucemi Evropské unie.

Změna poplatků

Po změně v názvu úřadu a ochranných známek dochází také k  úpravě sazebníku poplatků úřadu, kde dojde ke snížení prakticky všech poplatků (například poplatku za základní přihlášku, za obnovení ochranné známky a za podání námitek). Snížený základní poplatek za žádost o registraci však v sobě již nebude zahrnovat tři třídy zboží a služeb, ale pouze jednu takovou třídu.

K výše jmenovanému datu dojde k přečíslování kalkulačky uvedené na webu Úřadu a příslušných sazebníků, takže by nemělo dojít k žádnému zmatení ohledně ceny za tyto úkony.

Možnost dodatečného přezkumu posouzení zamítnuté přihlášky

Z novelizujícího nařízení vyplývají i další novinky. Nově bude mít Úřad možnost opět prověřit posouzení přihlášky, která byla zamítnutá z tzv. absolutních důvodů (například známka neměla dostatečnou rozlišovací způsobilost, nebo byla příliš popisná). Také dojde k rozšíření zmíněných absolutních důvodů pro zamítnutí přihlášky.

Novinky od září 2017 – zrušení nezbytnosti grafického vyobrazení

Všechny výše uvedené novinky začnou platit již koncem března tohoto roku, ale novelizující nařízení obsahuje i několik změn, které budou v život uvedeny později, konkrétně v září 2017, kdy bude zrušen požadavek grafického vyobrazení ochranné známky pro účely její registrace.

Certifikační ochranná známka

Novelizující nařízení pak zakotvuje další novum, kterým je tzv. Certifikační ochranná známka EU. Pro zjednodušení je možné si tuto ochrannou známku představit jako rozlišení výrobků nebo služeb, které jejich majitel certifikoval pro jejich materiál, způsob výroby, kvalitu, přesnost nebo jinou vlastnost a tím je odlišil od těch, které takto certifikovány nejsou. Bude se tedy jednat o institut podobný standardní ochranné známce rozšířené o okolnosti certifikace, tedy vlastnosti, které mají být známkou certifikovány a způsoby, jimiž je má certifikační orgán testovat.

Související směrnice

Pro úplnost je nezbytné dodat, že v balíčku spolu s novelizujícím nařízením byla 16. prosince 2015 schválena i oproti novelizujícímu nařízení výrazně stručnější Směrnice 2015/2436. Tato směrnice upravuje absolutní důvody pro zamítnutí přihlášky či neplatnost ochranné známky, upřesňuje práva z ochranné známky plynoucí, popřípadě náležitosti přihlášky a popis souvisejícího řízení. Směrnice vstoupí v účinnost 20 dní po vyhlášení, ale členské státy mají základní lhůtu v délce tří let na její transpozici do národních předpisů.

Revoluce, nebo evoluce?

Jedná se tedy o revoluci v pojetí ochrany duševního vlastnictví v Evropské unii? Spíše ne, jak již bylo výše naznačeno, i přes to, že se zejména v případě názvu jedná o na první pohled viditelnou změnu velkého rozsahu, tak se pro uživatele nic nemění. Snižování poplatků už je také několikáté v řadě a další změny jsou spíše drobnější. Přesto je nový systém mnohými očekávaný, nejenom díky vzniku nové Certifikační ochranné známky EU.


Mgr. Marek Bednář

Mgr. Marek Bednář
,
advokát

Jan Metelka

Jan Metelka
,
právní asistent


Glatzová & Co., s.r.o.  

Betlémský palác
Husova 5
110 00  Praha 1
 
Tel.:    +420 224 401 440
Fax:    +420 224 248 701
e-mail:    office@glatzova.com

Právnická firma roku 2015

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz