Poslat článek emailem

*) povinné položky
19. 1. 2016
ID: 100178upozornění pro uživatele

Péče o jmění dítěte v souvislosti s úpadkem

Nový občanský zákoník se rozsáhle věnuje úpravě povinností rodičů při péči o jmění dítěte. Zakotvuje povinnost, aby rodiče o jmění dítěte pečovali a spravovali jej jako řádní hospodáři. Zákon stanovuje rovněž sankci v podobě náhrady škody v případě porušení této povinnosti.[1] Nově obsahuje rovněž spojitost s insolvenčním řízením jednoho, případně obou rodičů a péčí o jmění dítěte.

Ustanovení § 901 odst. 1 ObčZ hovoří o tom, že povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zaniká prohlášením úpadku na majetek rodiče a v případě, že zde není druhý rodič, který insolvencí není dotčen, soud bude i bez návrhu jmenovat opatrovníka pro správu majetku dítěte. Toto ustanovení však čelí mnoha nepřesnostem, které by měla odstranit plánovaná novela občanského zákoníku. Ustanovení ve svém prvním paragrafu obsahuje především terminologickou nepřesnost ohledně „prohlášení úpadku“.

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku se u tohoto ustanovení zmiňuje pouze o řešení úpadku konkursem, kdežto pod pojem „prohlášení úpadku“ ze podřadit jak reorganizaci, tak i oddlužení, se kterými však důvodová zpráva výslovně nepočítá. Naproti tomu je zcela nepřesná formulace „prohlášení úpadku“, neboť úpadek se dle insolvenčního zákona „zjišťuje“.[2] Připravovaná novela zákona ovšem počítá s doplněním prvního odstavce o povolení oddlužení[3], čímž dojde k výraznému rozšíření okruhu dotčených osob. Ustanovení § 901 se ve svém odstavci druhém zmiňuje o možnosti obnovení zrušené rodičovské odpovědnosti.  Váže ji na lhůtu tří let, která je pravděpodobně odvozena z živnostenského zákona a jeho tří leté lhůty omezující možnost obnovení podnikání.[4] Tato lhůta je zde dle mého názoru zcela zbytečná, případně by měla být ponechána na úvaze soudu, od jaké lhůty po právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu může rodič žádat obnovení rodičovské odpovědnosti.

O tom, zda bude obnovena zrušená rodičovská odpovědnost, rozhoduje soud v řízení péče o nezletilé dle ust. písm. a) § 466 ZŘS ( 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních ).[5]  Při tomto řízení bude soud nepochybně přihlížet k zájmu dítěte a pečlivě zkoumat, zda rodič bude jmění dítěte spravovat s péčí řádného hospodáře a nepřebírat nadměrná rizika.

Připravovaná novela by měla doplnit toto ustanovení o třetí odstavec, který by se týkal oddlužení a jeho vazby na obnovení rodičovské odpovědnosti. V odstavci by mělo být stanoveno, že již samotným splněním oddlužení se rodičovská odpovědnost obnovuje a to ex lege. Znění tohoto nového odstavce není natolik přísné jako znění dosavadního druhého odstavce, a to z toho důvodu, že již samotné řešení úpadku oddlužením vyžaduje jistou peněžní účast dlužníka po celou dobu oddlužení (např. plněním splátkového kalendáře).


Mgr. Markéta Cibienová

Mgr. Markéta Cibienová


e-mail: m.cibienova@seznam.cz

                                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Ust. § 896 odst. 1, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
[2] Ust. § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
[3] Pracovní verze novely občanského zákoníku zní takto:  Povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zaniká prohlášením konkursu na majetek rodiče nebo povolení oddlužení. Není-li tu druhý rodič, který by mohl pečovat o jmění dítěte, soud jmenuje i bez návrhu opatrovníka pro správu jmění dítěte.
[4] Ust. § 8 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.
[5] HRUŠÁKOVÁ, Milana a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975), 1. Vydání. V Praze: C.H. Beck,2014, s. 999.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz