27. 3. 2001
ID: 3647upozornění pro uživatele

Obchodní veřejná soutěž

Obchodní veřejná soutěž (tendr), (§281 Obch.z) je projev vůle, kterým se vyhlašovatel obrací na neurčité osoby se soutěží o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy. Samotný projev vůle vyhlašovatele ještě není proto sám o sobě návrhem, nýbrž pouze výzvou k předkládání návrhů

Obchodní veřejná soutěž (tendr), (§281 Obch.z) je projev vůle, kterým se vyhlašovatel obrací na neurčité osoby se soutěží o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy. Samotný projev vůle vyhlašovatele ještě není proto sám o sobě návrhem, nýbrž pouze výzvou k předkládání návrhů. V takovéto výzvě musí vyhlašovatel alespoň obecně vymezit předmět a zásady případné smlouvy, určit způsob podávání návrhů a stanovit lhůtu, v níž se mají návrhy předkládat a ve které bude vybrán vítězný návrh. Způsob vyhlášení soutěže ponechává zákon na vůli vyhlašovatele a netrvá na zveřejnění v Obchodním věstníku. Zrušení nebo změna podmínek soutěže přicházejí v úvahu jen tehdy, jestliže si právo k tomu vyhlašovatel vyhradil přímo ve zveřejněných podmínkách soutěže. Přistoupí-li vyhlašovatel ke zrušení soutěže nebo ke změně jejích podmínek, je povinen tuto skutečnost oznámit stejným způsobem jako byla vyhlášena samotná soutěž. Při předkládání návrhů může být do soutěže zahrnut jen ten návrh, který splňuje vyhlášené podmínky a byl podán včas. Výběr nejlepšího návrhu provádí sám vyhlašovatel (není-li v podmínkách stanoveno, že si k tomu vyhlašovatel jmenuje zvláštní komisi), přičemž odmítnout všechny předložené návrhy je oprávněn jen v případě, že si toto právo vyhradil v podmínkách soutěže. Vyhlašovatel je pak povinen oznámit přijetí vítězného návrhu ve lhůtě a způsobem, uvedeným v podmínkách soutěže. Oznámí-li však přijetí návrhu po stanovené lhůtě a vybraný účastník soutěže sdělí vyhlašovateli, že odmítá smlouvu uzavřít, smlouva nevznikne. Vyhlašovatel je rovněž povinen vyrozumět ostatní účastníky soutěže o tom, že neuspěli. Právo na náhradu nákladů účastníkům soutěže přísluší jen tehdy, pokud jim bylo přiznáno ve vyhlášených podmínkách. Od obchodní veřejné soutěže je třeba odlišit veřejný návrh na uzavření smlouvy . Základní rozdíl spočívá v tom, že veřejný návrh musí obsahovat všechny náležitosti řádného návrhu smlouvy (viz návrh smlouvy) a je i jako takový i zveřejněn. V obchodní veřejné soutěži, se naproti tomu vyhlašovatel obrací na třetí osoby s výzvou, aby tyto osoby vypracovaly své vlastní návrhy a ve stanovené lhůtě je předložily. Samotná výzva v soutěži má také na rozdíl od veřejného návrhu již právní důsledky.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz