13. 7. 2001
ID: 10663upozornění pro uživatele

Porodné a pohřebné - jednorázové dávky státní sociální podpory

Porodné a pohřebné jsou dávkami státní sociální podpory, které jsou charakteristické svou jednorázovostí. Porodné je dávkou, jejímž cílem je částečně uhradit náklady, které jsou spojeny s porodem dítěte. V dřívější době byla tato dávka vnitřně členěna, dnes je porodné poskytováno bez přesnějšího určení. Nárok na dávku porodného přiznává zákon v prvé řadě ženě, která dítě porodila tj. matce dítěte

Porodné a pohřebné jsou dávkami státní sociální podpory, které jsou charakteristické svou jednorázovostí. Porodné je dávkou, jejímž cílem je částečně uhradit náklady, které jsou spojeny s porodem dítěte. V dřívější době byla tato dávka vnitřně členěna, dnes je porodné poskytováno bez přesnějšího určení. Nárok na dávku porodného přiznává zákon v prvé řadě ženě, která dítě porodila tj. matce dítěte. Rozhodným pro vznik nároku na porodné je den porodu. Zákon pro určité situace vymezuje i náhradní subjekty, jimž může vzniknout nárok na porodné. Subjektem dávky může být otec dítěte a to za podmínky, že matka zemřela a porodné dosud nebylo vyplaceno. Nárok na porodné má také osoba, která převzala dítě do jednoho roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů (musí jít tedy o dítě osvojené nebo o dítě, jež bylo převzato do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu). Nárok tomuto subjektu vzniká dnem převzetí dítěte. Porodné při převzetí dítěte, pokud jde o totéž dítě, náleží jen jednou. Této osobě náleží porodné i v případě, že před tím, než převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, nárok na porodné vznikl matce nebo otci dítěte. Pokud je dítě svěřeno do trvalé péče nahrazující trvalou péči rodičů manželům, náleží porodné jen jednomu z manželů určenému na základě dohody těchto manželů. Jestliže se manželé nedohodnou, je orgánem oprávněným určit manžela, jemuž se porodné přizná, ten orgán, který o porodném rozhoduje.

Výše porodného se zvyšuje s počtem zároveň narozených dětí. Pokud se narodí jedno dítě, výše porodného se určí jako součin částky na osobní potřeby tohoto dítěte (v současnosti je to 1.600 Kč) a koeficientu 4.00. Jestliže se narodí zároveň dvě děti, vypočítává se výše porodného jako součin úhrnu částek na osobní potřeby těchto dětí a koeficientu 5.00. V případě že se zároveň narodí tři nebo více dětí, tvoří výši porodného součin úhrnu částek na osobní potřeby těchto dětí a koeficientu 9.00.

Pohřebné je jedinou dávkou státní sociální podpory, která je stanovena jako pevná částka a není zde tedy žádná vazba na životní minimum. Cílem dávky pohřebného je částečně přispět k úhradě nákladů, které vznikly v souvislosti vypravením pohřbu zemřelé osobě. Subjektem dávky pohřebného je osoba, která vypravila pohřeb osobě, která měla ke dni smrti trvalý pobyt na území České republiky nebo pokud byl pohřeb vypraven v České republice. Nárok na dávku vzniká tedy kterékoli osobě, jež splní zákonem stanovené předpoklady. Zákon nepožaduje pro vznik nároku na pohřebné příbuzenský ani jiný vztah mezi zemřelou osobou a osobou vypravující pohřeb. Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem vypravení pohřbu. Výše pohřebného je stanovena částkou 5.000 Kč.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz