5. 9. 2002
ID: 18423upozornění pro uživatele

Podmínky užívání více příjmení

Již zhruba jeden rok je podle českého práva opět možné užívat oficiálně více příjmení. Tuto „novinku“ přinesl nový zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, který stanoví podmínky, za kterých je možné užívat v běžném ale i úředním styku více příjmení.

Již zhruba jeden rok je podle českého práva opět možné užívat oficiálně více příjmení. Tuto „novinku“ přinesl nový zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, který stanoví podmínky, za kterých je možné užívat v běžném ale i úředním styku více příjmení.

Občan tedy může užívat více příjmení pouze, nabyl-li je podle dříve platných předpisů a je oprávněn je užívat podle platného zákona, anebo prohlásil-li souhlasně při uzavírání manželství, že příjmení druhého snoubence užívajícího více příjmení bude jejich příjmením společným. Užívat více příjmení může také občan, který při uzavírání manželství prohlásil, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí. Bylo-li předchozí příjmení občana složeno ze dvou příjmení, může být na druhém místě užíváno a uváděno jen jedno z nich. Poslední případem, za jehož splnění je možné užívat více příjmení, je případ dítěte, které má příjmení po jeho rodičích, kteří jsou oprávněni užívat více příjmení.

Občan, který užívá více příjmení, může prohlásit před příslušným matričním úřadem, že bude užívat pouze jedno příjmení. Za trvání manželství lze takovéto prohlášení učinit pouze souhlasným prohlášením manželů.

Pro doplnění jen připomeňme, že příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Ukládá-li to mezinárodní smlouva, uvede matriční úřad na žádost nositelky příjmení v matričním zápisu vedle příjmení ženy podle pravidel české mluvnice i toto její příjmení ve formě, která pravidlům české mluvnice neodpovídá. Žena si pak zvolí pouze jednu z těchto dvou forem příjmení, a ta se uvede v matričním dokladu.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz